ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)


از جدیدترین محصولاتی که با استفاده از کاربردهای ساختاری در بازاهای مالی اسلامی به وجود آمده است، می‌توان اوراق صکوک را نام برد. در راستای طراحی اوراق بهادار با انعطافی که بتواند پاسخگوی انواع نیازهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در بازار سرمایه و از سوی دیگر مطابق با اصول و استانداردهای اسلامی باشد، اندیشمندان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی افتادند، و برای این منظور مطالعات گسترده‌ای بر روی عقود شرعی و قابلیت آنها برای ابزار سازی صورت گرفت تا با استفاده از آنها ابزارهای مالی جایگزین ابزارهایی چون اوراق قرضه و اوراق سهام ممتاز که به طور معمول مبتنی بر قرض با بهره و ربا هستند، طراحی کرد.

کتاب ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) نوشته سید علی موسویان

کتاب ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) از میان انواع متنوع ابزارهای مالی و اوراق بهادار به بررسی آن گروه که به هدف تأمین منابع مالی برای تشکیل سرمایه منتشر می شوند می پردازد و از آن میان بیش تر به بررسی ابزارهای متعارف چون اوراق قرضه، سهام عادی و سهام ممتاز، و ابزارهای جدید مالی چون اوراق مشارکت، مرابحه، اجاره، استصناع و مضاربه می پردازد و در بررسی این ابزارها نیز به دنبال توضیح مباحث موضوع شناسی، تشریح عملکرد اقتصادی و تبیین احکام فقهی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در سه بخش به شرح ذیل است.

 • بخش اول: مبانی نظری (فقهی و اقتصادی) ابزارهای مالی
 • بخش دوم: ابزارهای مالی متعارف (سنتی)
 • بخش سوم: ابزارهای مالی جدید. ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)

در تمام جوامع، گروهی از صاحبان وجوه و پس اندازهای نقدی، به دلایل مختلف، علاقه یا توان سرمایه گذاری مستقیم در فعالیت های سودآور اقتصادی را ندارند؛ از سوی دیگر بسیاری از فعالان پاقتصادی برخوردار از دانش، تجربه و توان کاری، منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری را در اختیار ندارند. بازارهای پول و سرمایه با استفاده از انواع ابزارهای مالی، نقش واسطه بین این دو گروه را ایفا می کنند. ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)

شناسایی و اولویت‎بندی مؤلفه‎های اثرگذار بر انتخاب ساختار صکوک مناسب جهت تأمین مالی

با توجه‎ به گستردگی و تنوع ساختار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) قابل‎انتشار، تعیین عوامل اثرگذار در انتخاب ساختار مناسب صکوک برای بانیان متقاضی، یکی از مسائل اصلی بازار اوراق بدهی است؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‎بندی مؤلفه‎های اثرگذار در تعیین ساختار مناسب صکوک جهت تأمین مالی نیازهای مختلف بخش دولتی و خصوصی است.
این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی−پیمایشی است و از روش مدل‎سازی معادلات ساختاری برای شناسایی و اولویت‎بندی مؤلفه‎های مؤثر استفاده شده است. نمونه پژوهش از میان خبرگان حوزه تأمین مالی بازار سرمایه کشور انتخاب شده و داده‎های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‎آوری شده است. در این پژوهش عوامل مؤثر مورد تأیید خبرگان در پنج طبقه اصلی شامل مؤلفه‎های مربوط به بانی، دارایی و منفعت مبنای انتشار اوراق، ارکان انتشار، ساختاربندی و مؤلفه‎های شرعی طبقه‎بندی شده‎اند.
نتایج نشان‎دهنده آن است که در بین پنج مؤلفه اصلی، مؤلفه‎های مربوط به دارایی و منفعت مبنای انتشار بیشترین تأثیر و مؤلفه مربوط به ارکان انتشار کمترین تأثیر را در تصمیم‎گیری بانیان انتشار اوراق در انتخاب ساختار مناسب صکوک دارد.

