هج کردن ریسک را کم می‌کند


نرخ تنزیل چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ تنزیل (Discount rate) می‌توان به زبان ساده به این صورت که مقدار نرخ تنزیل درواقع میزان افتی است که ارزش یک سرمایه در طول زمان نسبت به ارزش امروز آن تجربه می‌کند، تعریف کرد. در این مقاله از اکو ساختمان در ابتدا به تعریف نرخ تنزیل پرداخته‌ایم و در ادامه درباره متغیرهای آن و پارامترهای مؤثر بر آن صحبت شده است.

تنزیل چیست؟

تنزیل در حقیقت روشی است که برای تخمین زدن ارزش فعلی جریان وجوه نقدی که در دوره‌های زمانی مشخصی در آینده قابل دریافت و دسترسی هستند، استفاده می‌شود. پایه تئوری و منطق این روش بر این حقیقت استوار است که «هر یک ریال امروز، بیشتر از یک ریال فردا ارزش دارد.»

دلایل مختلفی که ازاین‌بین می‌توان به وجود تورم، استهلاک دارایی، قانون‌گذاری‌های جدید، هزینه نگهداری هج کردن ریسک را کم می‌کند پول و دیگر موارد ازاین‌دست اشاره کرد؛ بر حق بودن این ادعا کامل واضح به نظر می‌رسد. از سوی دیگر می‌توان این‌طور توضیح داد که تنزیل راهی برای به‌روز کردن ارزش پولی است که در آینده می‌توانیم آن را به دست آوریم.

نرخ تنزیل چیست؟

حالا که با مفهوم تنزیل آشنا شدیم، در ادامه به نرخ تنزیل که موضوع اصلی این مقاله است و همینطور مشخصه‌ای است که در مطالعات امکان سنجی و طرح‌های توجیهی به آن توجه می‌شود، پرداخته می‌شود.

با توجه به این که هزینه‌های مربوط به هر پروژه در طول سال‌های مختلفی انجام می‌شود و همچنین درآمدهای مربوط به آن سرمایه گذاری هم در طول سال‌های مختلف تحقق یافته و به دست می‌آید. نتیجه می‌شود که خواسته یا ناخواسته، اختلاف زمانی میان هزینه‌ها و درآمدها به وجود می‌آید. در واقع همین اختلاف زمانی است که نهایتاً باعث می‌شود، ارزش واقعی هر واحد پول برای انجام هزینه‌ها و یا درآمد به دست آمده در هر دو سال مختلف با هم در ارزش، اختلاف داشته باشد.

درصورتی‌که یک سال خاص به عنوان سال مبنا در نظر گرفته شود، نرخ تنزیل یا به عبارت دیگر حداقل نرخ بازدهی مورد انتظار (MARR) در واقع همان نرخی است که با استفاده از آن می‌توانیم ارزش واقعی هزینه‌هایی که در سال‌های مختلف انجام شده‌اند و یا درآمدهایی که در سال‌های مختلف به دست آمده‌اند را در آن سالی که به عنوان سال مبنا تعریف کرده‌ایم، محاسبه کنیم.

با توجه به توضیحات بالا می‌توان نرخ تنزیل را به‌صورت نرخی که افراد، شرکت‌ها و یا بخش عمومی مایل‌اند تا هزینه‌ها و منافع موجود را با هزینه‌ها، در آینده معاوضه کنند تعریف کرد. این موضوع ریشه در ماهیت تنزیل دارد که به هزینه فرصت سرمایه و قابلیت آن در انجام سرمایه‌گذاری و کسب سود بازمی‌گردد.

درواقع تنزیل فرایندی مالی است که مبنای تحلیل بین زمانی در حوزه‌های مالی و اقتصادی قرار می‌گیرد. بدین صورت که با تبدیل مقادیر ریالی هزینه‌ها و عایدی‌ها در مقاطع زمانی مختلف به ارزش حال و یا بالعکس، این مقادیر را با یکدیگر مقایسه می‌کند.

نرخ تنزیل در بازار مسکن را می‌توان اینگونه هج کردن ریسک را کم می‌کند تفسیر کرد. فردی را در نظر بگیرید که با رونق گرفتن بازار مسکن مقداری از سرمایه خود را از بازار بورس و سپرده‌های بانکی به بازار مسکن منتقل می‌کند. نرخ تنزیل در این سرمایه گذاری با رشد قیمت مسکن در سال‌های آینده، ثابت ماندن نرخ‌های بهره بانکی، با رکود مواجه شدن بازار بورس و استهلاک مسکن و کاهش ارزش پول رایج می‌توان بسیار کمتر از زمانی باشد که فرد سرمایه خود را در بانک یا در بازار بورس سرمایه گذاری کرده بود. نرخ تنزیل در این سرمایه گذاری کاهش پیدا می‌کند و به اصطلاح سرمایه گذاری اقتصادی به نظر می‌رسد.

نرخ تنزیل بر اساس منطق نرم افزاری

نرخ تنزیل (Discounting Rate) یا همان هزینه سرمایه (Cost of Capital)، برای آورده هر سرمایه گذار (Equity Capital) در هر پروژه و طرحی به طور اختصاصی و به تناسب سطح ریسک آن پروژه تعیین می‌شود. به این شکل که هر چقدر سطح ریسک مربوط به یک پروژه یا طرح بیشتر باشد، نرخ تنزیل که در واقع نشانگر حداقل سطح بازدهی مورد انتظار است، به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند.

جدول نرخ تنزیل

در جدول زیر ارزش ۱۰۰۰ ریال طی سال‌های متفاوت با نرخ تنزیل جداگانه آمده است. در این جدول، نوسان نرخ تنزیل در کنار نوسان دوره زمانی که موجب تغییر ارزش حال محاسبه شده، دیده می‌شود. در جدول نرخ تنزیل اهمیت دو عنصر زمان و نرخ را در فرایند تنزیل خاطرنشان می‌کند؛ به این صورت که نتیجه تنزیل از این دو عنصر تبعیت می‌کند، لذا هرگونه لغزش در تعیین نرخ تنزیل از سوی محقق و تحلیلگر می‌تواند در نتیجه گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط بر آن تأثیرگذار باشد.

فرمول نرخ تنزیل

پایه و اساس تجزیه و تحلیل‌های مالی درک مفهوم این جمله است که هر رقم پیش بینی نشده برای جریانات نقدی در سال‌های آینده برابر یک سرمایه گذاری با نرخ سود سالانه در زمان حال است. در تجزیه و تحلیل‌های مالی برای حذف عامل زمان در محاسبات، ارزش جریانات نقدی که در سال‌های آینده کسب می‌شود با استفاده از ضریب تنزیل (i+1) به ارزش روز تبدیل می‌شود.

معمولاً نرخ تنزیل در یک طرح سرمایه گذاری که برای محاسبه ارزش فعلی هزینه‌ها و درآمدهای پیش بینی نشده برای سال‌های آتی طرح مورد استفاده قرار می‌گیرد، معادل حداکثر نرخ سود بدون ریسک (نرخ سود سپرده بلند مدت بانکی و یا اوراق مشارکت) به اضافه چند درصد برای پوشش ریسک سرمایه گذاری است.

