فرآیند الگوی فروش استقراضی


انجام معاملات یک شغل تمام وقت است و نیازمند این است که تمام روز و حتی بعضی شب‌ها به نمودارها خیره شوید.

فرآیند الگوی فروش استقراضی

 • صفحه اصلی
 • گروه تجاری سازی
 • توانمند سازی
 • کارگاه ها
 • کارگاه های برگزار شده
 • کارگاه های سال 96

کارگاه های سال 96

لیست کارگاه های آموزشی

آقای دکتر آیدین پرنیا

اجرای مدل کسب و کار برای راه اندازی یک کسب و کار نوپا( استارت آپ) سلامت

آقای دکتر آیدین پرنیا

اجرای حمایت طلبی برون سازمانی برای شرکت های فعال در حوزه سلامت

آقای دکتر آیدین پرنیا

مدیریت بازاریابی، فروش و قیمت گذاری محصولات در حوزه سلامت

- مبانی ارتباط با صنعت

- اهمیت و مزایای ارتباط با صنعت

- شناسایی بازدارنده های ارتباط با صنعت

- روش های ارتباطی دانشگاه با صنعت

- آشنایی با سامانه پژوهشیار ارتباط با صنعت

- فرایند اخلاق در پژوهش طرح های ارتباط با صنعت

- آشنایی کلی با آیین نامه اجرایی طرح های ارتباط با صنعت

- بحث گروهی و بازخورد شرکت کنندگان در خصوص مباحث

خانم دکتر خندان شاهنده

آشنایی با فرآیند طرح های ارتباط با صنعت

 • مروری بر مدل های کسب و کار و مبانی تجاری سازی
 • اصول راه اندازی و مدیریت شرکت های دانش بنیان
 • تعاریف و انواع شرکت های دانش بنیان
 • قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و محصولات دانش بنیان و سایر قوانین مرتبط
 • ارزیابی شرکت های دانش بنیان
 • انواع حمایت ها و تسهیلات مصوب و اجرایی از شرکت های دانش بنیان
 • روش های جذب حمایت مالی برای شرکت های دانش بنیان

آقای دکتر علی علیزاده

آشنایی با ثبت شرکت و راه اندازی شرکت دانش بنیان

 • خلق ایده در فضای کار گروهی
 • شناسایی توانایی ها و استعدادهای فردی
 • شناسایی ایده های پوچ
 • روش های ساده تجاری سازی ایده
 • ایجاد جریان دائمی ایده
 • معرفی نظریه های مهم و روانشناسی ایده
 • معرفی تکنیک های فرآیند الگوی فروش استقراضی خلق ایده(تکنیک مگا ایده،تکنیک ایده آل،تکنیک مورفو،تکنیک کلمات اتفاقی،تکنیک دلفی و بیش از 10تکنیک دیگر)

آقای مهندس هومن هوشیاری

اصول و مبانی خلق ایده

آقای مهندس هومن هوشیاری

تکنیک های شکار ایده

آقای مهندس هومن هوشیاری

 • حرکت به سمت سازمان خلاق و نوآور
 • حداکثرسازی مشارکت کارکنان در حل مسائل
 • ایجاد جریان دائمی بروز نوآوری و خلق ایده
 • ساختارشکنی سازمانی
 • بازتعریف فرهنگ سازمان
 • بازتعریف ساختار سازمان
 • فزایش تعهد سازمانی کارکنان
 • پیاده سازی ابزارهای اجرای دقیق استراتژی
 • طراحی و پیاده سازی ابزارهای خلق ایده
 • پیاده سازی ابزار ثبت ایده های سازمانی

آقای مهندس هومن هوشیاری

آقای مهندس هومن هوشیاری

آقای مهندس هومن هوشیاری

خانم مرضیه رحمانی

کارگاه نظری و عملی جستجوی پتنت

آقای دکتر بهزاد دماری

نحوه جستجو و همکاری با طرح های کاربردی

صنعت در حوزه سلامت

آقای دکتر ابوالفضلی

آشنایی با صندوق های حمایتی و ضوابط آن

-ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ
- ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ( PPM )
- ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ (ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪی) ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ
- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ( TermSheet )
- ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ
- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ شرکت ها و ﺻﻨﺪوق رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ
- ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری رﯾﺴﮏ

پذیر
- ﻣﺒﺎﻧﯽ ارزش ﮔﺬاری در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ
- ارزش ﮔﺬاری داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی
- رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾر
- واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ( MBO-MBI )
- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ
- ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﭘﺲ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ارﺗﻘﺎی ارزش

آقای مهندس رستمی

سرمایه گذاری های خطرپذیر

- تعریف فناوری سلامت

- پیشینه فناوری سلامت در ایران و وضعیت موجود

- تعریف طرح فناورانه

- تفاوت طرح فناورانه و طرح پژوهشی

- مدل های بین المللی در اجرا طرح های فناورانه در دانشگاه های خارج از ایران

- آیین نامه واگذاری تسهیلات فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

- نحوه ارزیابی طرح های فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

- چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی تهران در افق 1404

فرآیند واگذاری تسهیلات فناورانه در دانشگاه ها و آشنایی با شاخص های ارزیابی طرح فناورانه

- مبانی تدوین استراتژی
- انواع مدل های تدوین استراتژی
- تجزیه وتحلیل SWOT
- تبدیل نیات استراتژیک به نتایج استراتژیک

آقای دکتر یاوری فر

تفکر استراتژیک در سازمان های مبتنی بر دانش و گروه های کسب وکار

- مبانی تدوین استراتژی
- انواع مدل های تدوین استراتژی
- تجزیه وتحلیل SWOT
- تبدیل نیات استراتژیک به نتایج استراتژیک

آقای دکتر یاوری فر

برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های مبتنی بر دانش و گروه های کسب وکار

آقای مهندس رستمی

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

- ایده کسب و کار
- فرآیند کارآفرینی
- مفهوم مدل کسب و کار
- انواع مدل های کسب و کار مطرح بین المللی
- مدل کسب و کار و اجزای نه گانه آن
- کاربردهای مدل کسب و کار
- بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
- تحلیل بوم مدل های کسب و کارهای مطرح جهان مانند Skype ، Amazon و Gillette
- مطالعه موردی مدلسازی کسب و کار در صنعت برق
- مقدمه ای برطرح کسب و کار و اجزای آن

آقای مهندس عقیلی

آشنایی با مدل های کسب وکار

- تشریح مفاهیم پایه مطالعات جامع امکانسنجی شامل مطالعات بازار، فنی، مالی و اقتصادی
- تشریح مفاهیم پایه اقتصاد مهندسی و روش های ارزیابی بازده اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری شامل
- ارزش زمانی پول، ارزش فعلی پول ( PV ) و ارزش آتی پول ( FV )
- خالص ارزش فعلی ( NPV )، نرخ بازده داخلی ( IRR )
- نرخ تنزیل و حداقل نرخ جذاب سرمایه گذاری ( MARR )
- آموزش ورود اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری در نرم افزار کامفار ( Data Input )
- تعریف پروژه، طبقه بندی پروژه و ویژگی های خاص آن و سطح تحلیل
- تعریف افق برنامه ریزی طرح، تعریف دوران ساخت و بهره برداری طرح
- تعریف محصولات، ظرفیت اسمی و عملی
- تعریف واحدهای پولی، نرخ تبدیل واحدهای پولی
- تعریف نرخ تنزیل برای کل سرمایه گذاری، نرخ تنزیل برای آورده نقدی جهت ارزیابی پروژه از دو دیدگاه
- تعریف سرمایه گذاری ثابت، هزینه های قبل از بهره برداری، دارایی های ثابت، استهلاک و روش های محاسبه آن
- تعریف هزینه های تولید، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه های ثابت و متغیر، روش های تعریف هزینه های پروژه
-تعریف برنامة فروش، تعریف مالیات فروش، یارانه ها، رابطه برنامه فروش و برنامه تولید
- تعریف اقلام سرمایه در گردش، تشریح مفهوم روزهای پوشش و ضریب گردش
- تعریف منابع تامین مالی، آورده نقدی و وام، تعریف شرایط وام (نرخ بهره، نحوه بازپرداخت، هزینه های جانبی)
- تعریف مالیات بر درآمد، انواع مالیات، معافیت مالیاتی، معافیت سرمایه گذاری
- تشریح انواع گزارشات مالی و تحلیل گزارشات
- گزارش خلاصه عملکرد پروژه
- گزارشات اطلاعات پایه (هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های تولید، برنامه تولید و فروش، منابع تامین مالی)
- گزارشات نتایج تجاری (جریان نقدینگی به منظور برنامه ریزی مالی، جریان نقدینگی تنزیل شده، صورتحساب سود و زیان، تحلیل نقطه سربه سر، ترازنامه، نسبت های مالی و کارایی)
- تحلیل شاخص های ارزیابی مالی طرح ها شامل نرخ بازده داخلی IRR ، خالص ارزش فعلی NPV ، دوره بازگشت سرمایه عادی NPP ، دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده DPP ، شاخص سودآوری PI ، تحلیل نقطه سربسر BEP ، تحلیل حساسیت و تحلیل ریسک
- انجام مثال عملی شماره 1 بصورت کارگاهی و تجزیه و تحلیل نتایج آن ( Case Study No1 )
- بررسی موارد پیشرفته شامل
- بررسی آنالیز حساسیت و سایر امکانات
- آموزش مراکز هزینه
- آموزش تخصیص هزینه در پروژه های چند محصولی
- آموزش طرحهای مشارکت
- منابع مالی طرحهای مشارکت
- تأثیر دریافت وام بر اقتصادی بودن طرح
- توزیع سود و تاثیرات آن در اقتصادی بودن طرح
- انجام مثال عملی شماره 2 بصورت کارگاهی و تجزیه و تحلیل نتایج آن ( Case Study No2 )