کلیدواژه‌ها

 • صکوک
 • ابزارهای مالی اسلامی
 • تأمین مالی اسلامی
 • مدل‎سازی معادلات ساختاری
مراجع

1. باباجانی، جعفر و امیرعباس صاحبقرانی (1398)، «ابعاد رتبه‎بندی صکوک منتشره در بازار سرمایه کشور»، تحقیقات مالی اسلامی، 7 (14)، ص397−424.

2. توحیدی، محمد و رضا یارمحمدی (1398)، «نوع‎شناسی و طبقه‎بندی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از منظر معیارهای گوناگون»، فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، 8 (28)، ص41−76.

3. توحیدی، محمد (1396)، تحلیلی بر صکوک به پشتوانه دارایی و صکوک مبتنی بر دارایی، مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار.

4. توحیدی، محمد؛ مجتبی کاوند و امیرحسین اعتصامی (1393)، طبقهبندی اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار.

6. شهریاری، مجید (1395)، «صکوک مشارکت ترکیبی، ابزار اسلامی تأمین مالی طرح‎های دانش‎بنیان»، دو فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، 5 (10)، ص133−154.

7. شیرمردی احمدآباد، حسین و محمد فطانت‎فرد (1399)، «صکوک وکالت، ابزار مالی نوین در تأمین مالی مسکن»، پژوهشهای راهبردی بودجه و مالی، 1 (2)، ص32−58.

8. شیرمردی احمدآباد، حسین و کامران ندری (1396)، «اوراق سلف موازی، ابزاری مناسب برای تأمین مالی مسکن»، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، 14(28)، ص121−151.

9. شیرمردی احمدآباد، حسین (1398)، «اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت نفت‎وگاز»، مطالعات اقتصاد اسلامی، 11 (2)، ص 218−248.

10. عربی، سیدهادی؛ سیدمهدی موسوی‎برودی و حسین شیرمردی احمدآباد (1397)، «صکوک وکالت»، «ابزار مناسب تأمین مالی کارآفرینی دانشگاهی»، دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، 10 (19)، ص5−24.

11. فدائی‎واحد، میثم و محمدرضا مایلی (1393)، «اولویت‎بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی»، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 2 (6)، ص 141−160.

12. سعید فراهانی‎فرد (1388)، «صکوک سلف، ابزاری مناسب برای تأمین مالی و پوشش ریسک»، اقتصاد اسلامی، 9 (33)، ص 7−32.

13. قلیچ، وهاب (1397)، «بررسی اوراق وکالت دولتی مالزی و ارائه الگویی بومی برای اقتصاد ایران»، اقتصاد اسلامی، 18 (72)، ص183−211.

14. مزینی، امیرحسین؛ سعید قربانی و نسرین صلح‎خواه (1393)، «طراحی الگوی عملیاتی تأمین مالی بخش صادرات با استفاده از صکوک در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 14 (2)، ص255−233.

15. مصباحی‎مقدم، غلامرضا؛ مجتبی کاوند و حمیدرضا اسمعیلی‎گیوی (1388)، «ارائۀ الگوی تأمین مالی توسعۀ موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع)»، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، 5 (10)، ص69−92.

16. موسویان، سیدعباس (1386)، «صکوک مزارعه و مساقات، ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، 7 (26)، ص71−96.

17. موسویان، سیدعباس؛ مجتبی کاوند و علی ردادی (1389)، «اوراق بهادار (صکوک) مضاربه، ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران»، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، 7 (13)، ص145−171.

18. موسویان، سیدعباس (1386)، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

19. موسویان، سیدعباس؛ محمدهاشم بت‎شکن و فرشته رحیمی‎الماسی (1398)، «طراحی و بررسی فقهی اوراق جعاله جهت تأمین مالی طرح‎های زیرساختی حمل‎ونقل جاده‎ای در ایران»، تحقیقات مالی اسلامی، 8 (2)، ص307−338.