نرخ تنزیل که از آن می‌توان به عنوان یک استاندارد شاخص مالی نام برد، تابعی از زمان، مکان و صنعت مورد بررسی است و در شرایط مختلف با در نظر گرفتن مجموع موارد تأثیر گذار بر آن تعیین و در محاسبات از فرمول زیر محاسبه می‌شود.

نرخ تنزیل در ایران

نرخ تنزیل در طرح‌های سرمایه گذاری در ایران با استفاده از فرمولی که در بالا به آن اشاره شده برآورد می‌شود.

(Rf) در این فرمول برابر نرخ سود اوراق مشارکت ارزی و همینطور تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش انرژی است که برابر ۸ درصد است.

(RPm) با توجه به معادله چهار این مؤلفه نرخ بازدهی اوراق بهادار در بازار بورس تهران است که طی آمار مربوط به ۵ سال گذشته ۲۴ درصد بوده است.

برای به دست آوردن نرخ تنزیل در محاسبات دلاری رقـم ۲۴ درصـد را پـس از کسـر تـورم داخلـی (طبـق اعـلام بانـک مرکـزی میـانگین نـرخ تـورم ایـران طـی ۵ سـال گذشـته ۲۰ هج کردن ریسک را کم می‌کند هج کردن ریسک را کم می‌کند درصـد بـوده اسـت) و اضـافه نمـودن نـرخ تـورم امریکـا (بـه دلار ۲) (درصد طی ۵ سال گذشته ۸ از) درصد نرخ بهره بـدون ریسـک کـم می‌کنیم. بـا انجـام ایـن محاسـبه میـزان حاشـیه سـود بازار معادل منفی ۲ درصد خواهد بود.

(RPi) به دلیل عـدم وجـود اطلاعـات شـفاف در خصـوص میـزان بـازدهی سـرمایه گـذاری در بخـش بالادسـتی نفـت و گـاز در ایـران، حساسـیت سـنجی ایـن متغیـر بـا اعمـال دامنـه تغییرات مثبت و منفی ۳ درصد انجـام گرفتـه اسـت. بـا تقریبـی معـادل ۳ درصـد بالاتر و پایین‌تر از بازدهی بازار در نظر گرفته شده است.

(RP) بـا در نظـر گـرفتن ارقـام رتبـه بنـدی ریسـک اعتبـاری کشـورها و مقایسـه کشـورهایی بـا اقتصـاد مشـابه ایـران رقم (CRP) برای ایران، معادل ۷ درصد برآورد می‌گردد. (i) بــا توجــه بــه ارقــام فــوق بــا در نظــر گــرفتن (RP) معــادل ۳ درصــد، رقــم نــرخ طبــق معادلــه (۳) تنزیــل برابــر اســت.

بــدیهی اســت در صــورت لحــاظ رقــم (RPi) رقم تنزیل به ترتیب معادل ۱۳ و ۱۰ درصد خواهد بود.

تفاوت نرخ تنزیل با نرخ بهره

نرخ تنزیل در بازار سرمایه بسیار حائز اهمیت است زیرا به وسیله آن می‌توان ارزش آتی شرکت‌ها را بر اساس وجوه نقد آن در آینده تخمین زد. نرخ بهره با ریسک به دست آمدن جریان وجوه نقد آتی رابطه مستقیم دارد یعنی هرچه ریسک به دست آمدن وجوه نقد آتی بیشتر باشد نرخ تنزیل نیز بزرگ‌تر است.

سخن آخر

بــا در نظــر گــرفتن شــرایط کنــونی بــه لحــاظ نــرخ بهــره ارزی، نــرخ تــورم داخلــی، نــرخ بــازدهی بــازار و ریســک اعتبــاری ایــران، نــرخ تنزیــل جهــت محاســبه ارزش فعلــی خــالص طرح‌های سرمایه‌ای، در محــدوده ۱۰ تــا ۱۶ درصــد بــرآورد می‌شود. بــدیهی اســت در صــورت تغییــر شــرایط بــه لحــاظ اقتصــادی، سیاســی و … کــه منجــر بــه تغییــر در هــر یــک از اجــزای محاســبه نــرخ تنزیــل در فرمــول بالا گــردد، رقــم نــرخ تنزیــل تغییر خواهد نمود.

چگونه با ریسک کم در بورس سرمایه گذاری کنیم؟

این تقاضای زیادی نیست که هم برنده بورس بود و هم ریسک کمی را پذیرفت. اما چطور می‌شود این انتظار را در بازار پرتلاطم سهام برآورده کرد؟ خوب می‌دانیم که بالا و پایین شدن سهام به عوامل بسیاری بستگی دارد. از تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی گرفته تا اتفاقات و گزارش‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مسبب تغییر قیمت سهام هستند. تمام کسانی که در این بازار سرمایه گذاری می‌کنند، تمایل دارند تا از ریز تمام این اتفاقات و گزارش‌ها آگاهی داشته باشند تا بتوانند به موقع اقدام به خرید یا فروش سهام کنند و با کم‌ترین ریسک بهترین نتیجه را از این بازار پر از هیجان و ریسک اما پربازده بگیرند. دو روش مستقیم و غیرمستقیم برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد. انتخاب هرکدام از آن‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارد. اما برای ریسک کم‌تر در بورس بهتر است اول از همه تعریف و ویژگی‌های این دو روش را بشناسیم و سپس کم ریسک‌ترین مسیر سرمایه گذاری در بورس را انتخاب کنیم.

سرمایه گذاری مستقیم در بورس

بسیاری افراد اولین بار نام سامانه سجام را هنگام ورود به بازار سرمایه ‌شنیده‌اند، به وبسایت آن سری ‌زده و مدارک و اطلاعات موردنیاز برای دریافت کد بورسی از این سامانه را فراهم کرده‌اند. مرحله بعدی این است که تمام مراحل از وارد کردن شماره شناسنامه تا اطلاعات بانکی را وارد می‌کنیم و بعد از دریافت کد بورسی به یکی از کارگزاری‌ها می‌رویم. کارهای ثبت نام و احراز هویت را انجام می‌دهیم و پرتفوی شخصی خود را برای شروع معاملات راه می‌اندازیم. به این روش سرمایه گذاری، روش سرمایه گذاری مستقیم در بورس می‌گویند. پر ریسک بودن یا نبودن روش مستقیم سرمایه گذاری در بورس به شخص سرمایه گذار بستگی دارد. چه ویژگی‌هایی در شخص سرمایه گذار باعث می‌شود سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس با ریسک کم باشد؟

66

 • شخصیت سرمایه گذاری؛ میزان ریسک پذیری

بارها و بارها گفته شده که سرمایه گذاری در بورس برخلاف هیجانی که دارد یک نوع سرمایه گذاری بلند مدت است. به این معنی که اگر بخواهیم بازده‌ قابل قبولی که در بازار بورس می‌بینیم را در سرمایه گذاری خود در این بازار تجربه کنیم، باید صبور باشیم. اگر خوب دقت کنیم حداقل زمان برای دریافت بازدهی‌های با درصد بالا 3 تا 5 سال بوده است؛ بنابراین اگر شخصیت سرمایه گذاری ریسک گریزی داریم و با ریزش‌های بازار بورس حال‌مان بسیار بد می‌شود بهتر است به صورت مستقیم در این بازار سرمایه گذاری نکنیم. همچنین اگر واقعا خواستار نتیجه‌گیری در بورس هستیم باید آستانه تحمل‌مان را بالا ببریم. متاسفانه افرادی که ریسک گریز هستند به محض دیدن نتایج نامطلوب در کوتاه‌مدت به سرعت اقدام به فروش تمام سهام خود می‌کنند.