آقای مهندس رستمی

ارزیابی اقتصادی و تدوین طرح توجیهی

آقای مهندس عقیلی

مبانی مدیریت کسب وکار

- مقدمه ای بر مبانی مدیریت و سازمان
- برنامه ریزی و تحلیل فرصت های تجاری سازی
- مبانی مدیریت استراتژیک
- مبانی مدیریت بازاریابی
- مطالعات فنی و بازار
- مدیریت منابع انسانی
- مطالعات و طرح مالی
- کارگاه، کار گروهی، معرفی نرم افزار و مطالعه موردی

آقای مهندس آرین عقیلی

نحوه تدوین طرح کسب وکار

- تعریف مذاکره
- فرآیند و مراحل مذاکره
- تحلیل موضوع مذاکره
- استانداردهای بین المللی مذاکره
- تکنیک ها و مهارت های مذاکره
- تکنیک های مشارکت فعال در مدیریت جلسه مذاکره
- تکنیک های یادداشت برداشتن بر سر میز مذاکره
- تکنیک های نگارش خلاصه مذاکره (صورت جلسه)
- تکنیک های مدیریت زمان
- تکنیک های حافظه قوی و تمرکز بالا در مذاکره
- مهارت های مشورت کردن با دیگران و مشورت دادن به آنها
- مهارت های غلبه بر ترس و نگرانی
- مهارت های نه گفتن
- مهارت های زبان مذاکرات
- مهارت های گوش دادن
- مهارت های اقناع به جای تحمیل
- مهارت های استفاده از تن گفتار
- مهارت های جدا نمودن مذاکره کننده از موضوع مذاکره
- مهارت های پیگیری منافع به جای مواضع
- مهارت های غلبه بر خشم
- نیرنگ ها و ترفندهای مذاکره
- فرهنگ طرف مذاکره
- تحلیل و بررسی توانمندی های ذاتی و اکتسابی در فرآیند مذاکره
- بررسی و تحلیل ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی و رفتاری در مذاکره
- باور ها و اعتقادات درونی در مذاکره
- تست (آزمون) های خودشناسی در مذاکره
- تست درونگرا یا برونگرا؟
- تست احساسی یا منطقی؟
- تست قدرت خلاقیت
- تست ریسک پذیری
- تست شخصیت
- تست رضایت شغلی
- تست خجالتی بودن
- تست کنترل اعصاب
- تست اعتماد به نفس
- تست مشاجره
- مطالعه موردی و کارگاهی مذاکره

آقای دکتر منشدی

اصول و فنون مذاکرات1(مهارتهای عمومی)

- تعریف مذاکره و ایجاد نظام Sui Generis
- معضلات فرهنگی ایرانی در مذاکرات
- معضلات عمومی مذاکره
- محدودیت قابلیت های زبان
- پیش فرض ها
- معیارهای اخلاقی
- صورت بندی مذاکرات
- مذاکره برای مذاکره
- MOM ها و MOU ها
- پیش نویس قرارداد
- مراحل مذاکره
- برنامه ریزی
- مباحثه
- پیشنهاد
- داد و ستد
- جمع بندی
- توافق و پایان
- نیرنگ های مذاکره
- فریب کاری آگاهانه
- اطلاعات نادرست و ساختگی، اختیارات مشکوک و مبهم، مقاصد مشکوک
- جنگ روانی
- موقعیت های اضطراب آور، حملات شخصی، بازی آدم خوب/آدم بد، تهدیدها، تاکتیک های فشار روی مواضع
- کارگاه مذاکره

آقای دکتر لاجوردی

اصول و فنون مذاکرات 2(حقوقی-قراردادی)

- انواع روش های تامین مالی راه اندازی کسب و کار

- تامین مالی به روش Crowdsourcing

- تامین مالی به روش Bootstrap

- تامین مالی به روش استارت آپی

- تامین منابع مالی از محل منابع شخصی

- تامین منابع مالی از محل استقراض از اشخاص حقیقی

- تامین منابع مالی از طریق اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

- تامین منابع مالی از طریق شرکا و صاحبان سهام

آقای مهندس آرین عقیلی

آشنایی با تامین منابع در طرح کسب وکار

- آنچه مدیران کسب وکار و کارآفرینان از مسائل حقوقی باید بدانند !
- چگونه قرارداد بنویسیم تا حقوقمان از بین نرود؟ !
- چه کنیم تا پایمان به دادگستری باز نشود؟ !
- برای کسب وکارمان چگونه شرکتی تاسیس نماییم؟ !
- برای توسعه کسب و کارمان از چه روش های حقوقی استفاده نماییم؟ !
- چک چه وقت کیفری می شود؟ !
- چگونه جریمه، دیرکرد و خسارت بگیریم؟ !
- برای مطالعه حق و حقوقمان به کجا مراجعه نماییم؟ !

آقای دکتر منشدی

آشنایی با حقوق کارآفرینی و توسعه کسب وکار

- ذکر کلیات قانون مالیات ­های مستقیم
- شرح منابع مالیاتی و پایه­ های مالیاتی
- اشخاص مشمول مالیات (ماده 1 الی 2)
- مالیات بر ارث (ماده 17 الی 43)
- مالیات بر درآمد املاک (ماده الی 80)
- مالیات بر درآمد حقوق (ماده 82 الی 92)
- مالیات بر درآمد مشاغل (ماده 93 الی 104)
- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (ماده 105 الی 118)
- مالیات درآمد اتفاقی (ماده 119 الی 128)
- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف (ماده 129 الی 131)
- معافیت ها (ماده 132 الی 146)
- هزینه های قابل قبول و استهلاک (ماده 147 الی 151)
- ضرایب مالیاتی (ماده 152 الی 154)
- تشویقات و جرائم مالیاتی (ماده 189 الی 202)
- ابلاغ (ماده 203 الی 209)
- وصول مالیات (ماده 210 الی 218)
- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها (ماده 219 الی 235)
- ترتیب رسیدگی (ماده 236 الی 243)
- مرجع حل اختلاف مالیاتی (ماده 244 الی 251)
- شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آنها (ماده 252 الی 260)
- هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (ماده 261 الی 262)
- دادستان انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (ماده 263 الی 273)
- تفاوت مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ( V.A.T )

آقای مهندس رستمی

آشنایی با قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی

- آشنایی با انواع عملکرد تیم ها
- آشنایی با روش های تقویت شیوه های عملکرد تیم
- آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی و تخمین در پروژه
- آشنایی با برنامه های اجایل

آقای مهندس فروزش

مدیریت پروژه چابک

آقای دکتر سیدی فر

فرآیند تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه

آقای دکتر سیدی فر

روش های تجاری سازی و فروش و انتقال تکنولوژی

جناب آقای مهندس اسفندیاری

( استانداردهای تجهیزات پزشکی)

سرکار خانم مهندس جهانی کیا

( استانداردهای ملزومات پزشکی)

آشنایی با استاندارد ها ی حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی

خانم مهندس رزا مختاری

آشنایی با الزامات و فرآیندهای ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید داخل در اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

پایگاه خبری ؛ آموزشی ارزهای دیجیتال

در بازار عجیب و غیر قابل پیشبینی این روزها یک نوع استراتژی معاملاتی را برای شما قرار میدهیم که با آن بتوانید معاملات کوتاه مدت فیوچرز انجام دهید و سود کسب کنید البته طمع نکنید و از لوریج ها یا اهرم های بالا به هیج عنوان استفاده نکنید.

الگوهای بازگشتی، ابزاری در تحلیل تکنیکال هستند که برای پیش‌بینی تغییر جهت روند بازار به کار می‌روند. الگوی شمعی هارامی (Harami Pattern) نیز نوعی الگوی بازگشتی است که در انتهای یک روند صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود و از تغییر قریب الوقوع روند بازار خبر می‌دهد. در این مقاله می‌کوشیم الگوی هارامی را معرفی کنیم و نحوه استفاده از آن را در معاملات با مثال آموزش دهیم.

الگوی شمعی هارامی (Harami Pattern) چیست ؟

الگوی شمعی هارامی (Harami فرآیند الگوی فروش استقراضی Pattern) یک الگوی بازگشتی است که بسته به جهت حرکت قیمت، هم می‌تواند صعودی باشد و هم نزولی. این الگو از دو نمودار شمعی مجزا که در دو روز متوالی رخ می‌دهند تشکیل شده است :

هارامی در زبان ژاپنی به معنای «باردار» است. در واقع این عبارت به این واقعیت اشاره دارد که کندل کوچکتر در شکم کندل بزرگ‌تر جای می‌گیرد.

الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami)

الگوی شمعی هارامی نزولی در انتهای یک روند صعودی رخ می‌دهد؛ یعنی هنگامی که در روز اول یک کندل سبز بزرگ وجود دارد و در پی آن در روز دوم یک کندل نزولی یا صعودی کوچک‌تر قرار دارد.

مهم‌ترین جنبه هارامی نزولی این است که قیمت‌های روز دوم با شکاف نزولی (Gap Down) همراه است و نمی‌تواند بالاتر از قیمت پایانی (Closing) روز اول برود. این نشانه‌ای است مبنی بر احتمال ورود نااطمینانی و ابهام به فضای بازار.