20. موسویان، سیدعباس؛ حسین‎پور، محمد و مجتبی کاوند (1391)، «اوراق بهادار (صکوک) وکالت، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی»، نشریه اقتصاد اسلامی، 12(47)، ص103−130.

21. موسویان، سیدعباس؛ مجتبی کاوند و حمیدرضا اسمعیلی‎گیوی (1387)، «اوراق بهادار (صکوک) جعاله، ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری»، نشریه اقتصاد اسلامی، 8 (32)، ص141−170.

22. موسویان، سیدعباس (1389)، «اوراق سلف، ابزاری برای تأمین مالی پروژه های بالادستی صنعت نفت»، نشریه اقتصاد اسلامی، 10(39)، ص85−116.

24. نجفی، مهدی (1385)، «بررسی فرایند تأمین مالی از طریق انتشار صکوک»، ماهنامه بورس اقتصادی، 53، ص36−43.

25. نظرپور، محمدنقی؛ سیدمحسن فاضلیان و ناهید مؤمنی‎نژاد (1393)، «ارائه الگوی مطلوب تأمین مالی صنعت نفت ایران بر پایه صکوک استصناع و رتبه‎بندی ریسک‎های آن با استفاده از روش تحلیل سلسله‎مراتبی»، تحقیقات مالی اسلامی، 3 (6)، ص67−98.

27. Arabi, Syed Hadi; Mousavi Barroudi, Seyed Mehdi and Shirmardi Ahmadabad, Hossein (2019), “Wakala Sukuk, a Suitable Instrument for Financing University Entrepreneurship”, Bi-Quarterly Journal of Islamic Economics, 10 (19), pp. 5-24. (in persian).

28. Diamantopoulos, A. & Siguaw, J. A. (2006), “Formative Versus Reflective Indicators in Organizational Measure Development: a Comparison and Empirical Illustration”, British Journal of Management, 17, 263–282.

29. Grewal, Rajdeep, Cote, Joseph A. and Baumgartner, Hans (2004), “Multicollinearity and Measurement Error in Structural Equation Models: Implications for Theory Testing”, Marketing Science, 23(4), 519–29.

30. Hair, J. F. Hult, T. Ringle, C. M. and ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) Sarstedt, M. (2011), Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Azar, A. and Gholamzadeh, R. Negahedanesh, Tehran.

31. IFSB. (2005), Islamic Financial Services Board (IFSB) s Capital Adeuacy Standard For Institution (Other than Insurance Institutions) Offering Only Islamic Financial Services. Kualal Lumpur: Islamic Financial Services Board.

32. Kamil, W. A. (2008), Introduction to Sukuk, In R. Ratings, Malaysian Sukuk Market Handbook - Your Guide to the Malaysian Islamic Capital Market, (pp. 21-49). Kuala Lumpur: RAM Rating.

33. Lawshe, C. A. (ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) 1975), “Quantitative Approach to Contentvalidity”, Personnel Psychology, 28, pp.563-575.

34. Lotter, Philipp & Howlader, Khalid. (2007), Underestanding Moody’s Approach to Unseured Corporate Sukuk. Dubai: Moody’s Investor Service.

35. Mohd Noor, L. (2008), Sukuk Rating - General Approach, Criteria and Methodology, In R. Ratings, Malaysian Sukuk Market Handbook - Your Guide to the Malaysian Islamic Capital Market(pp. 147-161). Kuala Lumpur: RAM Ratings).

36. Mousavian, Seyed Abbas (2008), Islamic Financial Instruments (Sukuk), Tehran, Publications of the Institute of Islamic Culture and Thought. (in ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) persian).

37. Podsakoff, P.M. Mackenzie, S.B.B. Bachrach, D.G.& Podsakoff, N.P. (2005), “the Influence of Management Journals in the 1980's and 1990's”, Strategic Management Journal.

