عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت


اقتصاد حمل و نقل

عوامل موثر بر تقاضاي بنزين و نفت و گاز در بخش حمل و نقل

در بخش حمل و نقل، انرژي در وسايل نقيله شخصي به عنوان كالاي مصرفي و در ساير وسايل نقيله به عنوان نهاده توليدي مورد استفاده قرار مي گيرد. طبق تازه ترين آمار منتشره، اين بخش از اقتصاد ايران بيشترين سهم از مصرف نهايي فرآورده هاي نفتي و پس از بخش خانگي بيشترين سهم از مصرف نهايي انرژي كشور را به خود اختصاص داده است. سهم بالاي مصرف انرژي در بخش حمل و نقل و نقش عمده اين بخش در مصرف بنزين و نفت گاز به همراه نرخ رشد بالاي مصرف اين دو حامل خصوصاً بنزين كه حدود چهل درصد آن از طريق واردات تامين مي گردد و سالانه قريب به يك ميليارد دلار صرف واردات آن مي گردد، پارامترهايي هستند كه ضمن تبيين اهميت موضوع، انتخاب آن را براي تحقيق توجيه مي نمايند.
در اين تحقيق پس از معرفي مفاهيم تقاضاي آزاد و محصور انرژي و تجزيه و تحليل چگونگي تاثير گذاري عوامل اقتصادي، فني، محيطي و اجتماعي بر روي تقاضاي بنزين و نفت گاز در بخش حمل و نقل،تاثير متغيرهاي قيمت و سطح فعاليت هاي اقتصادي در كوتاه مدت و بلند مدت بر روي تقاضاي اين دو فرآورده نفتي در بخش حمل و نقل بررسي و فرآيند پوياي تاثير گذاري اين متغيرها بر روي تقاضاي بنزين و نفت گاز در بخش حمل و نقل مشخص شده است. نتايج حاصل از برآورد مدلها گوياي آن است كه تاثير قيمت گذاري بنزين و نفت و گاز بر تقاضاي آنها در بخش حمل و نقل در بلند مدت كه در آن هم تقاضاي محصور و هم تقاضاي آزاد تحت تاثير قرار مي گيرد ازكوتاه مدت كه در آن صرفاً تقاضاي آزاد از تغيير قيمتها متاثر مي گردد، بيشتر است. نكته قابل توجه ديگر آنكه كشش هاي قيمتي تقاضاي بنزين و نفت گاز در بخش حمل و نقل چندان بالا نيست و در نتيجه نمي توان صرفاً با بهره گيري از اهرم قيمت گذاري، رشد بالاي مصرف اين حامل‌ها را كنترل نمود. به همين دليل استفاده از ساير ابزارهاي موثر جهت كنترل رشد مصرف اين حامل‌ها در كنار اهرم قيمت گذاري توصيه ميگردد.
واژه هاي كليدي : تقاضاي آزاد، تقاضاي محصور، كشش قيمتي، كشش درآمدي

مقدمه :
در ايران بيشترين سهم ازمصرف نهايي فرآورده هاي نفتي به بخش حمل و نقل اختصاص دارد. به طوري كه در سال 1381 بالغ بر 52 درصد از كل مصرف نهايي فرآورده هاي نفتي دراين بخش به مصرف رسيده است. علاوه بر آن، بخش حمل و نقل در اين سال با اختصاص 98.9 درصد از مصرف بنزين و بيش از 57 درصد از مصرف نفت گاز، عمده ترين بخش مصرف كننده اين دو فرآورده نفتي بوده است. از سوي ديگر، نرخ رشد مصرف بنزين در ايران بسيار بالاست. به طوري كه متوسط نرخ رشد مصرف بنزين در دوره 1381 – 1375 حدود 7.65 درصد و در سال 1381 بالغ بر 10.2 درصد بوده است. اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از بنزين مصرفي در كشور ايران از طريق واردات اين محصول تامين مي گردد و بابت آن مبالغ كلاني ارز از كشور خارج مي شود.
مصرف نفت و گاز نيز در اين بخش از نرخ رشد قابل توجهي برخوردار است به طوري كه مصرف آن در اين بخش با نرخ رشد متوسطي نزديك به 3.5 درصد از 12033 ميليون ليتر در سال 1375 به 14762 ميليون ليتر در سال 1381رسيده است. با توجه به اين روند شتابان مصرف بنزين ونفت و گاز ونقش عمده بخش حمل و نقل در مصرف آنها در اين تحقيق سعي مي‌شود عوامل موثر بر نرخ رشد بالاي مصرف اين دو فرآورده مشخص و راهكارهايي جهت كنترل آن معرفي گردد.
همچنين تلاش مي شود كه با تبيين مفاهيم تقاضاي محصور و تقاضاي آزاد انرژي و محاسبه كشش هاي قيمتي كوتاه مدت و بلند مدت تقاضاي بنزين و نفت گاز در بخش حمل و نقل ، ميزان تاثير گذاري اهرم قيمت گذاري دركنترل مصرف بنزين و نفت گاز در اين بخش دركوتاه مدت و بلند مدت مشخص گردد.
در اين مقاله پس از ارائه يك تحليل كلي در ارتباط با عوامل تعيين كننده مصرف بنزين ونفت و گاز در بخش حمل و نقل، از يك مدل پوياي اقتصاد سنجي براي بررسي تاثيرات عوامل اقتصادي تاثير گذار بر تقاضاي آزاد و تقاضاي محصور اين دو حامل انرژي در اين بخش استفاده مي شود. سري زماني مورد استفاده براي اجراي مدل دربرگيرنده سالهاي 1338 لغايت 1381 مي باشد.