الگوی هارامی صعودی (Bullish Harami)

الگوی شمعی هارامی صعودی در انتهای یک روند نزولی رخ می‌دهد؛ یعنی هنگامی که در روز اول یک کندل قرمز بزرگ وجود دارد و در پی آن در روز دوم یک کندل نزولی یا صعودی کوچک‌تر قرار دارد.

مهم‌ترین ویژگی هارامی صعودی این است که قیمت‌های روز دوم با شکاف صعودی (Gap Up) همراه است و نمی‌تواند بالاتر از قیمت پایانی روز اول برود. این نشانه‌ای است مبنی بر احتمال ورود نااطمینانی و ابهام به فضای بازار.

مفهوم الگوی شمعی هارامی

نمودار زیر قرارداد آتی E-mini NASDAQ-100 را نشان می‌دهد که مثالی از هر دو مورد الگوی شمعی هارامی صعودی و نزودی در آن نمایان است :

اولین الگوی هارامی (Harami Pattern) نمایش داده شده در نمودار بالا که به قرارداد آتی E-mini NASDAQ-100 تعلق دارد، از نوع صعودی است. در ابتدا روندی نزولی در نمودار وجود دارد که با عدد 1 نشان داده شده است. در انتهای روند نزولی، کندل نزولی قرمز وجود دارد که کشیده است و با عدد 2 نمایش داده شده است. در واقع این کندل همان کندل روز اول است که کندل مادر نیز نامیده می‌شود. در روز بعد شکاف قیمتی ایجاد شده؛ یعنی میان قیمت پایانی کندل قرمز در روز اول و قیمت گشایش کندل روز دوم، شکاف و گپ وجود دارد. این شکاف قیمتی رو به بالا است و با عدد 3 نمایش داده شده است. کندل سبز رنگ کوچکی که بعد از کندل مادر می‌آید، آنقدر کوچک است که بدنه آن فارغ از سایه‌ها کاملاً در دل کندل مادر قرار گرفته و اصطلاحاً به آن کندل بچه نیز می‌گویند. کندل روز دوم یا همان کندل بچه با عدد 4 نمایش داده شده است. در ادامه نمودار به یک هارامی نزولی برمی‌خوریم که فرآیند شکل‌گیری و تشخیص آن بر عکس نمونه‌ای است که توضیح دادیم.

معامله‌گری با الگوی شمعی هارامی (Harami Pattern)

معامله‌گری با استفاده از الگوی هارامی به صعودی یا نزولی بودن آن بستگی دارد. پیش از معامله باید بدانید که وقوع الگوی هارامی الزاماً به معنی بازگشت قطعی روند نیست و در مواردی ممکن است روند قبلی همچنان ادامه یابد. اصولاً تحلیل تکنیکال در 70 % موارد صحیح کار می‌کند و از این رو، باید برای بالا بردن ضریب اطمینان از ابزارهای تکمیلی و تأییدی استفاده کنید. یک روز پس از تشکیل الگوی هارامی صعودی، روند صعودی آغاز می‌شود و معامله‌گر می‌تواند در موضع خرید استقراضی یا لانگ پوزیشن قرار بگیرد.

لذا می‌توان تشکیل این الگو را به مثابه سیگنال خرید دانست که البته باید به کندل‌های تأیید‌گر روند نیز توجه کرد. قیمت پس از تشکیل الگو افزایش می‌یابد و فراتر از خط مقاومت روند بسته می‌شود.

ترکیب الگوی هارامی با شکست خط روند، به سیگنال خرید منجر خواهد شد.

معامله‌گران با مشاهده تشکیل الگوی نزولی نیز می‌توانند در موضع فروش قرار بگیرند. در اینجا نیز توجه به کندل‌های تأییدگر تغییر روند برای معامله‌گران اهمیت دارد.

کاهش قیمت پس از تشکیل الگوی هارامی نزولی و بسته شدن قیمت زیر خط حمایت، می‌تواند به عنوان سیگنال فروش تلقی شود.

معامله‌گران باید به تفاوت‌های الگوی شمعی هارامی (Harami Pattern) با الگوی پوشا (Engulfing Pattern) توجه کنند. الگوی پوشا می‌تواند صعودی و نزولی باشد. الگوی پوشا برعکس الگوی هارامی است؛ به این صورت که کندل دوم در دل کندل اول قرار می‌گیرد و از این رو آن را الگوی پوشا می‌نامند.

مثال‌ الگوی شمعی هارامی

برای مثال، نحوه استفاده از الگوی هارامی صعودی را در یک معامله توضیح می‌دهیم. نمودار زیر قیمت پوند را بر حسب دلار (GBP/USD) نمایش می‌دهد.

یک روند نزولی در نمودار قیمت به وضوح قابل مشاهده است.
پیش از تشکیل الگوی شمعی هارامی، یک الگوی چکش صعودی وجود دارد که اشاره‌ای است بر اینکه روند قیمت در حال بازگشت است.
کندل صعودی یا همان کندل بچه کمتر از 25 درصد کندل قبلی (کندل مادر) است.
کندل بچه یا همان کندل صعودی در فاصله کندل قبلی خود گشایش یافته و بسته شده است.
شاخص قدرت نسبی بازار یا همان RSI نشان می‌دهد که بازار در وضعیت اشباع فروش به سر می‌برد. یعنی مومنتوم در کف خود قرار دارد و بهتر است معامله‌گران منتظر بمانند تا این شاخص به نشانه تأیید به بالای 30 بازگردد.
توصیه می‌شود که سفارش‌های حد ضرر زیر کف جدید بسته شوند و معامله‌گران می‌توانند پس از تشکیل الگوی هارامی، با گشایش کندل بعدی وارد بازار شوند. از آنجایی که الگوی هارامی صعودی در ابتدای روند صعودی احتمالی ظاهر می‌شود، لذا تریدرها می‌توانند سطوح چندگانه‌ای را به عنوان هدف تعیین کنند. این اهداف همچنین می‌تواند در سطوح مقاومت و حمایت اخیر تعیین شود.

سخن پایانی

الگوی شمعی هارامی (Harami Pattern) الگویی شمعی است که بازگشت روند را پیش‌بینی می‌کند. هارامی در زبان ژاپنی به معنی “باردار” است و به جای گرفتن کندل دوم در دل کندل اول اشاره دارد. هارامی در پایان یک روند تشکیل می‌شود و بر عوض شدن جهت روند دلالت دارد. دو نوع صعودی و نزولی این الگو بر عکس هم هستند. برای حصول اطمینان، پس از تشکیل الگو باید منتظر کندل تأیید باشیم و همچنین می‌توانیم کند شدن روند را از طریق اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تشخیص دهیم.

باید توجه داشت که تشکیل این الگو کاملاً به معنی بازگشت روند نیست. معامله‌گران می‌توانند هنگام تشکیل الگوی هارامی با رعایت جوانب احتیاط و توجه به شکسته شدن خطوط حمایت یا مقاومت روند، در موضع خرید و فروش استقراضی قرار بگیرند.

چگونه بدون آنکه معامله کننده حرفه‌ای باشیم، به معاملات ارز دیجیتال بپردازیم؟

انجام معاملات ارز دیجیتال

معاملات (Trade) بازار ارز دیجیتال علیرغم تمام افت و خیزهایی که دارد، همچنان برای معامله‌گران سودآور است. در واقع، نوسان این بازار دقیقا همان چیزی است که آن را به یکی از سودآورترین بازارهای حال حاضر تبدیل می‌کند. چندین رویکرد در معاملات ارز دیجیتال وجود دارد و معامله‌گران با تجربه می‌دانند که چطور از این رویکردها استفاده کنند.

اما برای معامله‌گران مبتدی یا کسانی که برای اولین بار می‌خواهند معاملات خود را انجام دهند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا بازار ارز دیجیتال آنقدر مهربان هست که از این افراد استقبال کند؟ فرصت‌های بسیار زیادی برای کسب سود وجود دارد، اما این فرصت‌ها فقط در دسترس کسانی است که چیزهای جدید را امتحان کنند.

در این مقاله به یکی از روش‌های موجود برای تمام معامله‌گران با هر سطح تجربه و مهارتی که دارند می‌پردازیم: ربات‌های تریدر.

انجام معاملات ارز دیجیتال به صورت دستی چگونه است؟

معاملات ارز دیجیتال ترید حد ضرر ربات تریدر صرافی سرمایه گذاری ریسک سود

طبق گفته‌های صاحب نظران حوزه معاملات نظیر الکساندر الدر و جسی لیورمور، «انجام معاملات ، هنر تسلط بر احساسات خود است.»

کنترل احساسات بخش بسیار مهمی است؛ اما سخت‌ترین بخش، شناخت و درک دقیق کاری است که انجام می‌دهید.

معامله به معنای صبر کردن برای فرصت خرید و فروش است. انجام معاملات اساسا درباره انتظار کشیدن است و نه چیزی بیشتر، و به همان میزان که به نظر می‌آید، کسل کننده است. اگر می‌خواهید سود کنید، باید فرصت‌های معاملاتی در دارایی‌های مختلف را پیدا کنید و تا زمانی که بازار فعال و باز است، نزدیک پایانه معاملاتی خود بایستید.

انجام معاملات یک شغل تمام وقت است و نیازمند این است که تمام روز و حتی بعضی شب‌ها به نمودارها خیره شوید.