اوراق مالی اسلامی

اوراق مالی اسلامی

استفاده از ابزار های مالی همچون اوراق قرضه، کارایی زیادی در کشور های اسلامی دارد که در ادامه به شرح اوراقی پرداخته می شود که در کشور های مسلمان مورد استفاده قرار می گیرند.

این موضوع باعث شده است که دولت ها و شرکت های اسلامی که در کشور های غیر اسلامی فعال می باشند، تامین مالی و مدیریت بدهی های خود را بر اساس راه های مقبول انجام دهند که مطابق با اصول اسلامی باشند.

اوراق مالی اسلامی (صکوک):

همان گونه که در مقاله اوراق قرضه اشاره شد، اوراقی هستند که مبتنی بر قرض با بهره می باشند که از نظر اسلام، ربا و حرام است. در این شرایط کشور های اسلامی نمی توانند از این اوراق برای تامین مالی استفاده کنند.

بنابراین اوراق مشارکت منتشر شد که به وسیله آن شرکت اقدام به تامین مالی نماید و برای خرید دارایی و تامین نقدینگی دچار مشکل نشود اما اوراق مشارکت در این زمینه نتوانست کاربردی داشته باشد.

سپس متخصصان مالی ابزار های مالی جدیدی را طراحی کردند که با استفاده از آنها بتوانند به تامین مالی بپردازند که یکی از مهم ترین آنها صکوک می باشد.

مفهوم صکوک:

صکوک جمع کلمه “صک” و به معنای اسناد است که این لغت در فارسی مترادف چک در نظر گرفته می شود.

صکوک، به اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازار های مالی گفته می شود که بر پایه یکی از قرارداد های مورد تایید متون اسلامی طراحی شده‌ باشد. دارندگان این اوراق، به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از آنها هستند.

در واقع صکوک یک ابزار نوین مالی می باشد که در کشور های اسلامی جایگزین اوراق قرضه می باشد و بر پایه دارایی با درآمد ثابت یا متغیر در بازار های ثانویه قابل معامله می باشند.

نکته: اوراق صکوک خودشان دارای ارزش می باشند و نمی توانند بر اساس فعالیت های سفته بازی باشند.

تفاوت صکوک با اوراق قرضه با درآمد ثابت:

در واقع می توان گفت که صکوک بیان گر مالکیت یک دارایی مشخص می باشد و اوراق قرضه فقط گواهی تعهد بدهی است. بنابراین بین صادر کننده اوراق قرضه و خریدار آنها رابطه ای به شکل وام دهنده و وام گیرنده برقرار است که در آن نرخ بهره وام، ثابت می باشد.

اعتبار اوراق قرضه وابسته به اعتبار صادر کننده یا ناشر آن می باشد در صورتی که اعتبار صکوک به ناشر وابسته نمی باشد و تنها به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.

نکته: فروش صکوک در بازار ثانویه، فروش مالکیت دارایی است اما فروش اوراق قرضه، یک نوع فروش بدهی محسوب می شود.

در صکوک امکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه صکوک وجود دارد در حالی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.

تشابه صکوک با اوراق قرضه:

 • قابلیت نقد شوندگی در بازار ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) ثانویه
 • درجه بندی اعتباری توسط موسسات رتبه بندی و قابلیت افزایش اعتبار
 • تنوع در طراحی و عرضه

مزایای استفاده از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک):

 • افزایش نقدینگی بانی از طریق انتشار صکوک
 • خروج دارایی ها از ترازنامه و جایگزین شدن وجوه نقد
 • قابل استفاده بودن دارایی ها با وجود جدا شدن آنها از دارایی های شرکت بانی و کاهش هزینه تامین مالی
 • کمک به توسعه بازار سرمایه با فراهم کردن امکان تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار

موسسه مشاوران مطالعه مقاله حسابداری تنخواه گردان را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

انواع اوراق بهادار مالی اسلامی

انواع اوراق بهادار مالی اسلامی

انواع اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک):

صکوک دارای انواعی می باشد که در زیر به آنها اشاره می شود.

