تجارت نفت خام چه مزیت‌هایی دارد؟


ارزیابی مزیت نسبی صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی با استفاده از هزینه فرصت منابع داخلی مقالة

ایران با در اختیار داشتن بیش از 33 تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و 157 میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام، از پتانسیل و مزیت نسبی مناسبی برای توسعه صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز برخوردار است. براساس اطلاعات آماری در سال 1396، محصولات شیمایی 27 درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت و 51 درصد کل صادرات ایران را در اختیار داشته‌اند. براین اساس و با توجه به اهمیت این زیربخش صنعت در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی مزیت نسبی چهار کد کالایی تولید فراورده‌های نفتی تصفیه شده، تولید مواد شیمیایی اساسی، تولید سایر محصولات شیمیایی و تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی، با استفاده از روش هزینه فرصت منابع داخلی در بازه زمانی 1380 تا1396 پرداخته است. براساس نتایج تحقیق به طور کلی از 1380 تا 1390 مزیت نسبی این کالاها کاهش یافته است اما از 1390 تا 1396 روند حرکتی مزیت نسبی افزایشی بوده است. همچنین براساس نتایج هزینه منابع غیر قابل تجارت و هزینه دستمزد تا سال 1390 بیشترین افزایش را در هزینه تولید این محصولات داشته‌اند و از سال 1390 تا 1396 افزایش نرخ ارز بیشترین تاثیر را در افزایش مزیت نسبی داشته است.

Iran has more than 33 trillion cubic meters of conventional natural gas reserves and 157 billion barrels of crude oil reserves. Therefore, it has a good potential and comparative advantage for the development of the petrochemical industry with the aim of completing the oil and gas value chain. According to statistical data in 2017-2018, these products have obtained 27% of the total value added of the industrial sector and 51% of the total exports of Iran. Considering the importance of this sub-sector of industry in the Iranian economy, this study examines the comparative advantage of four commodity codes for the production of تجارت نفت خام چه مزیت‌هایی دارد؟ refined petroleum products, the production of basic chemicals, the production of other chemical products and the production of raw plastics and synthetic rubber using the opportunity cost method of domestic resources in the period 2000 to 2017. According to the research results, in general, from 2000 to 2010, the comparative advantage of these goods has decreased, but from 2010 to 2017, the trend of comparative advantage has been increasing. Also, based on the results of the cost of non-tradable resources and the cost of wages until 2010 had the largest increase in the cost of production of these products and from 2010 to 2017 the increase in the exchange rate had the greatest impact on increasing the comparative advantage.

ملخص الجهاز:

براین اساس این مطالعه به بررسی مزیـت نسـبی چهـار کد کالایی تولید فراورده های نفتی تصفیه شده ، تولید مـواد شـیمیایی اساسـی، تولیـد سـایر محصولات شیمیایی و مواد پلاستیکی بـه شـکل اولیـه و سـاخت لاسـتیک مصـنوعی، بـا استفاده از روش هزینه فرصت منابع داخلی در بازه ١٣٨٠ تا١٣٩٦ پرداخته اسـت . همچنین در این مقاله از طریق یک مدل رگرسیونی تـاثیر نـرخ برابـری ارز بر هزینه منابع داخلی بررسی شده است که نتایج نشان میدهد افزایش نـرخ برابـری ارز تاثیر معنیداری بر هزینه منابع داخلی هر دو روغن دارد که با توجه بـه نسـبت هزینـه منـابع داخلی (DRC)، هر دو روغن کمتر از ارزش های یکپارچه بودند، و این نشـان دهنـده مزیـت نسبی (اقتصادی ) در تولید این دو روغن اسانس طبیعـی اسـت . منبع : محاسبات محقق همانگونه که در نمودار شماره ٤ مشخص است نمـره ایـن شـاخص بـرای فرآوردهـای نفتی (که حدود ٤١ درصد از کل سبد صادراتی محصولات شیمیایی و پتروشیمی را به خـود اختصاص داده ) از ابتدای توسعه این محصولات در سال های اولیه دهـه ٨٠ بـالا مـی رود و در بهار سال ١٣٩٠این شاخص به ٦/٨ می رسد که نشان از عدم مزیـت تولیـد و در نتیجـه صادرات این محصول براساس هزینه منابع داخلی اسـت . (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل ٧: نمودار DRC تولید مواد پلاستیکی و لاستیک مصنوعی منبع : یافته های پژوهش بنابراین و به طور کلی می توان ادعا کرد روند حرکتی شـاخص هزینـه فرصـت داخلـی برای چهار محصول بسیار نوسانی است و به نظر میرسد نوسان آن نیـز منطبـق بـا نوسـان کلی در اقتصاد ایران است و بخصوص حرکتی آن تحـت تـاثیر سیاسـت هـای بازرگـانی و کلان اقتصادی در طی این سال ها بـوده اسـت .