اکثر معامله‌گران از یک سیستم معاملاتی پیروی می‌کنند: مجموعه قوانینی که سیگنال‌های خرید و فروش را بدون هیچ ابهام یا عوامل شخصی، قاعده‌مند می‌کند.

این سیگنال‌ها توسط انواع اندیکاتور تکنیکال تعیین می‌شوند. سیگنال نباید این قوانین را نقض کند، در غیر این صورت، معامله‌گر با انجام معاملات بد، سرمایه خود را از دست خواهد داد و به نوعی می‌توان گفت که زود وارد و دیر خارج می‌شود. به همین دلیل است که داشتن برنامه معاملات برای تعیین دارایی مورد نظر برای خرید و قیمت‌های خرید و فروش امری ضروری است.

هر استراتژی معاملاتی فعالی، باید بر اساس اندیکاتورهای معاملات و محاسبات دقیق قیمت، حجم معاملات یا قراردادها و تعهدات باشد. شغل معامله‌گر بسیار فنی است و تنها کاری که شما باید فرآیند الگوی فروش استقراضی انجام دهید، این است که الگویی پیدا کنید که با استراتژی معاملات شما مطابقت داشته باشد. این کار برای اکثر افراد کسل کننده است و به سال‌ها تمرین و ضررهای زیادی نیاز دارد. نگاهی مختصر به الگوهای رایج اقدامات معاملاتی می‌اندازیم.

بررسی دقیق‌تر فرآیند معاملات

معاملات ارز دیجیتال ترید حد ضرر ربات تریدر صرافی سرمایه گذاری ریسک سود

برای شروع معامله، باید قدم‌های مشخصی بردارید. در ادامه، این مراحل را با ذکر توضیح بیان می‌کنیم.

این مراحل برای تحلیل قیمت برای معاملات شما بسیار حیاتی هستند و اگر رعایت نشوند، می‌توان گفت که شما معاملات خود را کاملا بر اساس شانس باز می‌کنید و معاملات شانسی، هرگز آینده خوبی ندارند؛ در بازارهای مالی، همه چیز بر اساس حساب و کتاب انجام می‌شود. یادگیری این حساب و کتاب، برای برخی افراد چند ماه طول می‌کشد و برای برخی دیگر شاید سال‌ها زمان نیاز داشته باشد.

۱. دارایی مورد نظر را پیدا کنید

یک ارز دیجیتال که به نظر شما از لحاظ قیمت و سودآوری جالب است را پیدا کنید.

در این خصوص اصطلاح مخصوصی به اسم نسبت ریسک به ریوارد (نسبت زیان به سود) وجود دارد؛ این نسبت نشان می‌دهد چه مقدار پول می‌توانید در معاملات از دست بدهید. معامله خوب هنگامی انجام می‌شود که مقدار سود بیشتر از ضرر آن باشد.

برای مثال، اگر یک ارز دیجیتال را ۱۰۰ دلار خریده باشید و اندیکاتورهای آن نشان دهد که قیمت آن ۱.۵ برابر افزایش یا ۰.۷۵ برابر کاهش می‌یابد، بدان معنا است که می‌توانید ۵۰ دلار سود یا ۲۵ دلار ضرر کنید. نسبت فوق، یک به دو است و پاداش آن بیشتر است. اگر پاداش کمتر از ضرر باشد نباید این معامله را انجام دهید.

۲. تخمین احتمال دستیابی به نتیجه مورد نظر

پس از انجام تحقیقات، باید احتمال دستیابی به نتیجه مورد نظر خود را تخمین بزنید. اگر نسبت ریسک به ریوارد مثبت است، اما میزان سود یک معامله ۱۰۰ دلاری ۲۰ درصد است، بدان معنا است که با نسبت یک به دو، در هر ۱۰ معامله، ۱۰۰ دلار از دست می‌دهید.

این تخمین بسیار مهم است؛ مخصوصا در مواردی که شما می‌خواهید معاملات بلند مدت باز کنید. در این نوع معاملات، حد سود و حد ضرر باید کاملا مشخص باشند. چرا که شما هر روز نمی‌توانید و نباید نمودار را نگاه کنید.

۳. تعیین سقف سفارش

اگر هر دو مورد احتمال و نسبت مناسب بود، می‌توانید معامله را شروع کنید؛ قیمت سفارش را تعیین ‌کنید و انتخاب کنید که می‌خواهید فروش یا خرید استقراضی را انجام دهید.

خرید استقراضی، خریدی است که با هدف فروش با قیمت بیشتر از خرید انجام می‌شود. فروش استقراضی نیز قرض گرفتن دارایی از صرافی یا کارگزاری، فروش و سپس بازخرید آن هنگام رسیدن قیمت به مقدار مورد نظر است.

سفارش با هر قیمتی و بلافاصله قابل انجام است. همچنین شما می‌توانید محدودیت سفارش تعیین کنید و سپس سفارش با رسیدن قیمت به مقدار مورد نظر، انجام خواهد شد.

تعداد محدودیت‌های سفارش، فقط محدود به حجم حساب معاملاتی است و تا زمانی که پول داشته باشید، می‌توانید معامله انجام دهید.

۴. تعیین حد ضرر برای معاملات

پس از ورود به معامله و تعیین سفارش خود، باید به تعیین حد ضرر سفارش‌ها نیز فکر کنید. در مواردی که معاملات طبق انتظار شما پیش نروند، حد ضرر با محدود کردن ضررهای بالقوه، از حساب شما محافظت می‌کند. تعیین این مورد اجباری نیست، اما اگر حد ضرر قرار دهید، در بسیاری از موارد به نفع شما خواهد بود.

گذاشتن حد ضرر، بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. بعضی افراد حد ضرر برای معاملات خود قرار نمی‌دهند؛ اما یادتان باشد که این کار به شدت خطرناک است.

۵. تا قیمت مورد نظر خود صبر کنید (چند ساعت، چند روز یا چند هفته)

هنگامی که قیمت به مقدار مورد نظر شما رسید، وقت آن رسیده است که در صورت خرید استقراضی، ارز دیجیتال خود را بفروشید یا در صورت فروش استقراضی، ارز دیجیتال مورد نظر را بخرید. باید یک سفارش دیگر نیز بدهید و به خودتان بستگی دارد که سفارش محدود انجام دهید یا سفارش معمولی.

برای خرید یا فروش ارز دیجیتال خود به هیچ عنوان عجله نکنید. چرا که در صورت فرآیند الگوی فروش استقراضی عجله، ممکن است معاملات شما اشتباه از آب در آید و یا در بهترین حالت، سود شما کمتر از چیزی می‌شود که انتظار دارید.

صبر کنید و صبر کنید؛ اما معاملات خود را درست باز کنید. مطمئن باشید که ارزشش را دارد!

۶. سود کسب کنید و از اول شروع کنید

پس از کسب سود، زمان آن می‌رسد که به دنبال معاملات دیگر باشید. چرخه زندگی یک معامله‌گر این گونه است.

نکته: اگر در اوایل کار ترید ارز دیجیتال هستید، پس از هر ضرری که کردید، مدتی معاملات انجام ندهید و فقط به دنبال دلیل ضرر خود بگردید؛ شاید زود معامله باز کرده‌اید، شاید زود خارج شده‌اید، شاید تحلیل را اشتباه انجام داده‌اید، شاید اندیکاتورهایی که برای استراتژی خود انتخاب کرده‌اید، سیگنال درست نداده‌اند، شاید این اندیکاتورها درست هستند، اما عددهای آنها با معاملات شما همخوانی ندارد و هزار و یک دلیل.

پس از پیدا کردن مشکل، سعی کنید آن را برطرف کنید. پس از چند روز آزمون و خطای مجدد برای استراتژی جدید، متوجه خواهید شد که بازدهی آن چگونه است. اگر مثبت بود که آن را ادامه دهید تا یک اشتباه دیگر پیدا کنید و دوباره سعی کنید آن را اصلاح کنید.

اگر نخواهید سال‌ها صرف آموختن معاملات کنید، چه راه دیگری دارید؟

معاملات ارز دیجیتال ترید حد ضرر ربات تریدر صرافی سرمایه گذاری ریسک سود

راهکار ساده برای کسانی که نمی‌خواهند زمان خود را صرف نشستن جلوی رایانه کنند، خودکار کردن این فرآیند با استفاده از ربات‌های معاملاتی است.

این نرم افزارهای کوچک، با پیروی از استراتژی از قبل مشخص شده، فرآیند انجام معامله را به طور خودکار طی می‌کنند. این ربات‌ها بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال، معاملات خوب را پیدا می‌کنند و سپس خودشان ارز دیجیتال را خرید و فروش کرده و برای شما سود کسب می‌کنند. حتی اگر روش مناسب انجام معامله را هم ندانید، ایجاد یک ربات و کسب سود آسان است.

ربات‌های معاملاتی بسیار زیادی نظیر CryptoHopper، 3Commas، CryptoTrader و Shrimpy وجود دارند؛ اما طبق تحقیقات ما ربات TradeSanta آسان‌ترین رابط کاربری را دارد و برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است.

این پلتفرم به کاربران امکان می‌دهد تا پس از انجام تنظیمات اولیه، معاملات را شروع کنند. استفاده از این ربات آسان و سریع است.