اوراق قرض الحسنه:

اوراق قرضه اسلامی، بر اساس قرارداد قرض و بدون بهره منتشر می گردند که بر اساس آن، ناشر این نوع از اوراق به میزان ارزش اسمی آنها از دارندگان اوراق استقراض می کند و به همان مقدار بدهکار می شود و لازم است که در سررسید معین یا عند المطالبه به آنها بپردازد.

اوراق وقفی:

اوراق وقفی، به اوراق بهادار با نامی گفته می شوند که به قیمت اسمی مشخص و برای مدت معین و در زمان احداث پروژه منتشر می شوند و به افرادی که قصد مشارکت در طرح های عام المنفعه دارند، واگذار می گردند.

اوراق مرابحه:

بیع مرابحه که از گذشته تا کنون در بین مردم رایج بوده است، هدف آن این است که فروشنده قیمت تمام شده­ کالا را به اطلاع مشتری می‌ رساند و پس از آن مبلغ یا درصدی را به عنوان سود، از شخص تقاضا می کند.

بنابراین می توان گفت که این اوراق، اوراقی هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی هستند و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل می شود.

نکته: این اوراق بازدهی ثابتی دارند و قابل فروش در بازار ثانویه می باشند.

اوراق مرابحه انواعی دارد مانند:

 • اوراق مرابحه تامین مالی
 • اوراق مرابحه تامین نقدینگی
 • اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری

اوراق اجاره:

اوراق اجاره به اوراقی گفته می شود که از رایج ترین انواع اوراق بهادار اسلامی می باشند و سرمایه گذاران می توانند در مقاطع زمانی معین، سود حاصل از سرمایه گذاری خود را دریافت نمایند.

نکته: این اوراق مبتنی بر سود معین می باشند و ثابت هستند به همین علت این اوراق مهم ترین اوراق بهادار اسلامی است.

انواع اوراق اجاره:

 • اوراق اجاره تامین دارایی
 • اوراق اجاره تامین نقدینگی
 • اوراق اجاره جهت تشکیل شرکت های لیزینگ
 • اوراق اجاره رهنی

اوراق استصناع:

اوراق استصناع، به اسناد و گواهی های دارای ارزش یکسان گفته می شود که برای تجمیع وجوه لازم برای ساخت کالایی استفاده می شوند و تحت تملک دارنده صکوک می باشند.

اوراق سلف:

سلف از اقسام بیع محسوب می شود که بر عکس نسیه می باشد و زمانی که شخصی تولید یا ارائه یک کالای معین را مورد هدف قرار می دهد، با انتشار این نوع اوراق می تواند منابع مالی مورد نیاز خود را تامین نماید. در واقع می توان گفت که، سرمایه گذاران در این اوراق، کالای مورد نظر را از قبل خریداری می کنند.

اوراق منفعت:

اوراق منفعت، به اسناد مالی بهاداری گفته می شوند که بیان کننده مالکیت دارنده آن اوراق بر مقدار معینی از خدمات یا منافع در آینده از یک دارایی است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی انتقال داده شده است.

اوراق جعاله:

اوراق جعاله، یک نوع اوراق مالکیت مشاع خدمتی می باشند که بر اساس قرارداد جعاله، انجام و تحویل آن تعهد شده است.

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت که زیر مجموعه ای از صکوک هستند، به سند هایی گفته می شوند که گویای مالکیت دارنده آن نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی هستند که متعلق دولت، شرکت های تعاونی یا خصوصی می باشند و تا زمان سررسید اوراق هر نوع تغییر قیمت دارایی متوجه صاحب اوراق مشارکت است.

اوراق مضاربه:

در اوراق مضاربه، ناشر می تواند با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان را جمع آوری نماید و سپس به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار دهد و بانی نیز پس از کسب سود در فعالیت اقتصادی مورد نظر خود، به تعهد خود عمل نماید و سود هر دوره را بین خود و صاحبان اوراق تقسیم کند.