بی تعارف باید گفت که درصد بالایی از افراد که برای سرمایه گذاری رو به سهام می‌آورند از دانش کافی در مورد این بازار برخوردار نیستند. به همین خاطر، پیگیر اخبار و افراد سودجویی که به اصطلاح سیگنال می‌دهند شده و اقدام به خرید و فروش‌های کورکورانه در سهام می‌کنند. نبود دانش کافی باعث می‌شود که فرسنگ‌ها از سرمایه گذاری در بورس با ریسک کم فاصله بگیریم. اما راه حل چیست؟ همان‌طور که گفته شد باید با خودمان بدون تعارف برخورد کنیم و یکی از دو راه پیش رو را انتخاب کنیم؛ یا دانش کافی را با گذراندن دوره‌های یادگیری انواع تحلیل و تابلوخوانی و گزارش خوانی به دست آوریم یا به عنوان راه حل دوم از سرمایه گذاری مستقیم در بورس دست بکشیم و سراغ شیوه غیرمستقیم سرمایه‌گذاری در بورس برویم. اما صرف داشتن دانش هم مشکل ما در سرمایه گذاری مستقیم حل نمی‌شود. زمان هم ویژگی مهمی است که نبود آن می‌تواند سرمایه گذاری مستقیم در بورس را برای ما تبدیل به زمینه سرمایه‌گذاری پر ریسک کند.

افرادی را هم دیده‌ایم که به خوبی از مهارت تحلیل و دانش بازار سهام برخوردار هستند اما به خاطر کمبود زمان و مشغله بسیار زیاد نمی‎‌توانند زمان روزانه خود را برای تحلیل و خوانش لحظه‌ای تابلوها و گزارش‌ها صرف کنند؛ بنابراین به روش‌های غیر مستقیم متمایل می‌شوند. شاهد این واقعیت را می‌توان پیشنهاد افراد حرفه‌ای بازار بورس دانست که بسیاری از افراد غیر حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای را هم برای سرمایه گذاری از راه و روش غیر مستقیم در بورس تشویق می‌کنند. نمونه بارز سرمایه گذاری غیر مستقیم که سرمایه گذاری کم ریسک در بورس تلقی می‌شوند، صندوق های سرمایه گذاری هستند.

روش غیر مستقیم سرمایه گذاری در بورس

نبود ویژگی‌هایی که برشمردیم باعث می‌شود تا به این نتیجه برسیم که سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس به عنوان بهترین گزینه می‌تواند مسیر سرمایه گذاری در بازار سهام به حساب بیاید. اما صندوق‎های سرمایه گذاری با چه ویژگی‌هایی به عنوان گزینه برتر سرمایه گذاری کم ریسک در بورس به حساب می‌آیند؟

فضای آنلاین به خاطر فضای شفافی که در اطلاع‌رسانی دارد به عنوان تکیه‌گاه قابل اعتماد افراد، ایفای نقش می‌کند. از این رو، صندوق‌هایی مانند صندوق های سرمایه گذاری کیان با استفاده از این فضا توانسته‌اند مفهوم سرمایه گذاری آنلاین و هوشمند را به دایره لغات دانش سرمایه گذاری اضافه کنند. سرمایه گذاری آنلاین یعنی این که ما به عنوان کسانی که در صندوق‌ها سرمایه گذاری می‌کنیم، می‌توانیم به صورت لحظه‌ای به رصد اتفاقات و تغییر قیمت‌های واحدهای سرمایه گذاری بپردازیم. از طرف دیگر، این میزان شفافیت می‌تواند این اطمینان را به ما بدهد که در جایی اندوخته خود را قرار داده‌ایم که نگرانی متوجه آن نیست.

اشاره کردیم که برای سرمایه گذاری مستقیم هم نیاز به دانش کافی داریم و هم زمان. صندوق ‌های سهامی مانند صندوق آوای سهام کیان و صندوق آهنگ سهام کیان از تیمی متخصص برخوردار هستند که با تحلیل‌های روزانه و انتخاب بهترین‌های سهام و رصد روزانه گزارش‌ها باعث می‌شوند تا سرمایه‌گذاران نیازی به دانش و تخصص در بورس پیدا نکنند و زمانی که مشغول کار خود هستند، تیم متخصص صندوق همه فعالیت‌های لازم برای انجام معاملات موفق را انجام می‌دهند.

مینی بای پس معده و هر آنچه در مورد آن باید بدانید

عمل مینی بای پس معده یک عمل جراحی لاغری جدید است که می تواند مزایای زیاد و عوارض کمتری به همراه داشته باشد.

در مواردی که فرد چاقی مفرط دارد یا بی ام ای بالاتر از سی دارد و نمی تواند با رژیم و ورزش وزن خود را کم کند باید از جراحی لاغری استفاده کند.

یکی از انواع جراحی های لاغری عمل مینی بای پس معده می باشد.

در این مقاله ابتدا به بررسی آن می پردازیم و سپس تمام نکاتی که درباره آن باید بدانید را ذکر می کنیم.

مقدمه:

با توجه به تغییر سبک زندگی افراد و کاهش تحرک مردم و از طرفی افزایش مصرف غذاهای پرکالری مثل فست فود ها نرخ چاقی در دنیا رو به افزایش است.

به همین دلیل مردم به دنبال روش های برای کاهش وزن هستند.

یکی از این روش ها استفاده از جراحی های لاغری است.

در این مقاله به یکی از انواع این جراحی ها با نام عمل مینی بای پس معده می پردازیم.

عمل مینی بای پس معده چیست ؟

رژیم غذایی و ورزش تا یه حدی از چاقی را می توانند درمان کنند. وقتی اضافه وزن از یک حد بگذرد باید به سراغ روش های دیگر رفت.

اگر بی ام ای فرد بیش تر از ۳۵ باشد و یا به چاقی مفرط ابتلا داشته باشد باید برای درمان به سراغ جراحی لاغری بروند.

یکی از انواع این جراحی ها عمل مینی بای پس معده (OAGB-omega loop bypass ) می باشد.

عمل مینی بای پس معده نوعی بای پس معده است که پیوند روده ای کمتری از انواع قدیمی تر دارد می باشد.