عوامل موثر بر تقاضاي بنزين و نفت و گاز در بخش حمل و نقل
طراحي يك مدل براي تحليل تقاضاي بنزين و نفت و گاز در بخش حمل و نقل، نيازمند تبيين مولفه هاي تعيين كننده تقاضاي اين فرآورده ها در بخش حمل و نقل است. اين مولفه ها در يك تقسيم بندي كلي، به عوامل اقتصادي، فني، محيطي و اجتماعي، طبقه بندي مي شوند.
سطح درآمدها، سليقه مصرف كنندگان، قيمت نسبي بنزين و نفت و گاز در مقايسه با قيمت ساير كالاها و انتظارات در مورد قيمتهاي آتي براي اين حامل ها و سليقه و ترجيحات، عوامل اقتصادي موثر بر تقاضاي انرژي مي‌باشند.
يكي از دلايل بالا بودن مصرف بنزين و نفت و گاز در بخش حمل و نقل اقتصاد ايران، نازل بودن قيمت آنها و بالا بودن قيمت كالاي مكمل آنها يعني وسايل نقليه است. البته براساس تئوري هاي اقتصادي افزايش در قيمت كالاي مكمل يك كالا، تقاضاي آنرا كاهش مي دهد. در ايران ، تعرفه هاي گمركي بالا تقريباً تمام بازار مصرف داخلي را در انحصار معدودي شركت خودروساز قرار داده است.توليد اين شركتهاي خودروسازي همواره كمتر از تقاضاي موثر داخلي بوده و غالباً در بازار اتومبيل مازاد تقاضا وجود داشته است.
اين موضوع باعث مي شود كه افزايش قيمت خودرو،عليرغم كاهش تقاضاي موثر،تقاضاي ارضاء شده را كاهش ندهد. پس در ايران، افزايش در قيمت اتومبيل از طريق كاهش تعداد اتومبيل هاي خريداري شده،تقاضاي بنزين را كاهش نمي دهد. در مقابل،در ايران هزينه ثابت خريد اتومبيل نسبت به هزينه جاري سوخت،از ساير كشورها بيشتر است.قيمت بالاي اتومبيل نسبت به سوخت،موجب مي‌گردد كه بيش از عمر مفيد اتومبيل ها از آنها استفاده شود و ميانگين عمر ناوگان حمل و نقل بالا رود. در ناوگان حمل و نقل ايران بعضاً خودروهايي يافت مي شود كه عمر آنها چندين برابرعمر مفيدشان است. علاوه بر آن، در ايران ميزان توليدات اتومبيل داخلي با نرخ قابل توجهي در حال افزايش است. قسمت اعظم اين اتومبيل‌ها درداخل به فروش مي رسد. از طرف ديگر، به دليل ارزان بودن قيمت بنزين و نفت و گاز تعداد اتومبيل هايي كه به دلخواه از رده خارج مي شوند، ناچيز است. اين دو عامل باعث افزايش حجم ناوگان حمل و نقل و افزايش ميانگين طول عمر ناوگان حمل و نقل كشور، شده و از اين طريق به عنوان يك عامل فني ناشي از عوامل اقتصادي، مصرف بنزين و نفت گاز را در بخش حمل و نقل افزايش داده است.
وضعيت فن آوري به كار رفته در توليد خودروها و كارآيي پايين مصرف انرژي در ناوگان حمل و نقل به همراه وضعيت شبكه حمل و نقل عمومي كشور، جزء عوامل فني تعيين كننده مصرف بنزين و نفت گاز در بخش حمل و نقل محسوب مي شوند. فن آوري پايين به كار رفته در توليد خودروها و كارآيي پايين آنها در مصرف انرژي تا حدودي ناشي از پايين بودن درجة رقابت در بخش صنعت خودروسازي كشور است.
افزايش رقابت در بين بنگاه هاي بخش صنعت خودروسازي، كارفرمايان را وادار مي سازد تا تلاش بيشتري جهت كاهش سوخت خودروهاي توليدي خود مبذول دارند. اما در بخش صنعت خودروسازي اقتصاد ايران، تعداد توليد كنندگان اندك هستند. اين موضوع در كنار حمايت هاي دولت در جلوگيري از واردات خودرو از طريق وضع قوانين ممنوعيت واردات يا افزايش تعرفه هاي گمركي ، باعث شده است كه درجه رقابت در اين بخش از اقتصاد كشور كاهش يابد. پايين بودن رقابت در اين بخش و وجود بازار مطمئن در پيشروي تعداد اندكي بنگاه خودروسازي، امكان افزايش قيمت محصولات آنها را مهيا ساخته و انگيزه آنها را براي كاهش قيمت تمام شده و تقليل مصرف انرژي خودروهاي توليدي‌شان، كاهش داده است. در نتيجه ، پايين بودن رقابت در صنعت خودروسازي، افزايش مصرف انرژي خودروهاي توليدي آنها را نسبت به خودروهاي مشابه خارجي تشديد مي نمايد و مصرف بنزين و نفت و گاز را در اين بخش از اقتصاد ايران بالا مي برد.
بعضاً فرهنگ حاكم بر جامعه ايران، يكي از عوامل موثر بر تقاضاي انرژي در اقتصاد و بخش حمل و نقل قلمداد شده است. عوامل فرهنگي به عواملي اطلاق مي گردد كه ريشه در باورهاي آحاد جامعه دارد و دگرگوني آن مستلزم اجراي برنامه هاي بلند مدت است. كشور ايران داراي منابع عظيم نفت و گاز است.
وجود اين ذخايرسرشار در كشور بعضاً اين تلقي رابه وجود آورده كه صرفه جويي در مصرف انرژي چندان ضروري نيست و بايستي از اين مسأله به عنوان يك مزيت نسبي كشور در بخش‌هاي مختلف اقتصاد استفاده نمود و هزينه تأمين انرژي جزء كوچكي از هزينه هاي توليدي بنگاه ها و هزينه هاي مصرفي خانوارها را تشكيل دهد.آگاه‌سازي خانوارها و بنگاه ها از بالاتر بودن شاخص هاي مصرف انرژي كشور نسبت به نرم هاي جهاني، و توجيه آنها نسبت به موضوع سهيم بودن نسل هاي آينده در ذخاير انرژي كشور و احياي فرهنگ صرفه جوئي حاكم بر جامعه ايران در مقوله مصرف انرژي، مي توانند در اين راستا گره گشا باشند.
شايان ذكر است، از آنجايي كه فرهنگ حاكم در جامعه به نوعي سمت و سوي سليقه و ترجيحات افراد را مشخص مي سازد، پس در تئوري هاي اقتصادي به عامل نيز توجه شده است. به عبارت ساده تر، فرهنگ جامعه در درون عامل سليقه و ترجيحات نهفته است و مي توان آن را در زمره عوامل اقتصادي به شمار آورد.

معرفی بازارهای جهانی عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت ارز، طلا، بورس و نفت و نوع کنش آنها

تغییرات و نوسانات بازارهای مختلف از جمله بازار ارز بر دیگر بازارها اثرگذار است. هم چنین بازارهای جهانی ارز، طلا، بورس و نفت از شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی کشور اثر می پذیرند.