اوراق مزارعه:

اوراق مزارعه نوعی از اوراق بهادار می باشند که بر اساس قرارداد مزارعه طراحی می شوند و ناشر آن با واگذاری این اوراق، وجوه متقاضیان را جمع آوری نموده و با آن اراضی قابل زراعت را خریداری می نماید.

سپس این اراضی را طی قرارداد مزارعه از طرف دارندگان اوراق به کشاورزان واگذار می کند تا روی این اراضی زراعت کنند و در پایان سال زراعی، محصول را با هم تقسیم کنند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله تعیین صلاحیت حسابداران را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

اوراق مساقات

اوراق مساقات:

ناشر با واگذاری این نوع از اوراق بهادار، وجوه متقاضیان را جمع آوری می کند و با آن باغ های قابل بهره برداری را خریداری کرده و سپس با اخذ وکالت از طرف دارندگان اوراق مربوطه در طی یک قرارداد مساقات به باغبانان واگذار می کند تا به آنها رسیدگی شود و در پایان، محصول به دست آمده را با هم تقسیم نمایند.

نکته: در این نوع صکوک، دارنده اوراق نقش مالک، ناشر نقش وکیل و باغبان نقش عامل و اوراق مساقات سند مالکیت مشاع دارندگان است.

اوراق مشتقه:

اوراق مشتقه، به قرارداد های بین دو یا چند نفر گفته می شود که پرداخت های آن بر اساس موقعیت سنجی تعیین می شود و در واقع مشتقه ها ابزاری برای کاهش یا انتقال ریسک به شمار می آیند.

در مقاله اوراق مشتقه می توان با انواع آن و نحوه کار با آن آشنایی کامل یافت.

انواع اوراق صکوک با توجه به ثابت یا انتظاری بودن نرخ سود:

اوراق صکوک با توجه به ثابت یا انتظاری بودن نرخ سود آنها، دارای انواع زیر هستند.

اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین:

این گروه از اوراق بهادار اسلامی از جهت بازدهی نزدیک ترین گروه به اوراق بهادار ربوی هستند. این اوراق در زمان مشخص سود معینی به دست می آورند. از جمله این اوراق می توان به اوراق استصناع و اوراق مرابحه اشاره کرد.

اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی:

این گروه از اوراق بهادار بر خرید و فروش دارایی فیزیکی مبتنی است از شاخص ترین مصداق این گروه می توان به اوراق اجاره علی الخصوص اوراق اجاره به شرط تملیک اشاره کرد که به منظور تامین مالی یا نقدینگی منتشر می شود.

سود این اوراق به جهت متغیر بودن جریان درآمدی خالص آنها، متغیر است. اما می توان با مدیریت ریسک به بازدهی با ثباتی دست یافت.

اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی:

این گروه از اوراق بهادار اسلامی بر اساس عقد های مشارکتی طراحی شده اند. از جمله این اوراق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در این گروه از اوراق صاحبان اوراق به صورت مشاع به عنوان صاحبان سرمایه در احداث پروژه یا انجام یک فعالیت اقتصادی مشارکت می کنند و در سود حاصل از آن سهیم می شوند و چنان چه پروژه با زیان مواجه شود، زیان آن به تناسب بین صاحبان سرمایه تقسیم می شوند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله سبد سهام یا پرتفوی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی

ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی

ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک):

اوراق بهادار اسلامی، دارای ارکان زیر می باشد.

بانی:

بانی شخص حقوقی است که نهاد واسط برای تامین مالی او، در قالب عقود اسلامی اقدام به انتشار اوراق بهادار اسلامی می کند.

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه:

این شرکت نهاد مالی است که بر اساس دستور العمل فعالیت نهاد های واسط مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تاسیس شده است و وظیفه تاسیس و راهبری نهاد های واسط را در بازار سرمایه ایران را بر عهده دارد.