عکس عمل مینی بای پس معده

این نوع عمل برخلاف بای پس کلاسیک معده و روده کوچک رو با یه آناستوموز(پیوند) به هم متصل می کند .

به همین دلیل به آن بای پس تک آناستوموزی (one anastomosis gastric bypass ) هم می گویند.

در این روش بخش بزرگی از معده از مسیر غذا خارج می شود و با کم شدن حجم معده فرد حجم کم تری غذا می خورد و غذا بصورت میانبر وارد روده می شود.

می شود و در نهایت بعد از مدتی شاهد این است که حجم زیادی از وزن خود را از دست داده است.

این روش نسبت به بای پس نرمال عوارضی کم تری دارد و تنها احتمال بروز ریفلاکس صفرا در آن زیاد است.

اگر این روش با شکست رو به رو شد می شود از بای پس کلاسیک به عنوان روش بعدی استفاده شود.

دو علت عمده که باعث شدند این روش به وجود بیاید یکی کم کردن زمان جراحی بود و دیگری کاهش عوارض نسبت به بای پس کلاسیک.

همچنین تحقیقاتی که انجام شده است نشان می دهد که میزان کاهش وزن بعد از جراحی مینی بای پس بیش تر از اسلیو معده می باشد.

بای پس امگا

عمل مینی بای پس معده چه مزایایی نسبت به بای پس کلاسیک دارد ؟

وجود یک سری مزایا عمل مینی بای پس معده نسبت به بای پس کلاسیک باعث شد که دانشمندان این روش را به وجود بیاورند و از آن استفاده کنند.

در ادامه تعدادی از برتری هایی که مینی بای پس نسبت به بای پس کلاسیک دارد را عنوان می کنیم :

 • زمان انجام جراحی مینی بای پس کوتاه تر از بای پس کلاسیک است ؛
 • عوارض مینی بای پس کم تر از بای پس کلاسیک است ؛
 • انجام جراحی مینی بای پس برای جراح راحت تر از بای پس کلاسیک است ؛
 • در مینی بای پس برخلاف بای پس کلاسیک معده و روده کوچک با یک آناستوموز به هم متصل می شوند. این موضوع یکی از مواردی است که باعث می شود عوارض جراحی مینی بای پس کم باشد. زیرا ریسک نشتی در آن کاهش پیدا می کند.

کاهش وزنی که بعد از عمل مینی بای پس معده رخ می دهد به همان اندازه ای می باشد که بعد از بای پس کلاسیک اتفاق می افتد.

تحقیقاتی انجام شده است که نشان می دهد کاهش وزن بعد از مینی بای پس بیش تر از بای پس کلاسیک است.

اما این تحقیقات هنوز به تایید قطعی نرسیده اند. اما کاهش وزنی که بعد از جراحی اسلیو معده اتفاق می افتد کم تر از جراحی مینی بای پس است.

مراحل جراحی عمل مینی بای پس معده :

عمل مینی بایپس معده بصورت لاپاراسکوپی(کم تهاجمی) انجام می شود.

بعد از بیهوش کردن فرد تعدادی برش را روی شکم ایجاد می شود و دستگاه لاپاراسکوپی را وارد شکم خواهد شد .

 • بخش بالایی معده که به آن فوندوس معده نیز گفته می شود را به شکل یک کیسه جدا می کنند و با این کار حجم معده فرد کم تر از حالت عادی می شود ؛
 • روده باریک را به روش بای پس به قسمت باقیمانده معده متصل می کنند و این کار تنها با یک آناستوموز (پیوند) اتفاق می افتد به همین دلیل ریسک نشتی هم بسیار کم می شود ؛

وقتی غذا می خواهد در لوله گوارش عبور کند بعد از مری وارد بخش کوچک معده می شود و پس از آن با دور زدن بخشی از روده باریک وارد بخش های بعدی روده باریک می شود.

بخشی از روده که غذا از آن عبور نمی کند نقش مهمی در هضم غذا دارد و با این تغییراتی که بعد از جراحی مینی بای پس در لوله گوارش به وجود می آید بخش زیادی از کالری غذاها جذب نمی شود و در نهایت باعث می شود وزن فرد کاهش پیدا کند.

مزایای عمل

دوره نقاهت مینی بای پس

بنابر این برای اینکه با این دوره بیشتر آشنا شوید نوشته ای در این زمانه آماده کرده ایم که توصیه می کنیم مطالعه بفرمایید.

عوارض جراحی مینی بای پس :

تمام روش های درمانی در کنار خواص زیادی که دارند یک سری عوارض هم از خود نشان می دهند.

عوارض جراحی مینی بای پس کم تر از جراحی بای پس کلاسیک می باشد اما باز هم یک سری عوارض را ممکن است بعد از آن ببینیم.

در این بخش به بررسی عمل مینی بای پس معده می پردازیم.

یکی از شایع ترین عوارضی که بعد از جراحی مینی بای پس ممکن است شاهد آن باشیم ورود صفرا به معده یا مری می باشد.

این ریفلاکس صفرا باعث اختلال در یک سری عادت های مرتبط با گوارش می شود و ممکن است به مدت بسیار طولانی حتی تا ۳۰ سال طول بکشد.

به همین علت ایالات متحده آمریکا این روش جراحی را هنوز به طور رسمی تایید نکرده است.

از هج کردن ریسک را کم می‌کند عوارض دیگر این جراحی می توان موارد زیر را نام برد :

 • آمبولی ؛
 • خونریزی ؛
 • نشتی ( البته به دلیل اینکه در این جراحی معده و روده کوچک با یک آناستوموز به هم متصل می شوند احتمال نشتی بسیار کم تر از بای پس نرمال می باشد. )

چه کسانی کاندیدای مناسبی برای عمل مینی بای پس معده می باشند ؟

افراد زیادی هستند که رژیم های غذایی مختلفی را تجربه کرده اند اما موفق به کاهش وزن نشده اند.

در کنار رژیم غذایی ورزش هم انجام داده اند اما باز هم نتیجه نگرفته اند.

این افراد بهتر است از جراحی های لاغری استفاده کنند.

همچنین این جراحی ها برای افرادی مناسب است که چاقی باعث شده است یک سری از بیماری ها مثل دیابت، بیماری های قلبی عروقی، افزایش فشار خون و بیماری های مفاصل و استخوان برای آن ها ایجاد شده باشد.

موقعیت هایی که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم هم نیاز به این عمل دارند:

 • افرادی که شیرینی و خور مفرط هستند و به اصطلاح به آن ها sweet lover می گویند را نمی توان با محدود کردن غذا لاغر کرد و چاقیشان را درمان کرد به همین دلیل جراحی لاغری یک گزینه مناسب برای این افراد محسوب می شود.
 • افرادی که در اثر چاقی دچار رفلاکس شده اند و یا باندینگ انجام داده اند که عوارض رفلاکس رو به وجود آورده است می توانند از این جراحی استفاده کنند و علائم خود را درمان کنند.
 • افرادی که چاقی مفرط دارند و در کنار آن از بیماری دیابت هم رنج می برند کاندیداهای مناسبی برای جراحی بای پس معده هستند. جراحی مینی بای پس ۹۰ تا ۹۳ درصد باعث بهبود این افراد می شود.