نوسانات در بازار نفت تا حدود زیادی به عرضه و تقاضای کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت وابسته است. تمامی این موارد گویای اهمیت بررسی کنش های بازارهای جهانی بر یکدیگر است.

معرفی بازارهای جهانی ارز

بازاری که در آن ارزش واحد پول دو کشور در مقابل هم تعیین و با هم مبادله می شوند، بازار ارز گفته می شود از آنجایی که اکثر کشورها دارای واحد پول ملی هستن ، تجارت بین کشورهای مختلف نیازمند به داد و ستد واحد پول کشورها می باشد. تنها بازاری که در آن تعطیلی معنایی ندارد بازارهای جهانی ارز می باشد.

از دیگر اقداماتی که بانک ها در بازار ارز انجام می دهند می توان به عملیات خزانه داری ارزی اشاره کرد. بازار ارز یک مکان مشخص با یک اندازه معین نیست بلکه می توان گفت بازار ارز سبب نزدیکی خریداران و فروشندگان در می گردد.

به طور کلی دو نوع معامله در بازارهای جهانی ارز صورت می‌گیرد که نوع اول آن معاملات نقدی یا آنی است که رایج تر است و نهایتاً دو روز بعد از معامله پول آن باید پرداخت گردد، نوع دوم معاملات آتی هستند که در این مورد تحویل کالا یا تسویه معامله در زمان آینده است. هرکدام از این معاملات در بازار ارز نرخ ارز مختص به خود را دارد.

بازار ارز در ایران

در ایران بانک مرکزی در دی ماه سال 1353 بازار ارز غیر بازرگانی را تأسیس کرد، محدودیت های ارزی بر سر راه ایجاد بازار بین المللی پول و سرمایه در کشور از بین برود. در ابتدای بازارهای ارزی از منابع غیر نفتی تغذیه می شدند اما با گذر زمان این منابع دیگر پاسخگوی تقاضای ارزی نبودند به همین دلیل در اواخر برنامه عمرانی پنجم (1357-1352)، بانک مرکزی ارزها را به منظور مصارف غیر بازرگانی در اختیار بانک ها قرار داد.

این بازار عملاً به مجرایی برای خروج ارز از ایران مبدل شد. اما این مجرا عمر چندان طولانی نداشت و بالاخره در آبان 1347 بسته شد.

هر کشور ارز مخصوص به خود را دارد؛ برای مثال ارز رسمی کشور ژاپن ین، انگلیس پوند و آمریکا دلار است. در مورد یورو استثنا وجود دارد چون به عنوان ارز چندین کشور اروپایی استفاده می گردد . گاهی اوقات بعضی کشورها ارز دیگر کشورها را در کشور خود قانونی اعلام می کنند مانند پاناما و السالوادور. پول های جدید مثل بیت کوین (bitcoin)، داگ کوین (dogeCoin) و دیگر ارزهای برند و آنلاین به هیچ کشوری تعلق ندارند.

اهمیت نرخ ارز در بازارهای جهانی ارز به دلیل تاثیری است که بر قیمت کالای داخلی و خارجی می گذرد، وقتی که بانک ها و شرکت ها درباره مبادله ارز صحبت می‌کنند این خرید و فروش به این معنی است که مبلغ معینی ارز از یک حساب به حساب مربوطه در کشوری دیگر منتقل می گردد. نرخ ارز رسمی ممکن است در شرایطی دچار ضعف گردد این شرایط شامل :

 • ادامه کسری در موازنه پرداخت های کشور
 • کاهش در مقدار ذخیره طلا و ارزهای خارجی
 • تورم داخلی
 • بی اعتمادی به پول داخلی
 • سیاست های دولت که به جای مبارزه با علت ضعف با معلول مبارزه می‌ شود و شرایط دیگری می باشد.

در بازارهای جهانی ارز، ارز به دو دسته ثابت و شناور تقسیم می گردد. به حالتی که در آن نیروهای بازار کاملا فعال باشند اما بانک مرکزی بسته به معاملات و ضرورت های موجود نرخ ارز معینی را به عنوان نرخ عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت ارز هدف تعیین کند و با دخالت در بازار ارز از آن نرخ ارز حمایت نماید نرخ ارز ثابت گفته می شود.

اما زمانی که نرخ ارز بر اساس تعامل نیروهای عرضه و تقاضای ارز بدون مداخله معادلات پولی به صورت آزاد تعیین گردد نرخ ارز شناور را خواهیم داشت.

مزایای معاملات نرخ ارز ثابت و شناور

در نرخ ارز ثابت تا زمانی که نرخ ارز ثابت نگه داشته شود مردم و بنگاه ها بدون نگرانی در مورد نوسانات نرخ ارز برای آینده برنامه ریزی می کنند، در این حالت در سطح خرد ثبات وجود دارد و در بخش کلان اقتصاد بی ثبات خواهد بود.

در نرخ ارز شناور نرخ ارز متغیر است ولی با وجود ثبات اقتصاد کلان در حجم پول و تثبیت در نرخ تورم در بلندمدت رفتار متفاوتی خواهد داشت.

بازارهای جهانی بورس

بازارهای جهانی بورس به بازاری گفته می‌شود درآن دارایی ها خرید و فروش می گردد، بازار بورس به دو دسته تقسیم می گردد، دسته اول بورس ارز است که پول های خارجی در آن مبادله می‌گردد که این گزینه در ایران فعال نیست، دسته دوم بورس اوراق بهادار است دارایی هایی مثل سهام شرکت ها و اوراق مشارکت مبادله می شوند.

برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی بورس نیاز به سرمایه زیاد نیست حداقل مقدار سفارش پانصد هزار تومان است .اولین بورس دنیا در قرن هفدهم میلادی در آمستردام هلند تشکیل شد، در ایران تشکیل بورس به سال های 1346 و 1345برمی‌گردد. مهمترین کاربردهای بورس مدیریت انتقال ریسک، شفافیت بازار ، کشف قیمت و ایجاد بازار رقابتی و جمع آوری سرمایه و پس انداز می باشد.