لازم به ذکر است که این نهاد نقش امین را عهده دار است و برای حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب ها و صورت های مالی و عملکرد اجرایی به صورت مستمر، رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

از دیگر وظایف این شرکت انجام کلیه امور اداری، مالی، مدیریتی، حقوقی و قانونی نهاد واسط و همچنین نگهداری حساب ها و دفاتر مالی نهاد واسط است.

فروشنده:

فروشنده می تواند بانی یا شخص حقوقی دیگری باشد که اقدام به فروش دارایی به نهاد واسط می نماید.

ضامن:

ضامن توسط بانی و با تایید سازمان بورس صرفا می تواند از بین موارد زیر انتخاب شود:

 • بانک ها
 • موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • بیمه های تحت نظارت بیمه مرکزی
 • شرکت های تامین سرمایه
 • نهاد های عمومی
 • موسسات دولتی

عامل فروش:

شخصی حقوقی که نسبت به عرضه اوراق بهادار اسلامی از طرف ناشر برای فروش اقدام می کند که این شخص حقوقی از بین شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران یا فرا بورس ایران توسط بانی انتخاب می شود.

عامل پرداخت:

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که نسبت به پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار اسلامی در سررسید های معین به سرمایه گذاران اقدام می کند.

انواع ریسک اوراق بهادار اسلامی (صکوک):

اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با ریسک های زیر مواجه است.

 • ریسک از بین رفتن دارایی ها
 • ریسک کاهش قیمت دارایی
 • ریسک نرخ سود

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله نهاد های مالی را به شما پیشنهاد می کنیم.

کتاب ابزارهای مالی اسلامی صکوک

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

موضوع مدیریت مولف عباس موسویان ناشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شابک 978-964-2982-13-4 تعداد صفحات 488 قطع کتاب رقعی نوع جلد شومیز سال چاپ 1400 نوبت چاپ 10

نظر دهید

تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود

گزارش کردن نظر

گزارش ارسال شد

گزارش شما نمی تواند ارسال شود

بررسی خود را بنویسید

نظر ارسال شد

نظر شما نمی تواند ارسال شود

سایر ویژگی‌ها

کتاب کنترل های داخلی

کتاب کنترل های داخلی

کتاب کنترل های داخلی

کتاب تفسیر و بکارگیری استانداردهای حسابداری ایران جلد 4 استانداردهای با کاربری خاص، شناسایی درآمد و مالیات بر درآمد

کتاب تفسیر و بکارگیری استانداردهای حسابداری ایران جلد 4 استانداردهای با کاربری خاص، شناسایی درآمد و مالیات بر درآمد

کتاب تفسیر و بکارگیری استانداردهای حسابداری ایران جلد 4 استانداردهای با کاربری خاص، شناسایی درآمد و مالیات بر درآمد

کتاب حسابداری جلد 1

کتاب حسابداری جلد 1

کتاب حسابداری جلد 1

کتاب راهنمای جامع حسابداری پیمانکاری

کتاب راهنمای جامع حسابداری پیمانکاری

کتاب راهنمای جامع حسابداری پیمانکاری

خرید کتاب راهنمای جامع حسابداری پیمانکاری آرمین علیزاده ، زینب شیروانی، ایمان گنجی نژاد نشر حسابدار منتشر شده است

کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالی 4537

کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالی 4537

کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالی 4537

کتاب حسابداری میانه 2 جلد 1

کتاب حسابداری میانه 2 جلد 1

کتاب حسابداری میانه 2 جلد 1

کتاب حسابداری میانه2 جلد اول اثر جری جی ویگانت، کی سو-وارفیلد ترجمه علی پارسائیان از نشر صفار منتشر شده است.

کتاب حسابداری میانه 2 جلد 2

کتاب حسابداری میانه 2 جلد 2

کتاب حسابداری میانه 2 جلد 2

کتاب مجموعه قوانین مالیاتی 1401

کتاب مجموعه قوانین مالیاتی 1401

کتاب مجموعه قوانین مالیاتی 1401

 • تهران.خ انقلاب.خ شهدای ژاندارمری.بین خ فخر رازی و خ دانشگاه . پ 64
 • 021-66978267
 • [email protected]

برای دریافت آخرین تخفیف‌ها و جدیدترین محصولات ثبت‌نام کنید.