اهمیت اتحادیه اوراسیا در افزایش تراز تجاری ایران

لازم است سیاست توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی خارجی با کشورهای هدف، متناسب با توانایی و نیازهای داخلی در دستور کار کشور قرار گیرد و از این طریق امکان بهره مندی از مزیت های تجارت خارجی فراهم گردد.

خبرگزاری موج؛ بخش قابل توجهی از سهم تجارت خارجی ایران را نفت خام و محصولات کم فراوری شده از نفت و گاز تشکیل می دهند که می توان عنوان کرد تلاش زیادی نیز برای شکل گیری تجارت آنها صورت نگرفته است. این درحالی است که وضعیت ایران، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر ظرفیت کشورهای همسایه به نحوی است که امکان افزایش تولید و تجارت با این کشورها فراهم است.

در این راستا لازم است سیاست توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی خارجی با کشورهای هدف، متناسب با توانایی و تجارت نفت خام چه مزیت‌هایی دارد؟ نیازهای داخلی در دستور کار کشور قرار گیرد و از این طریق امکان بهره مندی از مزیت های تجارت خارجی فراهم گردد. یکی از ظرفیت های موجود در زمینه افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف، همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که در این گزارش، به بررسی ظرفیت های همکاری تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه پرداخته می شود.

حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۴، حداقل ۰۸/۱ (سال ۱۳۹۴) و حداکثر ۲/۴ (سال ۱۳۹۵) میلیارد دلار بوده که در مقایسه با حجم کل تجارت کشور طی سال های فوق سهم اندکی (حدود ۲ درصد) را داراست. طی سال های اخیر بیشترین صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ترتیب مربوط به روسیه و بلاروس و بیشترین واردات نیز از روسیه و قزاقستان بوده است.

علی رغم اینکه ایران می تواند عمده نیازهای وارداتی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را تأمین نماید، اما بنا به برخی دلایل ازجمله قیمت تمام شده بالای محصولات ایرانی در مقایسه با محصولات مشابه سایر کشورها، ضعف دیپلماسی تجاری و وجود تحریم؛ عمده نیازهای وارداتی کشورهای عضو این اتحادیه از کشورهایی غیر از ایران تأمین می شود. از طرفی مستندات آماری حاکی از آن است که طی سال های اخیر، ایران جزء مقاصد عمده صادراتی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نبوده است و این مسئله مستلزم کالبدشکافی علل و عوامل این عدم تعامل در حوزه تجارت میان دو طرف می باشد.

علی رغم همگرایی کم عمق و پایین بودن شاخص اکمال تجاری کشور ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تاکنون بیش از ۱۴ موافقتنامه با کشورهای عضو این اتحادیه در زمینه بازرگانی منعقد شده است. البته موانعی در توسعه روابط بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مؤثر بوده اند که می توان به عدم تطابق نیازهای طرفین، اثرپذیری از تحریم ها، ساختار سنتی تولید و صادرات ایران، زیرساخت های تجاری و ریلی نامناسب ایران و. اشاره کرد. از آنجایی که وظایف مرتبط با قانونگذاری و بررسی لوایح توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شود، در این راستا اقداماتی نظیر بررسی و تأیید موافقتنامه های پیشنهادی ازسوی دولت و نظارت بر عملیاتی شدن و حُسن اجرای آن می تواند در دستیابی به اهداف تجاری مورد نظر بسیار مهم باشد.