آیا برگرداندن جراحی مینی بای پس معده مقدور است؟

این یک سوال شایع است.

برخی که به دنبال انجام این عمل هستند ممکن است این سوال را داشته باشند که آیا این عمل را می توان برگرداند یا خیر!

پاسخ به این سوال نیازمند توضیحات زیاد و دقیقی است که باید در مقاله برگرداندن جراحی مینی بای پس معده به دنبال آن باشید.

ولی اگر بخواهیم یک پاسخ کوتاه به این سوال بدهیم باید بگوییم بله این امکان وجود دارد.

جمع بندی:

عمل مینی بای پس معده یک عمل جراحی جدید است.

کاهش وزن در این عمل از عمل اسلیو معده بیشتر و از عمل بای پس کلاسیک کمتر است.

این عمل جراحی بر روی درمان دیابت و فشار خون تاثر بیشتری از عمل اسلیو معده دارد.

همچنین افراد ریزه خوار نیز از این عمل سود بیشتری خواهند برد.

چنانچه سوالی دارید در فرم پایین این متن بپرسید تا دکتر فربد امامی یگانه پاسخگوی شما عزیزان باشند.

همچنین توصیه می شود این مطالب را نیز مطالعه بفرمایید:

نام مینی بای پس معده بای پس امگا است. زیرا روده پیشوند شده به معده شبیه حرف امگا در لاتین است.

این نوع عمل بای پس معده در حدود ۶۵ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

هرکدام از این نوع عمل های جراحی برای یک فرد مناسب است. عمل بای پس مینی بیشتر برای افراد ریزه خوار مناسب است و اسلیو معده برای افراد حجیم خوار کاربرد خواهد داشت.

چرا بروکرهای فارکس به روش B-Book علاقه دارند؟

در درس قبلی، با روش مدیریت ریسک بروکرهای فارکس به روش انتقال درونی آشنا شدیم. اما بیاید برگردیم به سراغ مدیریت ریسک بروکرها به روش B-BOOK که قبلا در موردش صحبت کردیم! همانطور که گفتیم، وقتی شما معامله‌ای با بروکر B-Book انجام می‌دهید، خود بروکر طرف دیگر معامله شما است و معامله را هج نمی‌کند، یا به عبارت دیگر پوشش نمی‌دهد.

بروکر خودش وارد معامله با شما می‌شود و ریسک را به طرف سومی انتقال نمی‌دهد!

فراموش نکنید که اگر بروکر خودش طرف دیگر معامله شما باشد، و معامله را با یک تأمین‌کننده نقدینگی پوشش ندهد، تمام ریسک معامله شما را بر عهده گرفته است.

این بدان معناست که اگر در معامله، مشتری ۱۰۰۰ دلار ضرر کند، بروکر ۱۰۰۰ دلار سود کرده است.

اما اگر مشتری در معامله، ۱۰۰۰ دلار سود کند، بروکر ۱۰۰۰ دلار از دست داده است!

با این وجود، ظاهرا اجرای سفارش به روش B-Book برای بروکر خطرناک خواهد بود.

پس چرا بروکرهای فارکس تمایل دارند که از این روش استفاده کنند، و خودشان را در معرض ریسک بازار، و ضرر قرار می‌دهند؟

دلیلش این است که بیشتر معامله‌گران خرد، در معاملاتشان ضرر می‌کنند! در ادامه با ترجمه اختصاصی ایران بروکر در این زمینه همراه باشد.

دلیل استفاده بروکرهای فارکس از روش B-BOOK

به آمار زیر دقت کنید:

بین ۷۴ تا ۸۹ درصد از معامله‌‎گران کوچک خرده‌فروش، هنگام معامله در فارکس ضرر می‌کنند.

این یعنی؛ ۷۴ تا ۸۹ درصد از معامله‌گران فارکس تحلیل اشتباه می‌کنند.

با توجه به این آمار و با وجود چنین مشتریانی، بروکر وارد بازی‌ای شده که در ۷۴ تا ۸۹ درصد موارد شانس برنده شدن دارد!

چرا وقتی بروکر می‌داند در ۷۴ درصد موارد برنده بازی خواهد بود، در بازی شرکت نکند؟!

در این بازی شانس برنده شدن بروکر بیشتر است.

چرا بروکر فارکس وقتی می‌داند در بیشتر از ۷۰ درصد موارد، مشتریانش اشتباه می‌کنند، از روش B-Book استفاده نکند؟!

من اگر جای بروکرها بودم از این فرصت نهایت استفاده را می‌کردم!

اگر بروکر بخواهد از روش STP یا A-Book استفاده کند، باید برای هج کردن معامله شما، به تأمین‌کننده نقدینگی اسپرد پرداخت کند. و این یعنی هزینه بیشتر.

اما وقتی قرار است بیشتر مشتریان اشتباه و ضرر کنند، چرا باید معامله را پوشش داد و هزینه بیشتری پرداخت کرد؟!

بروکرها از روش B-Book استفاده می‌کنند، چون برای آنها سود بیشتری به همراه دارد!

بروکرهای B-Book چگونه کسب درآمد می‌کنند؟

شما از بروکر خرید می‌کنید و به بروکر می‌فروشید. اگر سود کنید، بروکر ضرر می‌کند، و اگر ضرر کنید بروکر سود خواهد کرد(یعنی اگر ضرر کنید، بروکر از ضرر شما سود می‌کند).

وقتی تنها کاری که می‌کنید این باشد که به ضرر کردن ادامه دهید، بروکر شما کم کم پول بیشتری نسبت به آنچه از اول در حساب معاملاتی‌تان واریز کرده بودید، به دست می‌آورد.

معامله‌گران خرده‌فروش معمولا مثل یک آماتور عمل می‌کنند، و بروکر B-Book هم از این فرصت نهایت استفاده را می‌برد.

بیشتر معامله‌گران خرده‌فروش تازه‌کار تجربه معامله ندارند، و عجیب نیست اگر ۸۰ تا ۹۰ درصد از سرمایه‌شان را هج کردن ریسک را کم می‌کند در عرض مدت کوتاهی از دست بدهند.

یک قانون معروف هست به اسم «۹۰/۹۰/۹۰». این قانون می‌گوید ۹۰٪ از معامله‌گران جدید، ۹۰٪ از پول خود را در ۹۰ روز از دست می‌دهند!

من نمی‌گویم این قانون دقیق و کاملا درست است اما چه فرقی می‌کند؛ ۹۰ روز یا ۱۲ ماه، فرض کنید شما بروکری باشید که از روش B-Book استفاده می‌کنید و چنین مشتریانی داشته باشید!

تنها کاری که لازم است انجام بدهید این است که ریلکس بنشینید و تماشا کنید … و منتظر بمانید تا مشتریانتان ضرر کنند و بعد می‌بینید که چگونه سود شما شروع می‌شود و پول روی پول می‌گذارید.