سود در بورس

به دو طریق از سرمایه گذاری بورس می توان به سود رسید:

 1. دریافت سود نقدی (Dps)

معمولاً بعد از اتمام یک سال مالی شرکت ها عملکرد خود را سنجیده و نتایج را به صورت‌های مالی درج می‌کنند و در یک تاریخ مشخص جلسه با حضور همه سهامداران شرکت تشکیل می دهند که مجمع سالانه نام دارد. اگر عملکرد شرکت این دوره مفید و سودآور باشد درصدی از این سود خالص (Eps) به سهامداران اختصاص می یابد، اما اگر عملکرد آن زیان ده باشد، سودی به سهامداران تعلق نمی گیرد ولی در ضرر شرکت سهیم نمی شوند.

 1. کسب سود از طریق افزایش قیمت سهام

این روش بسیار ساده است مثلاً ما سهامی را در قیمت ۳۰۰ تومان خریداری کرده‌ایم پس از چند ماه نگهداری آن قصد فروش داریم در این لحظه قیمت سهم مذکور ۴۷۰ تومان است اختلاف قیمت اولیه و قیمت کنونی سهام سود ما خواهد بود.

بازارهای جهانی بورس مسکن

در این نوع بورس، خرید و فروش املاک و مستغلات صورت می گیرد. بورس مسکن از سال 1399 در ایران آغاز شد ، بورس مسکن پنجمین بورس در ایران می باشد.

شاخص بورس چیست ؟

شاخص بورس معیاری است که با بررسی و تحلیل آن ها می توان وضعیت گذشته و حال بورس را از جنبه های مختلف ارزیابی کرد و حتی روند آینده بورس را پیش بینی نمود. شاخص های بورس انواع متفاوتی دارند .

شاخص کل که به آن بازده نقدی یا شاخص قیمت هم می گویند، سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس را نشان می دهد و در حقیقت میانگین بازدهی سرمایه گذاران در بورس می باشد.

بنابراین افزایش شاخص کل ، به معنای سودآوری سهام همه شرکت های حاضر در بورس نیست همچنین کاهش شاخص کل بیانگر زیان ده بودن همه شرکت های حاضر در بورس نیست.

هدف از سرمایه گذاری در بازارهای جهانی بورس

در بازارهای جهانی بورس به طور معمول تعداد زیادی سرمایه گذار وجود دارد که برای خرید یا فروش سهام دیگر سرمایه گذاران در یک مکان مشخص جمع می شوند که اهداف عمده ای را دنبال می کنند از جمله :

 • بدست آوردن سود
 • سرمایه گذاری در مسیری قانونی
 • آسان بودن نقد شوندگی سرمایه در بازار بورس
 • روشن بودن اطلاعات در مورد شرکت ها، نوع و قیمت سهام
 • بازدهی بالای بازارهای جهانی بورس در مقابل ریسک بهینه

عوامل تاثیر گذار بر شاخص بورس

از چالش های بازارهای جهانی بورس می توان به عوامل موثر بر شاخص اشاره نمود البته با هزاران پیش فرض این عوامل می‌تواند بر بازار سرمایه اثر گذار باشد و شاخص را جا به جا کنند از جمله این عوامل می توان اشاره کرد به:

احساسات سرمایه گذاران

اگر در عملکرد شرکت‌های بزرگ تغییر محسوس ایجاد گردد این تغییر بر شاخص بورس هم اثرگذار خواهد بود.

 • احساسات سرمایه گذاران

اگر فرض کنید همه عوامل ثابت باشند ولی به هر دلیلی علاقه مردم به بازار بورس افزایش پیدا کند شاخص بورس رشد خواهد کرد، اما اگر دلسرد شدن مردم به هر دلیلی اعم از فسادهای سازمانی عدم شفافیت در اطلاعات تبعیض و خروج آنها از بازار سرمایه گردد، بازار بورس دچار رکود شده و شاخص کاهش می یابد.

 • بازار‌های جایگزین

برای مثال کاهش و افزایش بهره بانکی باعث می شود سرمایه‌گذاران تصمیم بگیرند که در بازارهای جهانی بورس بمانند یا در بانک پول خود را پس انداز نمایند تا به سود بهتری دست یابند.

4- چشم انداز ها و انتظارات

اگر مردم به آینده اقتصادی کشور خوشبین باشند تمایلشان به خرید سهام افزایش و در غیر این صورت کاهش می یابد.

اگر تورم بالا باشد در این صورت قدرت خرید مردم کمتر، فروش شرکت ها کمتر و سود هر سهم کمتر خواهد شد و به دنبال آن قیمت سهام و سودهای تقسیمی کاهش یافته و باعث کم شدن شاخص کل بورس می گردد. اگر تورم پایین باشد بالعکس تمایل به خرید و تولید و به دنبال آن ارزش بازار افزایش می یابد.

بازارهای جهانی نفت

از مهم ترین بازارهای جهانی نفت می باشد که معمولاً نقش دوگانه را در رابطه با سایر بازارها به خصوص بازار ارز بازی می کند، گاهی اوقات از تحولات ارزها و دلار تاثیر می پذیرد گاهی اوقات بر تحولات ارزهای همه جهان تاثیرگذار است، از جمله عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت مسائل سیاسی تعادل عرضه و تقاضا بر انرژی های جایگزین و بازارهای مالی می باشد.

نفت ماده اصلی تامین انرژی جهان بوده است و بازارهای جهانی نفت از دو جهت حائز اهمیت می باشد. از یک سو کشور های صنعتی وارد کننده برای تولیدات خود به این سوخت نیاز دارند از سوی دیگر کشورهای صادر کننده نفت قسمت بزرگی از درآمد خود را از فروش نفت به دست آوردند. در نتیجه تغییرات قیمت این ماده ارزشمند برای هر دو گروه اهمیت بالایی دارد.

نام دیگر نفت طلای سیاه است که از سال 1395 به عنوان یکی از مهم ترین مواد لازم در صنایع در جوامع پیشرفته خصوصاً صنعت حمل و نقل تبدیل شده است. نفت خام با توجه به ویژگی هایش به سه دسته تقسیم می گردد.

 • نفت خام شیرین
 • نفت خام ترش
 • نفت خام سنگین

تقریباً 161 نوع نفت با این ترکیبات در جهان وجود دارد. از نظر تجاری نیز نفت خام به سه دسته تقسیم می گردد.

ایران در رتبه چهارم بیشترین ذخایر نفت جهان و رتبه ششم تولید کنندگی قرار دارد و در قیمت تعیین شده نفت نقش مهمی را ایفا می کند . ایران به همراه عربستان ، قطر ، ونزوئلا ، عراق اعضای گروه اوپک را تشکیل می دهند که 75% ذخایر کل دنیا و 50% تولید نفت را به خود اختصاص می دهند.