فروشگاه آنلاین کتاب مهربان از سال 1392 فعالیت خود در زمینه فروش اینترنتی آغاز کرد. طی سال های اخیر با بهره مندی از یک فروشگاه آنلاین توانستیم همراه شما دوستان و علاقمندان کتاب و کتابخوانی به هر دو صورت حضوی و مجازی باشیم. این فروشگاه با بهره مندی از فروش اینترنتی سعی بر این دارد که مشتریان عزیز بدون اتلاف وقت و با صرف تنها زمانی کوتاه بدون دغدغه ترافیک کتاب خود را خرید کنند . ما با بهره مندی از یک تیم قوی سعی در جلب رضایت شما همراهان عزیز داریم و متعهد هستیم کتاب شما را به هر نقطه از ایران عزیزمان ارسال کنیم. میدانیم که همیشه نقص هایی در هر حرفه ای است، بنابراین به تازگی قسمت پیشنهادات و نظرات محصول راه اندازی کردیم و امیدواریم با نظرات خود ما را در ارائه هر چه بهتر یاری رسانید . ما با گوش جان پذیرای نظرات شما دوستان هستیم.

صکوک ابزار تامین مالی اسلامی

از جدیدترین محصولاتی که با استفاده از کاربردهای ساختاری در بازاهای مالی اسلامی به وجود آمده است، می‌توان اوراق صکوک را نام برد. در راستای طراحی اوراق بهادار با انعطافی که بتواند پاسخگوی انواع نیازهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در بازار سرمایه و از سوی دیگر مطابق با اصول و استانداردهای اسلامی باشد، اندیشمندان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی افتادند، و برای این منظور مطالعات گسترده‌ای بر روی عقود شرعی و قابلیت آنها برای ابزار سازی صورت گرفت تا با استفاده از آنها ابزارهای مالی جایگزین ابزارهایی چون اوراق قرضه و اوراق سهام ممتاز که به طور معمول مبتنی بر قرض با بهره و ربا هستند، طراحی کرد.

در همان حال، اوراق صکوک به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری جایگزین برای اوراق بهادار با درآمد ثابت از قبیل اوراق قرضه که در شرع مقدس اسلام حرام می‌باشند، اعلام می شود.
متفکران مسلمان توانستند با رعایت ضوابط شرعی و نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی طراحی کنند، این ابزارها که برخی بیش از ده سال تجربة عملی دارد و برخی در حد ایده و فکر است به سه گروه تقسیم می‌شوند.

گروه نخست، ابزارهای مالی غیر انتفاعی که براساس قرارداد قرض الحسنه طراحی شده‌اند.
گروه دوم، ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود معین که براساس قراردادهای مبادله‌ای طراحی شده‌اند.
گروه سوم، ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود انتظاری که براساس قراردادهای مشارکتی طراحی شده‌اند.

هم‌ اکنون در بازارهای جهانی شاهد روند فزاینده استفاده از صکوک هستیم. به طوری که برخی از کشورهای غربی برای جذب منابع کشورهای اسلامی، اوراق بهادار صکوک را که فاقد هر گونه شبهه ربوی است، منتشر و برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود از آن استفاده می‌کنند. حجم صکوک منتشر شده در سال 2000 حدود 336 میلیون دلار بوده که در سال 2006 بالغ بر 20 میلیارد دلار گردید. در سال 2006 ارزش بازار صکوک منتشر شده در جهان حدود 50 میلیارد دلار بوده است، (گزارش بانک توسعه اسلامی، 2006). رشد چشمگیر بازار صکوک در کشورهای اسلامی و حتی غربی گویای نقش برتر این ابزار تأمین مالی در مقابل سایر ابزارهای سنتی تأمین مالی بوده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.