B-Book

برای این که بهتر متوجه شوید، یک مثال ساده می‌آورم. در جدول زیر میزان درآمد یک بروکر B-Book در طول یک سال بررسی شده، با این فرض که به طور متوسط ۱۰۰۰ دلار سپرده‌گذاری توسط مشتریانش انجام شده است.

تعداد مشتری‌ها کل سپرده درآمد بروکر در یکسال اگر 60 درصد مشتریان ضرر کنند درآمد بروکر در یکسال اگر 70 درصد مشتریان ضرر کنند درآمد بروکر در یکسال اگر 80 درصد مشتریان ضرر کنند درآمد بروکر در یکسال اگر 90 درصد مشتریان ضرر کنند
۱۰۰ ۱۰۰،۰۰۰ $ ۶۰،۰۰۰ $ ۷۰،۰۰۰ $ ۸۰،۰۰۰ $ ۹۰،۰۰۰ $
۵۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ $ ۳۰۰،۰۰۰ $ ۳۵۰،۰۰۰ $ ۴۰۰،۰۰۰ $ ۴۵۰،۰۰۰ $
۱،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ $ ۶۰۰،۰۰۰ $ ۷۰۰،۰۰۰ $ ۸۰۰،۰۰۰ $ ۹۰۰،۰۰۰ $
۲،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ $ ۱،۲۰۰،۰۰۰ $ ۱،۴۰۰،۰۰۰ $ ۱،۶۰۰،۰۰۰ $ ۱،۸۰۰،۰۰۰ $
۵،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ $ ۳،۰۰۰،۰۰۰ $ ۳،۵۰۰،۰۰۰ $ ۴،۰۰۰،۰۰۰ $ ۴،۵۰۰،۰۰۰ $
۱۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ $ ۶،۰۰۰،۰۰۰ $ ۷،۰۰۰،۰۰۰ $ ۸،۰۰۰،۰۰۰ $ ۹،۰۰۰،۰۰۰ $

با وجود اینکه میانگین سپرده را خیلی هج کردن ریسک را کم می‌کند کم یعنی ۱۰۰۰ دلار فرض گرفتیم، اما همانطور که می‌بینید بروکر B-Book سود زیادی به جیب می‌زند.

اگر بروکرها بتوانند مشتریانشان را قانع کنند که مبلغ بیشتری واریز کنند، سودشان از این هم بیشتر می‌شود.

اما اینکه بروکر B-Book از ضرر مشتری سود می‌کند، به این معنی نیست که بروکر می‌خواهد مشتری ضرر کند!

بله، درست است، ضرر مشتری به سود بروکر است، اما بروکرهای A-Book هم تبلیغات منفی زیادی علیه بروکرهای B-Book می‌کنند، و می‌گویند همه بروکرهای B-Book تمام تلاششان را می‌کنند تا مشتریان ضرر کنند! آنها هدفشان این است که سهم بیشتری از بازار را به خودشان اختصاص دهند.

اگر بروکر فقط یک مشتری داشته باشد، و از از روش B-Book استفاده کند، بدیهی است که ترجیح نمی‌دهد مشتری‌اش در معامله سود کند.

اگر همین یک مشتری سود کند، بروکر ضرر خواهد کرد. بنابراین بله، در این سناریوی خاص بروکر ترجیح می‌دهد مشتری ضرر کند.

اما بروکرها که فقط یک عدد مشتری ندارند، بلکه تعداد زیادی مشتری دارند.

چیزی که بروکرهای B-Book می‌خواهند این است که اسپرد را به جیب بزنند، و مجبور نباشند یک معامله سوم یا معامله پوششی را انجام دهند، زیرا این معامله پوششی برای آنها هزینه‌بردار است.

بروکرهای B-Book چه شرایطی را دوست دارند؟!

بروکرهایی که از این روش استفاده می‌کنند، دوست دارند شرایط خاصی داشته باشند که در ادامه به آنها اشاره کرده‌ایم.

1. تعداد زیادی مشتری با پوزیشن‌های مشابه داشته باشند

بروکرهای B-Book ترجیح می‌دهند تعداد زیادی مشتری با پوزیشن مشابه داشته باشند که معاملات زیادی انجام دهند و پوزیشن‌های لانگ و شورتی را در مقادیر یکسان باز کنند، تا بروکر بتواند طرف مقابل هر یک از معاملات آنها را انتخاب کند.

این امر این امکان را برای بروکر فراهم می‌کند تا اسپرد هر دو طرف را بدون ریسک به جیب بزند، چون در این صورت پوزیشن‌ها همدیگر را خنثی می‌کنند.

برای مثال، معامله‌گر خرده‌فروش A می‌خواهد ۱۰،۰۰۰ واحد GBP/ USD بخرد، و بروکر قیمت درخواستی ۱.۴۱۰۵ را به او ارائه می‌دهد. در همان زمان معامله‌گر خرده‌فروش B می‌خواهد ۱۰،۰۰۰ واحد GBP/ USD بفروشد، بنابراین بروکر قیمت پیشنهادی ۱.۴۱۰۳ را به او ارائه می‌دهد.

بنابراین بروکر GBP/ USD را به قیمت ۱.۴۱۰۳ از معامله‌گر خرده‌فروش B می‌خرد، و به قیمت ۱.۴۱۰۵ به معامله‌گر A می‌فروشد و ۰.۰۰۰۲ یا ۲ پیپ اسپرد به جیب می‌زند.

از آنجایی که هر دو سفارش سایز یکسانی دارند (۱۰۰۰۰ واحد)، همدیگر را خنثی می‌کنند، و با این وجود بروکر در معرض ریسک بازار نیست.

آرزوی هر بروکر B-Book این است که این کار را میلیون‌ها میلیون بار در طول یک روز انجام دهد!

2. بروکر B-Book عاشق ماهی‌هاست اما نهنگ‌ها را دوست ندارد!

بروکرهای B-Book نهنگ‌ها را دوست ندارند!

در زبان معامله‌گری، به معامله‌گری که همیشه مقدار زیادی پول در یک معامله وارد می‌کند، نهنگ گفته می‌شود.

B-Book

اگر بروکر B-Book را یک کازینو در نظر بگیرید، بروکر نمی‌خواهد مشتری معامله بزرگی انجام دهد که در صورت ضرر، بروکر ورشکست شود.

بروکرهای B-Book ترجیح می‌دهند مشتریان در پوزیشن سایزهای یکسان و کوچک، و دفعات زیاد معامله انجام دهند.

به عنوان مثال، بروکر ترجیح می‌دهد ۱۰۰ مشتری به طور متوسط ۵ مینی‌لات معامله کنند تا اینکه ۹۸ مشتری ۳ مینی‌لات معامله کنند یا دو مشتری کله‌گنده دو بار و هر بار ۲۰ لات معامله کنند.

تعداد زیاد معاملات به بروکر این امکان را می‌دهد که معاملات را با یکدیگر خنثی کند و خودش در معرض ریسک بازار قرار نگیرد.