عوامل سیاسی جاری در کشورهای تولید کننده و تقاضا از طرف مصرف کنندگان بزرگ مانند هند و چین بر قیمت نفت تاثیرگذار هستند ، با گران شدن نفت سهام بسیاری از شرکت ها همانند سهام شرکت های اتومبیل سازی و نیز ارزهای رایج ضربه می بینند.

دلار کانادا نیز جزو ارزهایی است که به شدت به تغییرات قیمت نفت حساسیت نشان می دهد؛ طلا نیز جزو کالاهایی است که در عرصه مبادلات جهانی از تغییرات قیمت نفت تاثیر می پذیرد ، به این دلیل که افزایش قیمت نفت تورم جهانی را افزایش می دهد در نتیجه تقاضا برای طلا بالا رفته و موجب گرانی آن می شود .

برخلاف نفت که در تمامی روابط با دیگر ارزها نقشه پیرو را بازی می کند، تغییرات طلا از تغییرات دلار تاثیر می پذیرد .قیمت نفت روی بورس کالا و محصولات پتروشیمی نیز اثر گذار است، بدلیل اینکه این شرکت ها در بورس اوراق بهادار سهام قابل معامله دارند ؛ بنابراین با تغییرات قیمت نفت سود و زیان این شرکت ها نیز تغییر می کند.

بازارهای جهانی طلا

طلا به عنوان یک کالای زینتی و لوکس محسوب می‌شود که در قدیم بسیار مورد توجه بوده است.روشهای مختلف خرید و فروش طلا در دنیا مرسوم است از جمله خرید فیزیکی طلا که محبوب ترین روش خرید در بازارهای جهانی طلا می باشد. روش دیگر بورس کالا است که به چند روش امکان پذیر است.

2.گواهی سپرده طلا

3.روش سوم که از روش های مطمئن و ساده برای سرمایه گذاری بازارهای جهانی ‌طلا است . صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا هستند، این روش توسط برخی سرمایه گذاران بازار طلای داخلی به دلیل پوشش ریسک های نگهداری طلا استفاده می گردد، بازار فارکس هم روشی برای خرید و فروش طلا به حساب می آید. روش پنجم خرید سهام شرکت های معدنی محسوب می شود.

مزایای خرید طلا قراردادهای آتی

قیمت گذاری مرتب و متعادل بازار، استفاده از اهرم معاملاتی در صورت کسب سودآوری بدون خروج ارز از بازار، رفع مشکلات و نگرانی‌های خرید فیزیکی طلا.

مزایای خرید طلا با گواهی سپرده سکه طلا

قبل از بررسی مزایا تعریفی از گواهی سکه‌طلا خواهیم داشت گواهی سکه طلا ورقه ای است که نشان دهنده مالکیت شخص دارنده عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت آن بر مقدار میعنی طلا و سکه سپرده شده به انبار است به دنبال آن رسیدی صادر شده و پس از تحویل کالا به انباردار به شخص داده می‌شود که در آن مقدار طلا و مکان انبار در گواهی سپرده طلا ذکر می شود.

از مزایای این روش می‌توان به کارمزد بسیار کم در قیاس با معامله معافیت مالیاتی، رفع مشکلات نگهداری فیزیکی طلا و عدم نیاز به مراجعه حضوری و حمل فیزیکی، قابلیت وثیقه گذاری برای دریافت تسهیلات اشاره نمود.

صندوق های طلا و سرمایه‌گذاری در آن

طلا از دیرباز به عنوان یک کالا برای سرمایه گذاری و پس انداز شناخته می‌شود .بطور معمول خرید و فروش طلا بیشتر به صورت حضوری و فیزیکی صورت می‌گیرد زیرا هنوز بجز عده کمی صندوق سرمایه‌گذاری طلا را نمی‌شناسند.

یکی از روش های نسبتا جدید بازارهای جهانی طلا، صندوق های سرمایه گذاری طلا می باشد. این ابزار به خریدار کمک می کند تا بدون حضور در بازار و خرید فیزیکی سکه در بازار طلا سرمایه گذاری کند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا یکی از انواع صندوق سرمایه گذاری مشترک و قابل معامله در بورس کالا هستند، این صندوق ها حداقل ۷۰ درصد دارایی خود را در خرید سکه طلا سرمایه‌گذاری می‌کند و باقیمانده را در اوراق با درآمد ثابت.

سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها یک سرمایه گذاری غیرمستقیم روی نرخ ارز و طلای جهانی است چون قیمت گذاری طلا به دو آیتم نرخ طلا و قیمت اونس جهانی وابسته می باشد. همچنین صندوق پشتوانه طلای لوتوس با نماد طلا یکی دیگر از انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس می باشد.

سوق طلا

بزرگترین بازار طلای جهان بازار طلای دبی است که نام دیگر آن سوق طلا می باشد قیمت طلا در بازار دبی نسبت به کشورهای اروپایی بسیار ارزان تر است خصوصاً که دست ساز نباشند. دبی در دنیا به تجارت طلا مشهور بوده و یکی از جاذبه های جهانی توریستی و امارت متحده به شمار می رود.

کنش های بازارهای جهانی طلا، ارز، نفت و بورس

تغییرات مهم اقتصادی که تاثیر بسیار مهمی در رشد اقتصادی کشورهای تولید کننده نفت دارند عبارتند از ارزش دلار آمریکا، قیمت طلا قیمت نفت خام .نحوه ارتباط بازارهای جهانی مالی و کنش آنها بر یکدیگر بسیار حائز اهمیت است.

هم از دیدگاه سرمایه گذاران هم از نظر سیاست گذاران اقتصادی. طلا در ارتباط با بازارهای ارز گاهی نقش پیرو و گاهی نقش پیشرو داد را دارد ولی به طور معمول دلار جهت طلا را مشخص می‌کند و شاخص قیمت جهانی طلا و نفت نیز بر عوامل اقتصادی و سیاسی در هر کشور بسیار تاثیر گذار است.

قیمت جهانی نفت بر شاخص قیمت سهام نیز تاثیرگذار است.تغییرات نفت موجب تحول در سایر بازارها بخصوص بازارهای جهانی ارز می‌شود ولی عکس این مطلب صادق نمی باشد.