نماد نفت در فارکس | معامله نفت در فارکس چیست؟

نماد نفت در فارکس | معامله نفت در فارکس چیست؟

معامله نفت در فارکس: برخی از افراد دوست دارد یک روش متفاوت در سرمایه گذاری را تجربه کنند، راهی را بروند که بقیه افراد کمتر در مسیر آن قرار گرفته اند. آنها بر این باورند که فعالیت در چنین محل هایی سود بیشتری برایشان به همراه دارد؛ زیرا ریسک سرمایه گذاری مقدار آنها را مشخص و محدود می کند و البته میزان آن بالاتر است. معمولا ریسک های بالاتر سودآوری بیشتری دارد. یکی از خطرناک ترین این محل ها سرمایه گذاری در زمینه نفت خام می باشد. که در ادامه این مقاله از سایت اوپوفارکس توضیحات بیشتری در رابطه با خرید سهام نفت جهانی می دهیم.

معامله نفت خام در فارکس

معامله و سرمایه گذاری در حوزه نفت خام در بازار فارکس همانند موارد دیگه ای که قابل سرمایه گذاری است توسط بسیاری از بروکرها قابل انجام است. در این میان آلپاری یکی از بهترین گزینه ها برای شروع معامله نفت در بازار فارکس است. در ادامه به چند مورد از مراحل کسب سود در معاملات نفت خام اشاره میکنیم :

  • یاد بگیرید که چه چیزی سبب حرکت نفت خام میشود.
  • با مفهوم تجمع آشنا شوید و درک کنید که تریدرهای حرفه ای چطور میتوانند بر بازارهای آینده مسط باشند.
  • همیشه نمودارهای نفت بلند مدت را تحلیل و بررسی کنید.

نماد نفت در فارکس

نماد نفت در فارکس

نماد نفت در بازار فارکس با سمبل USOIL یا WTI-OIL به نمایش گذاشته میشود و شما میتوانید با خرید و فروش نفت در فارکس به کسب سود از افزایش یا کاهش قیمت آن بپردازید. خرید سهام نفت جهانی اصولا امکان ندارد زیرا نفت برگه سهامی ندارد و در بازارهای مالی مانند فارکس طبق معاملات CFD و مشتقه هدایت قیمتی میشود. بنابر این شما میتوانید برای معامله نفت در فارکس با نماد USOIL و در چهارچوب قرارداد های CFD به معامله بپردازید. دقت داشته باشید که قرارداد های CFD تنها بر اساس تغییر قیمت هر شاخص یا کالا و سهامی می باشد و شما مالک بطور مثال نفت نمیشود با خرید نفت در فارکس. در ادامه این مقاله اوپوفارکس در مورد معامله نفت در فارکس به بررسی اینکه سرمایه گذاری در نفت خام چه سودی دارد می پردازیم و سپس به نحوه معامله نفت در فارکس پرداختیم.

سرمایه گذاری در زمینه نفت خام، چه سودی دارد؟

این شاخه از سرمایه گذاری، ریسک بالایی را می طلبد، اما چون این محصول جزو یکی از انرژی های مهم در کشور می باشد، جایگزینی برای آن وجود ندارد. علاوه بر آن این ماده تجدید پذیر نیست و این یعنی اینکه به رو به اتمام است. به مرور زمان با توجه به بالا بودن میزان تقاضا در رابطه با نفت خام، روند صعودی بیشتر از آن چیزی میباشد که در حال حاضر وجود دارد. تجارت در این حوزه به صورت غیرحضوری و اینترنتی به وسیله یک کارگزاری و یا همان بروکر انجام میشود. معاملات نفت در فارکس عموما بصورت CFD می باشد و شما تنها از تغییر قیمت آن سود می برید و مالک مقداری که خریداری میکنید نیستید.

تجارت این محصول ارزشمند در فارکس انجام نمیشود، بلکه به کمک بروکرهایی صورت می گیرد که در فارکس فعالیت دارند. اما سرمایه گذاری در حوزه ی الکترونیکی نفت خام مانند بقیه حوزه های مجازی است و تفاوت زیادی ندارد. البته ابتدا لازم است که یک حساب در بروکر معتبر باز کنید و سپس در آنجا سرمایه گذاری کنید و بعد از آن معاملات فارکس خود را شروع کنید.

در بروکرهای متفاوتی امکان خرید و فروش نفت خام کشورهای گوناگون وجود دارد و از جمله آنها می توان به بروکرهای آلپاری، فارکس تایم، روبو فارکس و … اشاره کرد. بهتر است که بروکری را انتخاب کنید که در ضمن دریافت اسپرد پایین، اطمینان بیشتری داشته باشد.