همچنین چنین شرایطی باعث می‌شود سرمایه‌ای را که بروکر لازم است کنار بگذارد (سرمایه‌ای که برای پرداخت به مشتریان برنده باید کنار بگذارد) کاهش پیدا کند، زیرا مشتریان خودشان برای یکدیگر بازارسازی می‌کنند.

چیزی که بروکرهای B-Book بیشتر از همه ترجیح می‌دهند این است که مشتریان آنها دائما در حال معامله باشند، و خیلی برنده نشوند و خیلی هم ضرر نکنند.

سناریوی ایده‌آل برای یک بروکر B-Book این است که نصف مشتریانش پوزیشن لانگ و نیمی دیگر پوزیشن شورت باز کنند.

در این صورت، همه پوزیشن‌ها یکدیگر را جبران می‌کنند و بروکر در معرض ریسک بازار نیست، بنابراین سرمایه کمی هم نیاز دارد، چون هر سودی که لازم است به معامله‌گران برنده پرداخت شود، معامله‌گران بازنده پرداخت می‌کنند.

بروکر دائما از اسپرد (و بهره شبانه) کسب درآمد می‌کند، و لازم نیست نگران درآمدش باشد.

بروکرهای B-Book چه شرایطی را دوست ندارند؟!

در مقابل شرایطی وجود دارد که بروکرها آنها را دوست ندارند!

1. مشتری‌هایی که زیاد سود می‌کنند!

بروکرهای B-Book آن دسته از مشتریانی را که دائما سود می‌کنند، دوست ندارند.

چنین مشتری‌هایی به مرور زمان موجودی حسابشان افزایش پیدا می‌کند، و به آنها این امکان را می‌دهد که پوزیشن‌های بزرگ‌تر و بزرگ‌تری باز کنند.

و این امر برای بروکر خطرناک است چون باید سفارش‌های آنها را پوشش دهد (A-Book).

و به خاطر دارید که پوشش ریسک هزینه‌بردار است. و از آنجایی که معامله پوشش داده شده یا هجینگ شده است، اگر مشتری ضرر کند، بروکر سودی نخواهد کرد. بنابراین درآمدش محدود به همان اسپرد (و بهره شبانه؛ آن هم در صورتی که معامله‌گر پوزیشنش را یک شب باز بگذارد) می‌شود.

ترجیح بروکر B-Book این است که سود به طور یکنواخت بین مشتریانش تقسیم شود، چون این امر باعث می‌شود از مشتریان بیشتری اسپرد بگیرد.

همه این شرایط برای بروکرهایی که به روش B-Book سفارش‌ها را انجام می‌دهند خوب است، اما برای بروکرهایی که از روش A-Book استفاده می‌کنند، چندان شرایط خوبی نیست.

هر بار که یک بروکر A-Book یک مشتری را از دست می‌دهد، سود بالقوه‌ای است که برای همیشه از دست می‌دهد.

اگر چه درصد بالایی از معامله‌گران تازه‌وارد سرمایه‌شان را به باد می‌دهند، اما تعداد معامله‌گران تازه‌کار چندان هم زیاد نیست، با این وجود تداوم بروکرهای A-Book سخت می‌شود.

B-Book

برای بروکر خرده‌فروش فارکسی که کاملا به روش A-Book کار می‌کند، کار سخت است. کسب درآمد زیاد برای چنین برورکری با وجود مارجین خیلی کم، دشوار می‌باشد و تعجب‌آور نیست که چرا بروکرها از روش B-Book استفاده می‌کنند.

اما، روش B-Book از نظر مدیریت ریسک کمی چالشی است. به خصوص اگر مشتری‌های زیادی داشته باشد که پوزیشن‌های‌شان را در یک جهت باز کنند (مثلا فقط پوزیشن لانگ باز کنند) و معاملات‌شان سودآور باشد.

اگر مشتریان بروکر B-Book معاملات بزرگ انجام دهند و به سودهای زیاد برسند، حتی ممکن است باعث ورشکستگی بروکر شوند.

به همین خاطر است که بیشتر بروکرها از روش A-Book و B-Book با هم استفاده می‌کنند. که به آن «مدل ترکیبی» گفته می‌شود.

ارزیابی ریسک به روش FMEA چیست؟ آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن

توقفات پیش‌بینی‌نشده در خطوط تولید، خرابی‌های مکرر و گهگاه مبهم تجهیزات کلیدی، کاهش ناگهانی فروش، اختلال در فرآیند کاری، همگی پیشامدهای ناخوشایندی هستند که می‌توانند خسارات جدی و گه‌گاه غیرقابل جبرانی را به یک مجموعه‌ وارد کنند. مدیران ارشد سازمان‌ها همواره در جست‌وجوی یافتن تکنیک‌هایی هستند که بهترین نتایج در کوتاه‌ترین زمان ممکن را به دنبال داشته باشد و با استفاده از آن تکنیک‌ها بتوان رویدادهای با ریسک بالا را پیش از آنکه سبب ایجاد خسارات جدی شوند پیش‌بینی کرده و جهت رفع آن‌ها اقدام نمود. هدف از به کارگیری روش آنالیز حالت و اثرات شکست، اقدام مناسب و مؤثر جهت از بین بردن یا کاهش شکست‌ها، با توجه به اولویت آن‌ها می‌باشد، همچنین تجزیه‌وتحلیل اثرات حالات شکست می‌تواند اسناد وضعیت فعلی فعالیت‌ها درباره احتمال شکست آن‌ها را جهت استفاده در فرایندهای آتی ثبت و ضبط نماید.

مطالعات انجام‌شده توسط گروه ARC بر روی 365 متخصص صنعت و مصاحبه با خبره‌های صنعت نشان می‌دهد که 67 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی از روش تجزیه‌وتحلیل علل ریشه‌ای خرابی RCA ، به‌عنوان متداول‌ترین تکنیک برنامه نگهداری و تعمیرات استفاده می‌کنند، همچنین با توجه به این موضوع که ارزیابی ریسک به روش FMEA یکی از ابزارهای کاربردی مورداستفاده در روش RCA است و 46 درصد از خبرگان شرکت‌کننده در نظرسنجی از این ابزار استفاده می‌کنند، می‌توان FMEA را به‌عنوان یک ابزار انعطاف‌پذیر و درعین‌حال قدرتمند جهت پیش‌بینی رویدادهای غیرمنتظره ارائه داد.

میزان استفاده صنایع از تکنیک RCA و FMEA

ارزیابی ریسک به روش FMEA در صنایع مختلف

ارزیابی ریسک به روش FMEA اولین بار در دهه 1940 در ارتش آمریکا معرفی شد. بااین‌حال، استفاده این روش زمانی افزایش یافت که مأموریت‌های فضایی سرنشین‌دار در دهه 1960 آغاز شد. سپس FMEA به‌عنوان یک روش کاهش ریسک در بسیاری از صنایع به کار گرفته شد تا جایی که استانداردهای خاصی تدوین شده است تا اطمینان حاصل شود که خطرات مناسب به‌درستی تعریف‌شده‌اند و کنترل آن‌ها قابل‌اجرا است.