خودکار کردن معاملات

معاملات ارز دیجیتال ترید حد ضرر ربات تریدر صرافی سرمایه گذاری ریسک سود

ربات TradeSanta یک نرم افزار بر بستر فضای ابری است. نیازی نیست که این نرم افزار را بر روی رایانه خود نصب کنید؛ می‌توانید از طریق گوشی فرآیند الگوی فروش استقراضی موبایل یا هر دستگاه دیگری به استفاده از این نرم افزار بپردازید.

این ربات از طریق API صرافی، به صرافی مورد نظر متصل شده و بر اساس تنظیمات موجود، شروع به انجام معاملات می‌کند. TradeSanta از ابزاری نظیر سیگنال‌های معاملاتی همراه با فیلترهای مختلف استفاده می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را پیدا کند.

فیلترهای موجود در TradeSanta برای شخصی‌سازی این ربات طبق نیازهای شماست؛ شما پارامترها را تنظیم می‌کنید و استراتژی خرید یا فروش و همچنین جفت‌های معاملاتی را انتخاب می‌کنید. این ربات همچنین به شما امکان می‌دهد تا مقدار سفارش‌های اضافی را نیز انتخاب کنید.

ربات TradeSanta خستگی احساس نمی‌کند، از نظر احساسی تحت تاثیر شرایط بد بازار قرار نمی‌گیرد و بدون توقف کار می‌کند؛ همچنین واکنش آن از انسان بسیار سریع‌تر است و هنگامی که شرایط ضروری فعال شود، تمام سفارش‌ها را بلافاصله اجرا می‌کند.

می‌توانید این ربات را به صرافی‌های محبوبی نظیر HitBTC، بایننس، بیتفینکس، بیترکس اضافه کنید و بسیاری از صرافی‌های دیگر نظیر بیتمکس، OKEx و هیوبی نیز به زودی به این فهرست اضافه می‌شوند. دانستن این نکته بسیار مهم است که ربات معاملاتی، دسترسی مستقیم به سرمایه شما ندارد و فقط سفارش‌های خرید و فروش را به صرافی ارسال می‌کند.

این ربات در سه نسخه مختلف عرضه می‌شود که شامل نسخه رایگان و نسخه‌های پولی هستند. نسخه رایگان به شما امکان ایجاد ۵ ربات را می‌دهد. نسخه پولی نیز ربات‌های بیشتری ارائه می‌دهد و اگر حساب‌های زیادی داشته باشید، این ویژگی برای شما مفید خواهد بود. هیچ هزینه اضافی به جز کارمزد صرافی‌ها برای سفارش‌گذاری وجود ندارد.

 • نسخه رایگان: ارائه ۲ ربات
 • نسخه پایه: ارائه ۴۹ ربات و هزینه ماهانه ۱۴ دلار
 • نسخه HitBtc Promo: ارائه ۴۹ ربات و هزینه ماهیانه ۲۱ دلار. (این بسته مخصوص صرافی HitBtc است و برای معاملات در این صرافی با استفاده از این ربات، هیچ کارمزدی از شما دریافت نمی‌شود).
 • نسخه پیشرفته: تعداد ربات نامحدود و هزینه ماهانه ۷۰ دلار

به خود شما بستگی دارد که آیا می‌خواهید معاملات را خودتان انجام دهید یا به ربات TradeSanta بسپارید. با این حال، با استفاده از ربات‌های معاملاتی، نه تنها سود کسب می‌کنید بلکه در وقتتان نیز صرفه‌جویی می‌شود.

معامله‌گران، روزانه بیش از پنج ساعت به انجام معاملات اختصاص می‌دهند. بازار ارز دیجیتال دائما فعال است؛ همیشه احتمال دارد که موقعیت مهمی را از دست بدهید. از طرف دیگر ربات‌های معاملاتی همیشه فعال هستند و بدون توقف می‌توانند معامله را انجام دهند.

فارغ از تجربه معاملاتی یا زمانی که دارید، ربات‌ها می‌توانند به شما کمک کنند. این ربات‌ها می‌توانند هر روز برای شما سودآوری داشته باشند و حتی نیازی نیست که نگران عملکرد آنها باشید. امتحان کردن این ربات‌ها به مهارت یا هزینه‌ای نیاز ندارد. شاید به دنبال آن چیزی که بودید دست یافته‌اید.

تمام مطالب این مقاله صرفا برای کسب اطلاعات بیشتر شما بود و هیچکدام از این مطالب نباید به عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری در نظر بگیرید. البته این نکته را نیز در نظر داشته باشید که ربات‌های ترید، همیشه قابل اعتماد نیستند و ممکن است پس از مدتی استفاده و سودآوری، شروع به ضرردهی کنند.

حسابداری|پاورپوینت کل کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه تهرانی و نوربخش

پاورپوینت کل کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه تهرانی و نوربخش شناسه محصول :95601 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 583 تعداد بازدید : 176 حجم فایل: 8333.46875 مگابایت