یکی از قوانین بازارهای جهانی طلا اینست که قیمت طلا با ارزش دلار رابطه عکس دارد، البته این قانون همیشه صد در صد نیست و بسیاری اوقات خلاف این قانون دیده می شود.گران شدن نفت بر روی سهام شرکت های مختلف از جمله شرکت های سازنده اتومبیل اثرگذار است و سبب زیان دیدن این شرکت ها میگردد. شاخص مهم برای بررسی تغییرات دو پارامتر نرخ ارزی و ذخایر ارزی، شاخص فشار بازارهای جهانی ارز می باشد.

عوامل تأثیرگذار بر کاهش قیمت نفت/شرایط مطلوب شرکتهای پتروشیمی

گاز و میعانات گازی، ماده اولیه محصولات شرکت های پتروشیمی می باشند و آن دسته از شرکت های پتروشیمی که از نفت خام به عنوان خوراک اولیه مجتمع های خود استفاده می نمایند با کاهش قیمت نفت از شرایط مطلوبی برخوردار می گردند.

چند وقت اخیر بهای نفت خام شاخص کشورهای تولیدکننده نفت با کاهش چشمگیری مواجه شده بود بطوریکه نفت اوپک برای نخستین بار در سال 2014 میلادی با نرخ زیر 100 دلار در هر بشکه معامله شد.

در همین راستا، نماینده سابق جمهوری اسلامی ایران در سازمان اوپک در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در شرایط کنونی با توجه به اعمال تحریم ها علیه ایران و کاهش صادرات نفت خام، کاهش قیمت نفت نیز زیان شرایط فوق را تشدید می نماید که در نهایت منجر عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت به کاسته شدن درآمدهای نفتی کشور می گردد.

محمدعلی خطیبی در خصوص تأثیر کاهش قیمت نفت در تولید محصولات شرکت های پتروشیمی افزود: گاز و میعانات گازی، ماده اولیه محصولات شرکت های پتروشیمی می باشند و آن دسته از شرکت های پتروشیمی که از نفت خام به عنوان خوراک اولیه مجتمع های خود استفاده می نمایند با کاهش قیمت نفت از شرایط مطلوبی برخوردار می گردند.

وی به راهکارهای موجود در عدم کاهش مجدد قیمت نفت اشاره کرد و گفت: عرضه مازاد ارز بر تقاضا از عوامل کاهش قیمت نفت سازمان اوپک می باشد که بایستی اوپک با جدیت بیشتری تدابیری جهت بازگشت به شرایط گذشته اتخاذ نماید که در این صورت بازار معاملات نفتی به تعادل قیمتی خواهد رسید.

نماینده سابق ایران در اوپک دو روش برای مهار کاهش قیمت نفت اوپک را مهم عنوان کرد و گفت: مدیریت سازمان اوپک بایستی به گونه ای انجام گیرد که یا عرضه تعدیل شود و یا تقاضا با افزایش بیشتری مواجه گردد زیرا افزایش تقاضای جهانی عرضه مازاد را جذب کرده و ثبات در بازار قیمت نفت را به همراه دارد.

عوامل موثر در قیمت پایین نفت

شورای راهبردی آنلاین – رصد: قیمت نفت طی چند دهه روند چرخه‌ای را طی کرده است. اگر قیمت نفت سقوط کند، شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند و دولت‌ها نگران از دست دادن قدرت خود هستند. سرانجام، قیمت پایین نفت یا وقایع ژئوپلیتیکی یا هر دو، عرضه را مختل کرده و زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کنند.

اَمی جافه در مطلبی که شورای روابط خارجی آمریکا آن را منتشر ساخت، نوشت: اجرای قرنطینه توسط کشورها تأثیر خود را در بخش نفت نشان داده است. مؤلفه‌های زیادی در عملیات آرام انتقال جهانی نفت وجود دارد که اینک با مشکلات ناشی از قرنطینه مواجه شده است.

جغرافیای نفت: تولیدکنندگان جهانی نفت ضرورتاً در نزدیکی بزرگ‌ترین مراکز مصرف نفت قرار ندارند. این امر بدان معنا است که زمان انتقال نفت طولانی است و اغلب 30 تا 40 روز برای انتقال آن از مناطق اصلی تولید به بزرگ‌ترین اقتصادهای مصرف‌کننده نفت زمان می‌برد.

مشخص نبودن مدت‌زمان محدودیت‌های مرتبط با قرنطینه موجب گردیده تا پالایشگاه‌ها در اقتصادهای بزرگ نتوانند ارزیابی قبلی (30 تا 50 روز) از تقاضاهای ملی داشته باشند. ازاین‌رو تعیین میزان واردات نفت برای آن‌ها دشوار شده است. با توجه به این چالش جدید، ذخیره‌سازی نقش مهم‌تری در توازن بین عرضه و تقاضا در بازار نفت ایفا می‌کند، اما پرکردن تانکرها و کشتی‌ها آزادی عمل را محدود می‌سازد. درنتیجه ذخایر نفتی به‌سرعت به حداکثر ظرفیت خود نزدیک می‌شود.

معمای موجودی: مشکل فعلی بازار نفت، موجودی زیاد است. حتی با بازگشت فعالیت اقتصادی در آسیا، مازاد باورنکردنی موجودی نفت که اخیراً انباشت شده خیلی زیاد و حداقل ماه‌ها زمان نیاز است تا این موجودی مصرف شود. برخی پیش‌بینی کنندگان همچون موسسه کرنر استون ماکرو می‌گویند سال 2020 ممکن است با میلیاردها بشکه نفت انبارشده در کشتی‌ها و تانکرهای ذخیره در سراسر جهان به پایان برسد.

در سال 2015، اوپک فکر می‌کرد با 593 میلیون بشکه ذخیره نفتی فشار زیادی بر قیمت نفت آن‌هم در بستر اقتصاد جهانی روبه رشد وجود دارد، اما اینک دو برابر عدد یادشده آن‌هم در فضای اقتصاد جهانی روبه انقباض می‌تواند همچنان قیمت نفت را در آینده قابل پیش‌بینی پایین نگه دارد.

کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه خلیج‌فارس، ازجمله عربستان، کویت و امارات اخیراً اعلام کرده‌اند کاهش داوطلبانه دیگری را در ماه ژوئن به میزان 18/1 میلیون بشکه در روز اجرا می‌کنند که این میزان علاوه بر کاهشی است که در اول می‌2020 اجرا شد.