تجارت در نفت، به هزینه های زیادی نیاز دارد، بنابراین تریدرهای خرید که پول زیادی ندارند می توانند از طریق CFD به خرید و فروش نفت بپردازند و از اختلاف قیمت آن سود بدست آورند.

نحوه معامله نفت در فارکس

نحوه معامله نفت در فارکس

اگر شما هم قصد دارید تا در این زمینه فعالیت کنید، پیش از آن درمورد این محصول اطلاعات لازم را بدست آورید. این محصول جزو یکی از منابع طبیعی است که با ماشین های بزرگ حفاری از زیر زمین استخراج میشود و سپس دوباره از نفت در پالایشگاه، مشقات نفتی مانند بنزین تولید میشود. نحوه معامله نفت در فارکس به این صورت است که شما بر طبق قرارداد های تغییر قیمت CFD مقداری نفت میتوانید خریداری کنید یا در پوزیشن کوتاه به فروش برسانید و از حرکت آن به سمت روند موافق معامله خود سود کسب کنید.

برای معامله نفت در فارکس و اضافه کردن نماد نفت به متاتریدر خود بایستی ابتدا نماد USOIL یا WTI-OIL را به نرم افزار خود اضافه کنید و سپس روی آن به معامله بپردازید.

نحوه معامله نفت در فارکس مراحل
ورود به نرم افزار معامله گری متاتریدر 1
اضافه کردن نماد نفت WTI-OIL یا USOIL 2
تعیین مقدار خرید یا فروش 3
TP / SL تعیین 4
انجام معامله 5

بررسی نوسانات قیمت در معاملات نفت

شاید به نظر بیاید که نوسان قیمت یک ایراد بزرگ است تا یک مزیت مهم. نوسان قیمت بالا یک دارایی است، دارایی که تحت ریسک سیستماتیکی بالاتری قرار دارد. این موضوع باعث بالا و پایین شدن بیشتر قیمت می باشد و در نتیجه سودآوری را سخت تر می کند. اما اگر شما یک تریدر حرفه ای هستید، اطلاع دارید که چنین بازارهایی بی ثبات هستند و نوسانات زیادی دارند. که نه در کوتاه مدت بلکه در بلندمدت هم می توانند سود مناسبی داشته باشند.

اما با توجه به ریسک بالایی که دارد، فراموش نکنید که با آموزش و مهارت کافی می توانید وارد این حوزه شوید؛ پس برای معامله نفت در فارکس عجله نکنید و مهارت کافی را بدست آورید.

حرکت معکوس قیمت نفت و شاخص ارزش دلار

حفظ ارزش نفت در برابر پایین آمدن ارزش ارز!

نفت خام معمولا بر اساس دلار آمریکا ارزش گذاری میشود، پس نرخ آن حرکتی مخالف با دلار آمریکا دارد. بنابراین این موضوع ارزهای دیگری را که با دلار آمریکا در ارتباط هستند را تحت تاثیر قرار می دهد. همین موضوع موجب شده است که سرمایه ی شما در برابر پایین آمدن ارزش ارز حفظ شود. بطور مثال در صورتی که شاخص دلار امریکا که با نماد DXY شناخته میشود بالا برود قیمت نفت به دلیل اینکه با دلار معامله میشود پایین می آید و در صورتی که شاخص دلار امریکا افت کند قیمت نفت رو به افزایش می گذارد. درواقع رابطه بین شاخص و ارزش دلار امریکا با قیمت نفت بر اساس دلار رابطه ای معکوس می باشد.

حرف آخر درمورد شاخص نفت در فارکس :

در قسمت های بالا از سایت اوپوفارکس گفتیم که سرمایه گذاری در حوزه نفت خام بعد از فارکس و فلزها موجب گسترش پرتفوی، افزایش نقدینگی، سودآوری بالا و … می شود. نفت های خام Brent و WTI بیشتر خرید و فروش میشوند و رشد بهتر و سود بیشتری دارند.

با توجه به نوسان های قیمتی در بازار این محصول، شما باید با نحوه عملکرد در این بازار به درستی آشنا شوید، تا بتوانید خطرات احتمالی را به درستی درک کنید. پس برای وارد شدن به چنین حوزه پر ریسکی لازم است که آموزش ببینید، زیرا این تجارت به اندازه سنگینی نامش خطرناک است.