دانلود پاورپوینت کل کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه تهرانی و نوربخش، در قالب pptx و در 583 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مقدمه ای برای فهم سرمایه گذاری تعریف سرمایه گذاری چرا سرمایه گذاری می کنیم؟ تصمیمات سرمایه گذاری رابطه بین بازده مورد انتظار و ریسک آیا سرمایه گذاران از ریسک نفرت دارند؟ فرایند تصمیمات سرمایه گذاری عوامل تأثیرگذار بر فرایند تصمیمات سرمایه گذاری فصل دوم: انواع اوراق بهادار نحوه عملکرد سرمایه گذاران انواع سرمایه گذاری مستقیم سرمایه گذاری غیر مستقیم بازار پول بازار سرمایه داراییهای غیر قابل معامله سپرده پس انداز گواهی سپرده حسابهای سپرده بازار پول اوراق قرضه پس انداز دولتی اوراق بهادار بازار پول اوراق خزانه گواهی سپرده قابل معامله اوراق تجاری دلار اروپایی قرارداد یا توافق بازخرید اوراق بهادار اسناد تایید شده توسط بانک بازار سرمایه اوراق بهادار با سود ثابت اوراق بهادار دولت مرکزی اوراق بهادار نهادهای دولتی اوراق بهادار شهرداریها اوراق قرضه شرکتی سهام ممتاز اوراق بهادار صاحبان سهام ساير انواع اوراق بهادار اوراق بهادار منتج از سهامی که توسط شرکت ایجاد می شود حق تقدم خرید سهام گواهی خرید سهام اوراق بهادار قابل تبدیل اوراق بهادار منتج از سهامی که توسط سرمايه گذار ایجاد می شود برگ اختیار معامله پیمان های آتی شرکتهای سرمایه گذاری تفاوت سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای سرمایه گذاری با سرمایه باز( صندوقهای مشترک سرمایه گذاری) شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت و مشخص فصل سوم: بازارهای اوراق بهادار مقدمه اهمیت بازارهای مالی بازارهای اولیه موسسه تأمین سرمایه وظایف موسسه تأمین سرمایه عرضه ی خصوصی و عمومی اوراق بهادار بازارهای ثانویه : ساختار بازارهای سهام بازار حراج سازمان بورس سهام نیویورک سازمان بورس سهام آمریکا بورس های منطقه ای بازارهای مبتنی بر چانه زنی بازار سوم و چهارم بازارهای خارجی مقایسه بازارهای سهام شاخص های بازار سهام شاخص داوجونز شاخص Nasdaq شاخص قیمت سهام استاندارد اندپورز سایر شاخص های بازار سهام بازارهای اوراق قرضه اوراق قرضه خزانه (دولتی) اوراق قرضه نهادهای دولتی اوراق قرضه شهرداری ها اوراق قرضه شرکت ها بازارهای در حال تغییر اوراق بهادار محرکی برای تغییرات بازار جهانی سازی بازارهای اوراق بهادار نقش سازمان بورس نیویورک در بازار جهانی GLOBEX – بازار آینده خلاصه فصل چهارم: نحوه معامله اوراق بهادار کارگزار ( Broker ) انواع شرکتهای کارگزاری کارگزاران تمام عیار (Full – service brokers) کارگزاران با کارمزد پایین ( Large discount brokers ) کارگزاران با حداقل کارمزد (Deep discount brokers) درآمد های کارگزاران انواع حسابهای کارگزاری حساب نقدی ( Cash Account ) حساب اعتباری (Margin Account ) حساب مدیریت دارایی (Asset Management Account) کارمزد (Commission) هزینه های کارمزد کارگزاری در سه نوع مختلف کارمزد معاملات سهام در بورس اوراق بهادار ایران سرمایه گذاری بدون کارگزار بازار ساز متخصص بورس (Specialist) اتوماتیک سازی بورس سهام نیویورک سفارشات در بازار خارج از بورس قیمت پیشنهادی خرید قیمت پیشنهادی فروش انواع سفارشات سفارش به قیمت روز سفارش به قیمت معین سفارش با توقف حمایت از سرمایه گذاران در بازارهای اوراق بهادار قوانین دولتی قوانین خصوصی سایر حمایتها از سرمایه گذاران موارد مورد استفاده اعتبار فروش استقراضی فصل پنجم: مفاهيم ريسك و بازده تعریف سرمايه گذاري بازده سرمایه گذاری اجزای بازده بازده کل هر اوراق بهادار ریسک و منابع آن ریسک نوسان نرخ بهره ریسک بازار ریسک تورمی ریسک تجاری ریسک مالی ریسک نقدینگی ریسک نرخ ارز ( ریسک ارزهای خارجی ) ریسک کشور ریسک غیرسیستماتیک ریسک سیستماتیک روشهاي اندازه گيري بازده بازده نسبي شاخص ارزش میانگین حسابی میانگین هندسی مساله عدم اطمینان توزیع احتمالات محاسبه نرخ بازده مورد انتظار تخمين ریسک رابطه بين ريسك و بازده فصل ششم: تئوری پرتفلیو تعریف پرتفلیو مدل مارکوئیتز مفروضات اساسی مارکوئیتز محاسبات مربوط به گذشته و آینده اولین ورودی مدل مارکوئیتز دومین ورودی مدل مارکوئیتز بازده مورد انتظار پرتفلیو ریسک پرتفلیو سومین ورودی مدل مارکوئیتز کواریانس حالت های سه گانه کواریانس نحوه محاسبه کواریانس ایجاد ارتباط میان ضریب هبستگی و کواریانس مفهوم ریسک پرتفلیو نتایجی در خصوص ریسک پرتفلیو تعیین پرتفلیو کارا انتخاب یک پرتفلیو بهینه مدل تک شاخص (تک عامل) موارد استفاده از مدل تک شاخص استفاده از مدل تک شاخص برای تخمین ورودی ها بدست آوردن ورودی های موردنیاز بر مبنای مدل تک شاخص مدل چند شاخص (چند عاملی ) مطالعات کوهن و جری پوگو در مورد مدل تک شاخص مطالعات کوهن و جری پوگو در مورد مدل چند شاخص ارزشیابی مدل تک شاخص فصل هفتم: مدلهاي قيمت گذاري دارايي مقدمه مفروضات تئوري بازار سرمايه معرفي دارايي بدون ريسك تركيب دارايي هاي با ريسك و بدون ريسك امكانات قرض دهي (وام دهي) امكانات وام گيري پرتفليو بازار قاعده جداسازي مرز كارايي جديد خط بازار سرمايه(Capital Market Line) خط بازار اوراق بهادار دو منبع ريسك رابطه ی میان ریسک وبازده موردانتظار مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (capital asset pricing model ) اوراق بهادارزیرارزش ذاتی وبالای ارزش ذاتی(با استفاده از SML) تخمین SML صحت برآوردهای بتا آزمونهای CAPM تئوری قیمت گذاری آربیتراژArbitrage pricing Theory)) بکارگیری APT در تصمیمات سرمایه گذاری نتیجه گیری فصل هشتم: ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری معیارهای عملکرد پرتفلیو معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو معیار بازده به تغییرپذیری (معیار شارپ) معیار بازدهی به نوسان پذیری بازده (معیار ترینر) مقایسه معیارهای شارپ و ترینر اندازه گیری تنوع پرتفلیو معیار بازده تفاضلی جنسن مزیت محاسباتی معیار جنسن مسائلی در مورد اندازه گیری پرتفلیو مباحثی دیگر در خصوص ارزیابی عملکرد نظارت بر عملکرد اسناد عملکرد هدف اسناد عملکرد فصل نهم: موضوع سهام عادی شناخت سهام عادی ویژگیهای عام سهام عادی ویژگیهای خاص سهام عادی تاریخ موثر در یافت سود سهام مالکیت سهام فعالیت معاملات بازده سهام عادی بازده سود تقسیمی ریسک سهام عادی انواع ریسک بازده و ریسک بتا ریسک و بازده تاریخی سهام فصل دهم: ارزشیابی سهام عادی روش ارزش فعلی خلاصه فرایند ارزش فعلی نرخ بازده مورد انتظار برای سهام عادی جریانات نقدی مورد انتظار برای سهام عادی مدل تنزیل سود تقسیمی مدلهای رشد برای سود تقسیمی مدل نرخ بدون رشد مدل نرخ رشد ثابت مدل نرخ رشد چندگانه (متغیر) مدل دو دوره ای ارزش ذاتی روش ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E) نسبت قیمت به ارزش دفتری نسبت قیمت به فروش فصل یازدهم: سهام عادي: تجزيه و تحليل و استراتژي ها بازار های عقلایی و استراتژی های فعال رویکرد های تحلیل و گزینش سهام تحلیل تکنیکی ( نموداری ) استراتژي روند حركت تحلیل بنیادی مفاهیم مالی رفتاری چارچوبی برای تحلیل بنیادی رویکرد (پایین به بالا ) نسبت به تحلیل بنیادی ارزش در مقابل رشد رویکرد «بالا به پایین» نسبت به تحلیل بنیادی تحلیل اقتصاد/بازار تحلیل اقتصاد/ بخش تحلیل شرکت فصل دوازدهم: کارایی بازار سرمایه تعريف بازار کارا چرا بازار سرمایه باید کارا باشد؟ ويژگي بازارهاي کارا خصوصيات بازاري كه داراي كارايي اطلاعاتي ميباشد تئوری بازار کارا و تخصیص بهینه منابع نظريه بازار کارا اشکال مختلف بازار کارا شکل ضعيف بازار کارآ شکل نيمه قوي بازار کارآ شکل قوي بازار کارآ الگوي بازارهاي کارا آزمون كارايي بازار شواهدي از شکل ضعيف بازار کارآ شواهدي از شکل نيمه قوي بازار کارآ وظايف مديران حرفه اي در بازار کارآ بازارهاي کارا در کشورهاي توسعه يافته دلا‌یل عدم کارآیی بازار سرمایه ایران فصل سیزدهم: تجزیه تحلیل اقتصاد/ بازار مقدمه چرخه تجاری بازارسهام وچرخه تجاری پیش بینی های کلان اقتصادی عوامل تعیین کننده قیمت سهام نمودار جریان عوامل تعیین کننده قیمت سهام (مدل کران) ارزشیابی بازار جریان سود سهام ضریب فزاینده پیش بینی تغییرات در بازار استفاده از چرخه تجاری برای پیش بینی بازار استفاده از متغییرهای کلیدی برای پیش بینی بازار استفاده از مدلهای ارزشیابی برای پیش بینی بازار فصل چهاردهم: تجزیه و تحلیل صنعت مقدمه عملکرد صنایع در طول زمان ارزش تجزیه وتحلیل صنعت ثبات عملکرد صنایع طبقه بندی صنایع تجزیه و تحلیل صنایع چرخه صنعت مرحله رشد مرحله توسعه مرحله تثبیت مرحله افول تجزیه و تحلیل چرخه تجاری صنایع در حال رشد صنایع تدافعی صنایع ادواری صنایع ادواری معکوس صنایع حساس به نرخ بهره جنبه های کیفی تحلیل صنعت عملکرد تاریخی گذشته رقابت رقبای صنعت رقابت در میان شرکتهای موجود ارزیابی چشم انداز های آتی صنعت فصل پانزدهم: تجزیه و تحلیل شرکت مقدمه شيوه هاي ارزیابی سهام تحلیل بنیادی شركت مدلهای محاسبه ارزش ذاتي سهم مدل تنزيل سود (با نرخ رشدثابت) مدل افزاينده درآمدها مقايسه ارزش واقعي (ذاتي) با ارزش بازار جهت تصمیم گیری برای خرید یا فروش بررسی ارتباط EPSو تغییرات قیمتی سهام جنبه هاي حسابداري درآمدها ( سود) نقش صورتهاي مالي در تحليل شركت نحوه استفاده از صورتهاي مالي در تحليل شركت صورتحساب سود و زیان تایید و تصدیق صورتها مشکل سودهای گزارش شده تحلیل سود آوری یک شرکت اجزای تشکیل دهنده EPS تحلیل سود آوری یک شرکت تجزیه و تحلیل شرکت – مدل تجزیه و تحلیل دوپانت Dupont تحلیل نرخ بازده دارايي ها ( ROA) اجزای تشکیل دهنده EPS محاسبه اهرم مالي مثال براي تاثير اهرم مالي ارتباط EPS – ROE – ROA بدست آوردن تخمين هايي از سود (EPS آتي ) استفاده از تخمين هاي سود تعيين چگونگي تخمين سود شگفتي هاي سود نسبت P/E (نسبت قيمت به سود هر سهم ) -نيمه دوم چارچوب ارزيابي در تحليل بنيادي نسبت P/E و عوامل تعيين كننده آن تحلیل نسبت P/E چرا نسبت P/E در شرکتهای مختلف ، متفاوت است ؟ فصل شانزدهم: تجزیه و تحلیل تکنیکی (نموداری) مقدمه تجزیه و تحلیل تکنیکی (نموداری) چیست؟ منطق تجزیه و تحلیل تکنیکی استفاده از روش تجزیه و تحلیل تکنیکی به منظور انتخاب سهام عادی تئوری داو اساس مفهوم تئوری «داو» خط بالا- پایین (افت و خیز بازار) میانگین متحرک افت و خیزهای جدید حجم معامله نقدینگی صندوق های مشترک سرمایه گذاری نسبت فروش استقراضی نظریه مخالف شاخص های عمده و مهم نظریه مخالف تئوری معاملات خرد نسبت اختیار خرید و فروش سهام تجزیه و تحلیل سهام خاص ( به صورت سهام منفرد) شاخص های تکنیکی نمودارهای الگوهای قیمتی توان نسبی برخی استنتاجات در خصوص تجزیه و تحلیل تکنیکی فصل هفدهم: قیمت و بازده اوراق قرضه مقدمه بازار اوراق قرضه اجزای اصلی تشکیل دهنده نرخ بهره اندازه گیری بازده اوراق قرضه نرخ بازده تا سررسید بازده تا زمان بازخرید نرخ بازده مرکب تحقق یافته(RCY) اصطلاحات بهره بر بهره و ریسک سرمایه گذاری مجدد منابع بازده سرمایه گذاری اوراق قرضه نشان دادن اهمیت نرخ سرمایه گذاری مجدد در تعیین بازده واقعی بازده افق زمانی ارزش برآورد شده دارایی در زمان حال ارزشیابی اوراق قرضه رابطه معکوس بین تغییرات اوراق قرضه و نرخ بهره تأثیر کوپن بهره مفاهیم ناشی از اصول بارتن مالکیل برای سرمایه گذاران اندازه گیری نوسانات قیمت اوراق قرضه: دیرش محاسبه دیرش نحوه ارتباط دیرش با متغیرهای کلیدی اوراق قرضه دیرش تعدیل شده تحدب فصل هیجدهم: اوراق قرضه: تجزیه وتحلیل و استراتژی چرا اقدام به خرید اوراق قرضه می کنیم؟ خرید اوراق قرضه خارجی ریسک ارز چه تاثیری می تواند در خرید اوراق قرضه خارجی داشته باشد؟ نظریه های ساختار زمانی نرخ بهره نظریه انتظارات صرف نظریه رجحان نقدینگی نظریه رفتار ترجیحی(ممتاز) نظریه تفکیک بازار ساختار ریسک نرخ بهره – شکاف بازده رویکردهای استراتژی مدیریت منفعلانه اوراق قرضه استراتژی خرید و نگهداری استرا تژی مبتنی بر شاخص (نمایه سازی) استراتژی های مدیریت فعال سرمایه گذاران چگونه نرخ بهره را پیش بینی میکنند ؟ رابطه استراتژی های سررسد اوراق قرضه سرمایه گذاران محافظه کار سرمایه گذاران جسور استفاده از دیرش چشم اندازهاي بين المللي فصل نوزدهم: برگ اختیار معامله مقدمه چرا بازار برگ اختیار معامله؟ واژه های برگ اختیار معامله نحوه عملکرد برگ اختیار معامله تجزیه و تحلیل استراتژیهای اصلی اوراق اختیار معامله خرید اختیار خرید سهام احتمالات سود و زیان ناشی از خرید اوراق اختیار خرید سهام در مقابل خرید سهام عادی مورد نظر خرید اختیار فروش سهام فروش اوراق اختیار خرید سهام فروش اختیار فروش سهام قیمت گذاری برگ اختیار معامله ارزش ذاتی یک برگ اختیار خرید سهام مثال ارزش ذاتی یک برگ اختیار خرید سهام ارزش ذاتی یک برگ اختیار فروش سهام مثال ارزش ذاتی یک برگ اختیار فروش سهام قیمت زمانی هر برگ اختیار معامله تعیین قیمت اوراق اختیار معامله مدل بلک-شولز ارزش یابی قیمت اختیار فروش خلاصه عوامل موثر بر قیمت های اوراق اختیار معامله نسبت پوشش برگ اختیار معامله بر اساس شاخص سهام و برگ اختیار معامله از طریق نرخ بهره اوراق اختیار معامله بر اساس شاخص سهام استراتژیهای مربوط به اوارق اختیار معامله بر اساس شاخص سهام فصل بیستم: پیمانهای آتی مقدمه شناخت بازارهای پیمان آتی قراردادهای آتی پیمان های آتی اتاق پایاپای وضعیت کوتاه (فروشنده) و وضعیت بلند ( خریدار) در معاملات پیمان های آتی سپرده (ودیعه) در معاملات پیمان های آتی کاربرد های پیمان های آتی هجینگ کنندگان نحوه هجینگ با استفاده از پیمان های آتی هجینگ کوتاه(فروش) هجینگ بلند (خرید) توزیع بازده برای وضعیت های هجینگ شده (پوشش داده شده) و وضعیتهای هجینگ نشده (پوشش داده نشده) مزیتهای بالقوه بورس بازی در بازارهای آتی پیمان های مالی دو گروه عمده پیمان های مالی پیمان های آتی نرخ بهره پیمان آتی شاخص سهام هجینگ (پوشش ریسک) از طریق پیمانهای آتی شاخص سهام ارزش پرتفلیو سهامی که به خوبی تنوع یافته است در مقابل قیمت پیمان آتی شاخص s& p500 ارزش پرتفلیو سهامی که به خوبی تنوع یافته است در مقابل ارزش پرتفلیو مشابهی که از طریق فروش پیمان آتی شاخص s&p پوشش داده شده است. مثالهایی از هجینگ کوتاه (فروش) و بلند (خرید) با استفاده از پیمان آتی شاخص سهام ارزش پرتفلیو سهام با تنوع نسبی و قیمت پیمانهای آتي شاخص s&p ارزش پرتفلیو هجینگ نشده و پرتفلیو مشابهی که از طریق فروش پیمان آتی شاخص s&p500 پوشش داده شده است. بورس بازی با پیمان آتی شاخص سهام پیمان های آتی مبتنی بر سهام خاص کاربرد پیمان آتی مبتنی بر سهام توضیحات: کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی. جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و دکتر عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کل این کتاب که مشتمل بر بیست فصل است، می باشد که در حجم 583 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل و از جدیدترین ویرایش چاپ شده این کتاب تهیه شده است. پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