رونق نفت و چرخه شکوفایی قیمت: برخی مؤسسات وال استریت می‌گویند بازار نفت شاهد پایین‌ترین نرخ خود بوده است. این تفکر مبتنی بر این عقیده است که تقاضا برای نفت به‌تدریج با بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی بهبود می‌یابد.

در حقیقت شواهدی وجود دارد که قیمت پایین نفت تأثیر خود را بر کنترل عرضه نفت در مناطق مختلف در اقصی نقاط جهان گذاشته است. به‌عنوان‌مثال ایالت داکوتای شمالی گزارش داده است که تولید نفت شیل این منطقه به 45 هزار بشکه در روز کاهش یافته و فعالیت 7 هزار چاه نفتی کم شده است. شرکت آمریکایی پلینز آل امریکن پایپلاین اعلام داشت که کاهش 1 میلیون بشکه‌ای در روز در ماه جاری در میدان نفت شیل پرمین صورت خواهد گرفت. گروه سیتی اعلام کرد که چنانچه قیمت نفت بهبود نیابد چاه‌های نفتی نیمه‌تجاری با ظرفیت 5 هزار بشکه در روز کاهش تولید خواهند داشت و مجموع کاهش تا پایان سال جاری به 450 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

محدودیت‌های ذخیره‌سازی شرکت تولیدکننده نفت در آلاسکا را مجبور کرده است به‌طور موقت تولید 300 هزار بشکه نفت خود را متوقف سازد. شرکت سرمایه‌گذاری گورینگ اعلام داشت برخی چاه‌های نفت نیمه‌تجاری که فاقد صرفه اقتصادی هستند، بسته می‌شوند و 5/1 میلیون بشکه در روز از نفت آمریکا تا پایان سال جاری به‌طور دائمی کاهش خواهد یافت. این شرکت پیش‌بینی می‌کند که میادین نفتی آمریکا در مناطق آبی حدود 500 هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

فراتر از بسته شدن فوری میادین نفتی، کاهش سرمایه گذاری برای حفاری‌های آتی می‌تواند زمینه‌ساز شوک جدید افزایش قیمت نفت باشد. کاهش در سرمایه گذاری از سوی شرکت‌های نفتی عمده در سال جاری می‌تواند منجر به تولید کمتر در چند سال آینده شود. این وضعیت می‌تواند صحنه را برای افزایش قیمت نفت بعد از سال 2022 بسته به روندهای تقاضای جهانی برای نفت فراهم سازد.

شرکت نفتی بی.پی اعلام کرد تولید در برخی از چاه‌های حفاری‌شده در میدان نفتی رمیله عراق را به نصف کاهش خواهد داد. شرکت رویال داچ شل توسعه میدان نفتی در خلیج مکزیک را به تأخیر انداخته است. شرکت‌های نفتی روسیه در چارچوب توافق با اوپک میزان نفت تولیدی از چاه‌های نفتی با بازده کم را کاهش داده‌اند. شرکت روس‌نفت اعلام کرد ممکن است ناچار به کاهش 30 درصدی هزینه سرمایه‌ای در سال جاری شود. قیمت پایین نفت موجب کاهش سرمایه در اختیار شرکت‌های نفتی در آفریقا و آمریکای لاتین نیز خواهد شد.

ژئوپلیتیک و مناسبات متقابل: با توجه به تکمیل بودن ذخیره جهانی نفت، تولیدکنندگان باید راه‌هایی برای تضمین پایبندی طرف‌های توافق نفتی به تعهداتشان جهت ایجاد ثبات در بازارهای نفتی بیابند. مناسبات بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت اغلب بر اساس منافع خود تنظیم و بندرت به منافع متقابل توجه می‌شود.

با توجه به اینکه کشورها با تنگناهای اقتصادی و سیاسی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا مواجه شده‌اند، مناسبات دوجانبه که ثبات بازار نفت را تقویت کرده اینک در حال بازطراحی است. این بازطراحی، نامعلومی‌های ژئوپلیتیکی جدیدی ایجاد کرده است آن‌هم در زمانی که به مناسبات دوجانبه و چندجانبه قوی‌تری نیاز است.

با افزایش مازاد نفت در بازار، این نگرانی وجود دارد که قیمت پایین نفت می‌تواند موجب بی‌ثباتی بیشتر در مناطق جنگ‌زده شود و این امر بیانگر مرحله جدیدی است که دامنه ژئوپلیتیک قیمت نفت را احیا کرده و احتمالاً چرخه جدیدی از افزایش قیمت ایجاد خواهد کرد.

نتیجه‌گیری: تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت و دولت‌ها خود را در وضعیت جدید و نامعلوم ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا یافته‌اند. پیش‌بینی‌ها حکایت از ظهور معماری جدید جهانی دارد که می‌تواند از دیالوگ چندملیتی فعلی و هماهنگی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت پشتیبانی کند. اگرچه این امر سازنده است، اما خیلی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

قیمت لوله فولادی و عوامل تاثیر گذار بر آن

لوله ها جز جداندشنی سیستم های شهری شده اند تا حدی که می توان ادعا کرد بدون آنها نمی توان زندگی مدرن امروزی امکان پذیر نخواهد بود. لوله را می توان مقطعی توخالی و دایره ای تعریف کرد که از آن برای انتقال سیالات استفاده می شود. سیالاتی مانند آب، گاز، نفت، مواد شیمیایی و . همه از طریق لوله ها منتقل می شوند و در اختیار ما قرار می گیرند. با توجه به نقش و اهمیت لوله ها و به ویژه لوله های فولادی، در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت عواملی که بر قیمت لوله فولادی تاثیرگذار است برای فعالان بازار آهن و کسانی که لوله از ملزومات کار آن هاست از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. در کشور ما به دلیل شرایط خاص اقتصادی و درگیری با تورم قیمت محصولات مختلف و به ویژه محصولات فولادی و لوله دائما در حال نوسان است. در حدی که ممکن است در طول یک روز نیز چندین عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت بار قیمت ها تغییر کند. ما در این مقاله تلاش کرده ایم به بررسی عواملی که بر قیمت لوله فولادی تاثیرگذار است بپردازیم.

عوامل موثر بر قیمت لوله

یکی از پرکاربردترین مقاطع فولادی لوله است که به طور گسترده در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت لوله نیز مانند سایر مقاطع به دلایل مختلف دائما در حال نوسان است و همین مساله استعلام قیمت لوله را عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت به یک چالش تبدیل کرده است.

steel_pipe

تصویر شماره ۱ - لوله فولادی

از جمله مواردی که بر قیمت لوله تاثیر گذار هستند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-نوسانات قیمت دلار

تغییرات قیمت دلار تقریبا بر تمام بازارها در ایران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر گذار است. این تغییرات برای کالاهای وارداتی بیشتر نیز می باشد.