اگر شما یک فرد تازه کار هستید، پیشنهاد ما به شما این است که در معاملاتی سرمایه گذاری کنید که مربوط به شرکت های بزرگ جهانی است. زیرا میتوان گفت که تحلیل نمادهایی مانند طلا و نفت نیاز به اطلاعات و تخصص بیشتری دارد.

به طور کلی سهام کمترین میزان نوسان را در بازار دارد. همچنین اگر تعداد معاملات روزانه شما زیاد باشد در جفت ارزهای ماژور معامله داشته باشید، زیرا این موارد کم ترین میزان اسپرد را دارد. در حالت کلی فلزاتی مانند طلا و انرژی هایی تحت تاثیر سیاست های کشوری است.

اگر باز هم در زمینه شاخص نفت در فارکس نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید ما در خدمت هستیم.

تحقق افزایش تولید نفت به میزان تعیین شده در افق ۱۴۰۰

تحقق افزایش تولید نفت به میزان تعیین شده در افق ۱۴۰۰

«دکتر حمید بورد»
مدیر عامل سابق شرکت های مناطق نفت خیز جنوب و فلات قاره ایران

بی تردید انرژی نقش به سزایی در پیشرفت و توسعه کشور ایفا می کند. با وجود اینکه امروزه مزیت هایی چون برخورداری از منابع طبیعی، جای خود را به بهره مندی از فناوری داده اند، ولی به دلیل برتری کشور از نظر منابع متنوع انرژی، به ویژه منابع نفت و گاز و اتکای توسعه کشور به منابع مذکور و با تجارت نفت خام چه مزیت‌هایی دارد؟ فرض اینکه توسعه و گسترش منابع متنوع انرژی تا سا ل های قابل پیش بینی در افق چشم انداز ۲۰ ساله، همچنان موتور توسعه زیربنایی و اقتصاد کشور خواهد بود، لذا مدیریت جامع انرژی از منظر تولید و مصرف، نقشی اساسی و تعیین کننده در جهت تحقق اهداف سند چشم اندازا یران ۱۴۰۴ ،ا یفا خواهد کرد.ا ز آنجایی که برای تحقق سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ ، تصویر مطلوب آینده صنعت نفت و گاز کشور که منابع قالب انرژی کشور را تشیکل می دهند، مدنظر بوده ا ست، محورهای ذیل در نظر گرفته شده اند:
. دومین تولید کننده نفت در اوپک با ظرفیت ۷ درصد از تقاضای بازار جهانی
. سومین تولید کننده گاز در جهان با سهم ۸- ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز و فراورد ههای گازی
. اولین تولید کننده محصولات پتروشیمی در منطقه از نظر ارزش
. دارای جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه
بنابر این بدون مدیریت جامع انرژی به ویژه در بخش تولید و مصرف، تحقق اهداف فوق امکان پذیر نیست و در نتیجه ایجاب می کند که بخش انرژی از ساز و کارهای لازم برای گسترش و توسعه در همه زمینه ها برخوردار باشد. در خصوص سابقه این طرح در کشور باید اشاره کرد که به طور کلی تاکنون نسبت به سیاست گذاری و تدوین طرح جامع انرژی و برنامه های اجرایی آن در کشور، اقدامات محدودی انجام گرفته است. در این خصوص مطالعاتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) کشور، وزارت نیرو،وزارت نفت و سایر سازمان ها انجام شده است، که مهمترین آنها عبارتنداز:

. مطالعات طرح جامع انرژی کشور توسط دانشگاه استنفورد، با کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (قبل از انقلاب اسلامی) این طرح هفت سال بعد برای ۹ منطقه آب و هوایی کشور نیز تهیه و بروزرسانی شد.
. مطالعات جامع انرژی با همکاری دانشگاه شریف و کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) کشور، که به نوعی به روزرسانی مطالعات انجام گرفته توسط دانشگاه استنفورد با توجه به شرایط فنی، اقتصادی و اجتماعی جدید بوده ا ست.