مبانی نظری حیطه های انحطاط مسلمانان شناسه محصول :92377 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 149 حجم فایل: 0.083007813 مگابایت دانلود مبانی نظری حیطه های انحطاط مسلمانان (فصل دوم تحقیق)…

سابلیمینال تقویت هوش هیجانی شناسه محصول :104027 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 0 تعداد بازدید : 1295 حجم فایل: 40.49 مگابایت دانلود ارتقاء سطح زندگی هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی) شامل شناخت و کنترل…

مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی شناسه محصول :66582 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 130 تعداد بازدید : 326 حجم فایل: 0.130859375 مگابایت دانلود…

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 85 شناسه محصول :51764 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 273 حجم فایل: 0.01953125 مگابایت دانلود آمار معاملات…

پاورپوینت باغ هشت بهشت شناسه محصول :72791 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 273 حجم فایل: 0.543945313 مگابایت دانلود پاورپوینت باغ هشت بهشت توضیحات مختصری از این فایل؛ و عکس های…

پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) شناسه محصول :70228 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 191 حجم فایل: 0.010742188 مگابایت دانلود پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) هدف:سنجش میزان مقابله مذهبی فرد…

آیا نخودكاران از اغما خارج شده اند؟ نگاهی به فرایند خرید تضمینی

آیا نخودكاران از اغما خارج شده اند؟ نگاهی به فرایند خرید تضمینی

كرمانشاه - ایرنا - مساله كم آبی و لزوم تغییر الگوی كشت از ارقام پرمصرف به ارقام كم مصرف و پربازده به نوعی از محصول نخود كه نیاز آبی چندانی ندارد، وجهه یك تولید استراتژیك ساخته و متولیان بخش كشاورزی هم كم كم به ترویج كشت آن روی آورده اند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، استان های غرب ایران بخصوص كرمانشاه، لرستان، ایلام و كردستان از كانون های تولید نخود كشور محسوب می شوند به طوری كه دبیرخانه شورای ملی نخود در غرب كشور و به مركزیت شهر كرمانشاه مستقر شده است.

در سال های اخیر تمركز بر روی كشت نخود و قرار دادن این محصول در سبد غذایی خانوارها از مباحث مطرح شده در میان دست اندركاران كشاورزی و اقتصادی كشور بوده و بحران كم آبی برآمده از توسعه فزآینده كشت های پرمصرف مانند ذرت هم به كانونی شدن نخود كمك كرده، اما حكایت نخودكاران متفاوت است و آنها در حاشیه اند.

در دهم آذر سال گذشته گزارشی با عنوان 'نخودكاران در اغما' در سایت ایرنا منتشر شد كه ناظر به شرایط سخت آن روزهای نخودكارانی بود كه با مصوبه ستاد تدابیر ویژه ریاست جمهوری دولت قبل مبنی بر وضع تعرفه های سنگین و 20 درصدی بر صادرات نخود و زیان دهی این طیف از كشاورزان زحمتكش را سبب شده بود.

تلاش تولیدكنندگان و شورای ملی نخود برای اصلاح این مصوبه در دولت تدبیر و امید بالاخره به بار نشست و خبر خوبی كه برای نخودكاران از راه رسید، اعلام خرید تضمینی نخود از كشاورزان از قرار هر كیلوگرم 19 هزار ریال آن هم با مدیریت و مباشرت سازمان تعاون روستایی كشور بود.

'جواد مرادی' معاون تعاون روستایی استان كرمانشاه در مورد خرید تضمینی نخود از كشاورزان در این استان، مجموع نخود خریداری شده تا پایان روز شنبه 17 مرداد را یك هزار و 741 تن اعلام كرد.

این در حالیست كه مجموع نخود تولیدی استان كرمانشاه از مرز 88 هزار تن فراتر رفته و اگر نسبت محصول خریداری شده با میزان تولید را مقایسه كنیم شاهد آن خواهیم بود كه درصد بسیار ضعیفی از نخودهای تولیدی استان خرید تضمینی شده كه شاید دلیلی بر ناكامی طرح خرید تضمینی نخود در استان و كشور باشد.