از جمله بازارهایی که تغییر قیمت دلار بر آن بی تاثیر نیست بازار آهن و فولاد است و همچنین قیمت لوله است. با افزایش قیمت دلار، قیمت لوله نیز افزایش می یابد. این در حالی ست که معمولا با کاهش قیمت ارز شاهد کاهش قیمت مقاطع فولادی به همان نسبت نیستیم.

۲-نرخ تورم

عامل مهم دیگر که همه صنایع را در کشور ما درگیر خود کرده است تورم و افزایش قیمت هاست. تورمی درکشور ما در سال های اخیر به گونه ای بوده است که در برخی از زمان ها در طول روز چندین بار قیمت ها دستخوش تغییر می شود. عوامل متعددی در ایجاد این شرایط دخیل هستند که محل پرداختن به آن ها در این مقاله نیست. تنها می توان گفت که بازار آهن و فولاد و همچنین قیمت لوله نیز از تورم در امان نبوده است.

۳-تحولات جهانی

در حالی که کشور ما به دلیل سوء مدیریت و تحریم های خارجی با مشکلات زیادی دسته و پنجه نرم می کند برخی تحولات جهانی مانند جنگ روسیه و اوکراین نیز می تواتند باعث تغییر قیمت جهانی مقاطع فولادی و از آن جمله قیمت لوله در کشور ما شود.

سیاست های تولیدی و اقتصادی کشورهای بزرگ تولید کننده فولاد مانند چین نیز در تغییر قیمت ها اثر گذار است. مثلا زمانی که چین تصمیم به کاهش تولید خود می گیرد بازار با کاهش عرضه روبرو می شود و همین مساله قیمت ها را بالا می برد.

۴-هزینه حمل و نقل

هزینه های مربوط به حمل و نقل لوله همواره یکی از فاکتورهای مهم در هزینه های تمام شده ی محصولات فولادی مانند لوله است. در برخی مواقع لوله های فولادی مورد نیاز در کشور به طور مستقیم از خارج ایران وارد می شود که باید هزینه های حمل آن محاسبه و پرداخت گردد. در مواردی نیز که لوله به صورت تولید داخل عرضه می شود حمل مواد اولیه به کارخانه و همچنین حمل لوله به محل مصرف شامل پرداخت هزینه می شود. با افزایش هزینه های حمل و نقل قیمت تمام شده ی لوله فولادی نیز افزایش می یابد. به عنوان نمونه در سال جاری (۱۴۰۱) هزینه های حمل و نقل برون شهری با ۳۵ درصد افزایش روبرو شد که این خود بر قیمت لوله نیز تاثیرگذار است.

455454

تصویر شماره ۲ - حمل و نقل لوله فولادی

۵-قیمت مواد اولیه

برای تولید فولاد از مواد اولیه مانند سنگ آهن، ضایعات آهنی و برخی فلزات دیگر مانند نیکل و کروم و . استفاده می شود. افزایش قیمت مواد اولیه و ضایعات بر قیمت عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت آهن و فولاد تاثیر گذار است و بالتبع قیمت لوله فولادی را نیز می تواند تغییر دهد. هر گاه مواد اولیه به دلایل مختلف با کمبود روبرو شوند قیمت فولاد و آهن نیز افزایش خواهد یافت.

۶-عرضه و تقاضا

اساس قیمت گذاری در یک اقتصاد آزاد عرضه و تقاضاست. هرچند در کشور ما در بسیاری از موارد اقتصاد کاملا بسته است و قیمت گذاری ها دستوری انجام می شود اما با این وجود عرضه و تقاضا نیز بر تغییر قیمت ها بی تاثیر نیست. به عنوان نمونه معمولا در تابستان که به دلیل افزایش ساخت و ساز تقاضا برای مقاطع فولادی بیشتر است، قیمت این محصولات نیز افزایش می یابد.

۷-سیاست های اقتصادی دولتی

سیاست های اقتصادی که دولت اتخاذ می کند بر قیمت محصولات فولادی و قیمت لوله فولادی اثر گذار است. به عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت عنوان مثال ممکن است دولت بر فروش و صادرات یک محصول فولادی عوارضی وضع کند یا مجوز صادارت و واردات برخی محصولات فولادی را تغییر دهد. در این شرایط قیمت ها نیز دستخوش تغییر قرار می گیرد.

۸- در دسترس بودن انرژی

از مهمترین مسائلی که در تولید محصولات فولادی مطرح است بحث انرژی، به شکل های مختلف است. این انرژی می تواند به صورت گاز، برق یا سوخت های فسیلی در اختیار کارخانه و کارگاه ها قرار بگیرد. هر گونه افزایش قیمت و کاهش عرضه انرژي می تواند تاثیر بسیار زیادی بر میزان تولید و قیمت تمام شده ی کارخانه های تولید لوله داشته باشد. به عنوان یک مثال می توان به تابستان سال ۱۴۰۰ اشاره کرد که قطع برق صنایع فولادی میزان تولید را به حد زیادی کاهش داد و باعث افزایش قیمت ها گردید.

۹- کارخانه سازنده لوله

در داخل کشور کارخانه های متعددی اقدام به تولید لوله فولادی تحت استانداردها و با کیفیت های مختلف می کنند. با توجه به کیفیت لوله، تکنولوژي ساخت، کاربرد لوله و . قیمت لوله فولادی تولید شده توسط کارخانه ها با هم متفاوت است که در زمان خرید باید به این مساله توجه داشت.

خرید لوله فولادی

چنانچه قص د خرید انواع مختلف لوله فولادی مانند لوله گالوانیزه، لوله آب، لوله گازرسانی، لوله مبلی، لوله سیاه، لوله داربست، لوله مانیسمان و . را دارید پیشنهاد می کنیم حتما به لیست قیمت انواع لوله در وب سایت مدیران آهن سر بزنید. همچنین برای آگاهی از قیمت ها و همچنین نحوه خرید و ثبت سفارش می توایند با همکاران ما در واحد فروش مدیران آهن از طریق شماره تلفن ۰۳۱۳۴۱۵۵ در ارتباط باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.