. مطالعات عرضه و تقاضای نفت و فراورده های نفتی در افق ۱۴۰۳ ، توسط وزارت نفت
. برنامه ریزی یکپارچه مدیریت انرژی کشور، توسط وزارت نیرو
. چشم انداز آینده صنعت نفت ایران توسط وزارت نفت
نتایج این مطالعات گر چه در زمان خود می توانست در حوزه ها و سطوح و بخش های مختلف تولید و مصرف بسیار مؤثر باشد، ولی به دلیل تغییر شرایط محیطی،اجتماعی و سیاسی کشور در چند دهه گذشته قابل اجرا نشد.

اطلاعات کلی در خصوص ظرفیت تولید نفت و گاز

شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۲۷ پس از ملیّ شدن نفت ایران تأسیس و جایگزین شرکت نفت ایران و انگلیس شد. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تشکیل وزارت نفت، بخش های پالایش و توزیع فراورده های نفتی، توزیع گاز و صنایع پتروشیمی،از این شرکت منفک شدند و به عنوان شرکت های تابعه وزارت نفت، به فعّالیت خود ادامه دادند. در حال حاضر همچنان تمرکز اصلی این شرکت بر بخش بالادستی تولید نفت و گاز معطوف است.حجم نفت در جای اولیه ایران بر اساس آخرین آمار در حدود ۷۱۲ میلیارد بشکه نفت تخمین زده می شود و حجم ذخایر نفتی قابل استحصال تحت مدیریت این شرکت در حدود ۱۵۷٫۴ میلیارد بشکه (برا ساس آخرین مطالعات صورت گرفته تاکنون) برآورد می شود که نشان از ضریب بازیافت متوسط حدود ۲۴٫۶ درصد در میادین نفتی ایران می دهد. شرکت ملیّ نفت ایران از نظر میزان ذخایر قابل استحصال نفت در دنیا در رتبه چهارم و از نظر میزان ذخایر گازی قابل استحصال در رتبه دوّم در دنیا قرار دارد و در مجموع از حیث ذخایر نفت و گاز در رتبه اوّل دنیا قرار گرفته است و همچنین از نظر تولید مجموع نفت و گاز، پس از شرکت های سعودی آرامکو ( عربستان سعودی) و گازپروم (روسیه) در رتبه سوّم در دنیا قرار دارد.

ظرفیت تولید نفت خام شرکت ملیّ نفت ایران در حال حاضر حدود ۳٫۵ میلیون بشکه در روز است اما پس از تحریم های غرب علیه ایران، تولید نفت خام برای سال ۱۳۹۹ به متوسط روزانه ۱٫۸۸ میلیون بشکه (تا پایان بهمن ماه ۹۹ )، کاهش یافته است. شرکت ملیّ نفت ایران در سال ۹۹ به طور متوسط روزانه حدود ۸۶۰ میلیون متر مکعب گاز غنی طبیعی تولید(تحویلی گاز سبک به خطوط سراسری توزیع در سال ۹۹ حدود ۷۰۸ میلیون متر مکعب تا پایان بهمن ماه بوده است) نموده است، همچنین میزان تولید میعانات گازی (از منشا میدان پارس جنوبی تا کنون ) آن در حدود ۶۷۸ هزار بشکه در روز)متوسط روزانه در سال ۹۹ ) بوده است.

افزایش تولید نفت به میزان تعیین شده در افق ۱۴۰۰

بر اساس اهداف کمی تعیین شده برای برنامه ششم توسعه کشور در بخش تولید نفت می بایست به تولید ۴٫۴ میلیون بشکه در سال ۱۴۰۰ می رسیدیم لیکن این مهم با توجّه به افت طبیعی میادین نفتی کشور دور از دسترس می نماید به این منظور جهت رسیدن به این میزان تولید نیاز است علاوه بر تثبیت میزان تولید نفت کنونی از میادین، نسبت به افزایش تولید ۹۰۰ هزار بشکه ای در کشور اقدامات لازم صورت پذیرد. بر این اساس و با توجّه پتانسیل سنجی تولیدی در مناطق مختلف کشور، تولید از میادین غرب کارون به میزان ۵۰۰ هزار بشکه ( برا ساس آخرین مطالعات میدان) و همچنین توسعه میادین مناطق نفت خیزجنوب به میزان ۴۰۰ هزار بشکه) عمدتاً میادین متوسط و مخازن کمتر توسعه یافته (به عنوان اهداف توسعه ای جدید می بایست مدنظر برنامه ریزان وزارت نفت آینده قرار گیرد. جهت سرمایه گذار ی های توسعه ای به….اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.