** چرا خرید تضمینی نخود كم رمق است؟

جواد مرادی در این خصوص به مساله قیمت بالای نخودهایی كه دارای اندازه بزرگتری هستند در بازار آزاد اشاره كرد و گفت: برخی نخودكاران كه چنین محصولاتی دارند وقتی با قیمت بیشتری در بازار مواجه شوند، به طور طبیعی رغبتی برای تحویل به ما با نرخی كمتر از بازار آزاد را ندارند و این عامل یكی از دلایل خرید كم این محصول فرآیند الگوی فروش استقراضی است.

البته بر اساس بخشنامه ای كه صادر شده است، نخودكاران را 'حتی المقدور' موظف كرده اند كه باید نخودهای شان را در كیسه های 25 كیلوگرمی به صورت دوخت شده تحویل بدهند كه این مساله هم در كاهش تحویل نخود به مراكز 14 گانه خرید در استان كرمانشاه بی تاثیر نبوده است.

در این مورد هم معاون سازمان تعاون روستایی استان می گوید كه وقتی كشاورزان توان و امكان تهیه كیسه 25 كیلوگرمی و دوخت آن را ندارند، ما در محل سیلوها این كار را انجام می دهیم اما بابت هر كیسه از فرآیند الگوی فروش استقراضی نخودكاران 750 تومان اجرت دریافت می كنیم.

ابهام در زمان پرداخت پول نخود در میان كشاورزان هم دلیل دیگری بر بی رغبتی شان نسبت به تحویل محصول به مراكز خرید تضمینی است.

'محمد حسین' از نخودكاران منطقه ماهیدشت كرمانشاه در این مورد به تجربه تاخیر در پرداخت پول گندمكاران استان در سال گذشته اشاره كرد و گفت: ما هنوز نمی دانیم كه بعد از تحویل نخود به مراكز خرید تضمینی، چه زمانی پول آن را دریافت خواهیم كرد.

وی اظهار كرد كه بیشتر كشاورزان برای تامین كود و سم و سایر هزینه ها مانند بذرپاشی، شخم و.. مجبور به استقراض شده ایم و به طور جدی نیاز داریم همزمان با برداشت محصول، پولی بدست آوریم و بدهی های مان را بازپرداخت كنیم اما خرید تضمیمنی چنین شرایطی ندارد و ما هم نمی توانیم معطل پولمان بمانیم بنابراین بهترین گزینه تحویل نخود به علافان است كه دست به نقدترند.

** كسر افت نخود عاملی چالشی و بازدارنده در خرید

چند روز پیش همراه با رییس شورای ملی نخود ایران، مدیر زراعت سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه و نیز معاون سازمان تعاون روستایی از مركز خرید تضمینی نخود در روستای 'حاجی عزیزی' در مسیر كرمانشاه به اسلام آباد دیدن كردیم و از نزدیك با فرایند خرید، كسر افت، كیسه گیری و.. آشنا شدیم.

این موضوع به چالشی میان رییس شورای ملی نخود به حمایت از نخودكاران و مدیر زراعت جهاد و معاون تعاون روستایی تبدیل شد و هر كدام استدلال هایی داشتند كه فرآیند خرید تضمینی بخصوص با افت های زیادی كه به نخود می بندند، مخدوش یا مشروع است.

'ناصر مرادی' رییس شورای ملی نخود نحوه نمونه برداری و افت گیری این مركز را به چالش گرفت و آن را به زیان كشاورزان و نخودكاران دانست.

وی گفت: معمولا نخودهای درشت در سطح قرار می گیرند و ناخالصی های آن مانند دانه های ریزتر و كلوخ و سنگریزه ها در كف قرار می گیرند اما نمونه برداران با بیلچه هایی كه در دست دارند، همیشه از كف نمونه بر می دارند كه باعث می شود ضمن غفلت از نخودهای درشت سطح، افت های سنگین بر گرده نخودكاران بسته شود به طوری كه نرخ تضمینی برای آنان نه تنها یك هزار و 900 تومان مصوب برای هر كیلوگرم نباشد بلكه حتی تا سقف یك هزار و فرآیند الگوی فروش استقراضی 600 تومان كاهش یابد.

وی تاكید كرد كه نرخ نخود باید دست كم كیلویی 30 هزار ریال باشد تا نخودكاران انگیزه ای برای كشت داشته باشند ضمن اینكه اگر قرار است نخود را در برنامه كشت جایگزین ارقام پرمصرف از نظر آب كنیم، لازم است مشوق ها و انگیزش هایی در اختیار كشاورزان نخودكار قرار دهیم.

معاون سازمان تعاون روستایی استان كرمانشاه نیز فلسفه خرید تضمینی نخود را كمك به نخودكاران عنوان كرد و گفت: زمانی كه نرخ نخود در بازار آزاد به زیر قیمت تضمینی برسد، دولت با خرید تضمینی مانع از ورشكستگی و ضرردهی آنان می شود.

وی زمان خرید تضمینی نخود را كه از ابتدای تیر امسال آغاز شده تا روز 29 مهر عنوان كرد و گفت: 14 مركز با پراكنش مناسب در استان آماده خرید تضمینی نخود از كشاورزان هستند.

** چالش های دیگر در خرید تضمینی نخود

به گفته معاون سازمان تعاون روستایی استان كرمانشاه گرمای بالای هوا در استان و نیز مكانیزه نبودن انبارهای نگهداری نخود در استان كه ممكن است به سرعت موجب فاسد شدن نخود شود، از مشكلات اساسی در خرید نخود به روش تضمینی است.

مرادی افزود: لازم است سازمان تعاون روستایی كشور هرچه زودتر نسبت به فروش یا انتقال نخودهای خریداری شده تصمیم گیری كند زیرا احتمال فاسد یا ابتلا به آفت های انباری وجود دارد گرچه همه انبارها را ضدعفونی، شعله زنی و قرص گذاری كرده ایم.

** تا دو روز دیگر پول نخودكاران تحویل داده می شود

معاون سازمان تعاون روستایی استان كرمانشاه در حالی از خرید یك هزار و741 تن نخود تا پایان روز شنبه (17 مرداد) خبر داد كه هنوز از پرداخت پول خبری نیست.

وی گفت: پرداخت پول منوط به تامین اعتبار است اما افرادی كه نخود تحویل داده اند، نام شان در سامانه به ثبت رسیده و چك لیست ها هم به سازمان مركزی ارسال شده است.

مرادی گفت: 'تا دو روز آینده' پول نخودكاران پرداخت خواهد شد.

مساله پرداختی هم درست همان چالشی است كه بسیاری از كشاورزان به دلیل تاخیر در پرداخت از تحویل محصول شان به انبارهای تعاون روستایی خودداری می كنند و تعامل با دلال یا علاف را به دلیل جیب پر پول شان بیشتر ترجیح می دهند!

** گفته های قابل تامل رییس شورای ملی نخود كشور

رییس شورای ملی نخود ایران از تماس های مكرر كشاورزانی نقل می كند كه نسبت به آنچه اعمال سلیقه در روش های افت و نمونه گیری بیان كرد، گله مند بوده اند.

ناصر مرادی گفت: بر اساس دستورالعمل هر كیلوگرم نخود باید از قرار یك هزار و900 تومان خریداری شود و افت غیر مفید نیز برای كیلرگرم باید 19 تومان باشد اما شاهد رقم 35 تومان در این بین هستیم كه ظلم به حقوق كشاورزان است و بسیاری از كشاورزان به دلیل افت بالا حاضر نیستند محصول شان را تحویل دهند.

وی همچنین داشتن نخودهای با سایز هفت درصد یا بیشتر كه (نوع عالی نخود به شمار می آید) را كه هیچ گونه امتیاز یا تشویقی برای كشاورز ایجاد نمی كند از دیگر عوامل اقبال كم كشاورزان به مراكز خرید تضمینی می داند چرا كه همین نخود در بازار آزاد نرخی به مراتب بالاتر از خرید تضمینی دارد.

مرادی از اینكه در تصمیم گیری ها از رای و نظر شورای ملی نخود استفاده ای نشده و دستورالعمل ها به نوعی علیه نخودكاران تنظیم شده، ابراز ناخرسندی كرد و مساله تهیه كیسه بر عهده كشاورزان و تحمیل هزینه 750 تومان برای هر كیسه را ظلمی به آنان توصیف كرد و گفت: برای اصلاح این دستورالعمل به وزیران مرتبط، نمایندگان مجلس، استانداران استان های ایلام و كرمانشاه و سازمان مركز ی تعاون روستایی نامه نوشته ایم.

** نخود در سبد غذایی خانوارها؛

مرادی از گنجانده شدن نخود در سبد غذایی خانوارها بعنوان یك خبر خوب برای نخودكاران یاد كرد.

این مسوول، نامه نگاری شورای ملی نخود به مراجعی مانند نمایندگان مجلس، ریاست جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز ستاد هدفمندی یارانه ها را عامل ورود نخود به سبد غذایی خانوارها دانست.

وی گفت: قرار بر این است كه یك كیلوگرم نخود در سبد فرآیند الگوی فروش استقراضی غذایی خانوارها قرار داده شود و مدیریت این كار هم بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است.

كشور ایران سالانه 300 تا 350 هزار تن نخود تولیدی دارد كه عمدتا در استان های غربی كشت می شود كه در این بین كرمانشاه با میانگین تولید 90 هزار تن در سال از استان های پیشرو می باشد.

ایران از نظر سطح زیركشت رتبه سوم و از نظر میزان تولید رتبه ششم جهانی در محصول نخود را دارد و كشورهای هندوستان، تركیه و استرالیا نیز در صدر تولیدكنندگان عمده نخود جهان هستند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.