صنعت خودروسازی

صنعت خودرو تا اواخر دهه 1970 به‌طور گسترده FMEA را به کار نگرفت. بعدازآن شرکت Ford Motor این تکنیک را برای موارد ایمنی و نظارتی برای بهبود طراحی و تولید خودرو به‌ویژه در پاسخ به مسائل مربوط به مخزن سوخت Ford Pinto معرفی کرد، موفقیتی که فورد با FMEA کسب کرد در سراسر صنعت گسترش یافت و اکنون بخشی از الزامات خاص همه شرکت‌های خودروسازی است. استانداردی که برای صنایع خودروسازی مورداستفاده قرار می‌گیرد، SAE J1739 می‌باشد.

صنعت هوافضا

در صنعت هوافضا عوامل خطرساز بسیار و اغلب فاجعه‌بار هستند؛ مرجع استاندارد مورداستفاده برای همه شیوه‌های کاربردهای غیر خودرویی استاندارد ARP5580 در نظر گرفته‌شده است. تمرکز FMEA هوافضا بر این است که سازمان‌ها ایمنی و قابلیت اطمینان عناصر سیستم را به‌عنوان بخشی از فرایندهای بهبود محصول ارزیابی کنند. رویکرد کلی FMEA سنتی است، اگرچه اغلب آنالیز حالات خرابی و هج کردن ریسک را کم می‌کند اثرات بحرانی آن برای در نظر گرفتن اهمیت استفاده می‌شود.

صنعت نیرو

در سال‌های اخیر در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه قابلیت اطمینان، در دسترس بودن، قابلیت نگهداری و پشتیبانی (RAMS) و همچنین تجزیه‌وتحلیل ریسک، به مسائل بزرگی در صنایع نیرو تبدیل‌شده است. دلایل عمده نارضایتی مشتریان، اغلب ناشی از خرابی‌های غیرمنتظره است که منجر به هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده در نیروگاه حرارتی شده است. بااین‌حال، با ادغام مناسب RAMS و تجزیه‌وتحلیل ریسک با استفاده از روش FMEA در هر یک فرآیندهای نگهداری در نیروگاه حرارتی، می‌توان تعداد شکست‌ها و پیامدهای آن‌ها را به میزان قابل‌توجهی کاهش داد.

صنعت پتروشیمی

میزان رخداد سوانح در صنایع پتروشیمی بسیار زیاد است. آنالیز حالات شکست و تجزیه‌وتحلیل اثرات آن (FMEA) روش سیستماتیکی است که می‌تواند خطرات سیستم‌ها در این صنایع را از فاز طراحی مفهومی تا فاز دسترسی به سیستم تجزیه‌وتحلیل کرده، خرابی‌ها در مرحله طراحی را تشخیص دهد و اقدامات کنترلی و اصلاحی برای کاهش اثرات شکست را تعیین نماید.

صنعت نرم‌افزار

تمرکز FMEA نرم‌افزار (SWFMEA)، ارزیابی خطرات منحصربه‌فرد با تمایز بین اجزا، ماژول‌ها و عملکردهای پرخطر و کم‌خطر است. این رویکرد توسعه ریسک محور سیستم‌های فشرده نرم‌افزاری را ممکن می‌سازد.

FMEA واقعی ممکن است در مراحل مختلف توسعه نرم‌افزار انجام شود مانند تجزیه‌وتحلیل، طراحی، کدگذاری، تست ماژول، تست سیستم و آزمایش نهایی (آزمون میدانی) و رویکرد واقعی همان رویکرد کلی است. بااین‌حال، در بیشتر موارد SWFMEA منطق FMEA Design را دنبال می‌کند.

صنایع شیمیایی و دارویی

در هر دو صنعت شیمیایی و دارویی مدیریت ریسک بسیار مهم است. این ریسک از طریق یک روش رسمی مدیریت ریسک که شامل برنامه‌ریزی، طراحی و فرایند یک پروژه خاص است، کاهش می‌یابد.

با توجه به کاربرد گسترده ارزیابی ریسک به روش FMEA در صنایع مختلف می‌توان نتیجه گرفت که FMEA ابزاری انعطاف‌پذیر و قدرتمند است و در هر صنعتی بدون در نظر گرفتن نوع محصول و یا فرایند جهت کاهش و ارزیابی ریسک می‌تواند مورداستفاده قرار می‌گیرد.

مزایای استفاده از ارزیابی ریسک به روش FMEA

زمانی که این تکنیک به‌درستی انجام شود، شرایط زیر را به وجود می‌آورد:

 • اطمینان از اینکه تمامی ریسک‌های منطقی سریعاً شناسایی‌شده‌اند و اقدامات مناسب انجام‌شده است
 • مشخص شدن اولویت‌ها جهت انجام اقدامات بهبود محصول و فرآیند
 • کاهش ضایعات، کار مجدد و هزینه‌های تولید
 • حفظ دانش محصول و فرآیند
 • کاهش میزان خرابی‌ها و هزینه‌های پس از فروش
 • مستندسازی ریسک‌ها و اقدامات برای طرح‌ها یا فرآیندهای آینده

مراحل انجام ارزیابی ریسک به روش FMEA

یک فرایند مدیریت و ارزیابی ریسک به روش FMEA شامل دو مرحله است: تکمیل فرم FMEA و سپس ادغام نتایج فرم FMEA در اجرای پروژه. مرحله اول دارای سه‌گام اساسی است که هرکدام شامل تکمیل ستون‌های مختلف در فرم FEMA است (جدول1).

گام اول: شناسایی حالات خرابی:

درزمینه‌ی مدیریت ریسک، حالت‌های شکست معادل رویدادهای خطر خرابی تجهیز و ریسک دارایی هستند. در طی این مرحله، همه حالت‌های احتمالی خرابی در جدول FMEA در نظر گرفته می‌شوند و به هرکدام از حالات خرابی یک درجه شدت اختصاص داده می‌شود. برای مثال طبق جدول 2 درصورتی‌که خرابی بدون هشدار اولیه و به‌صورت بسیارپرخطرباشد عدد 10 و درصورتی‌که خرابی فاقد اثر باشد عدد 1 در جدول شماره 1 و درستون مربوط به اثر (شدت) به آن حالت خرابی اختصاص داده می‌شود.

گام دوم: برآورد احتمال وقوع هر ریسک: این گام شامل شناسایی علل و احتمال آن‌ها است.

برای نمونه طبق جدول 2، درصورتی‌که احتمال وقوع خرابی فوق‌العاده زیاد باشد عدد 10 و زمانی که احتمال وقوع خرابی فوق‌العاده کم باشد، عدد 1 در جدول 1 و درستون مربوط به‌احتمال وقوع مربوط به آن خرابی درج می‌شود.

گام سوم: تعیین نحوه تشخیص وقوع حالات خرابی است: درواقع اطمینان از امکان تشخیص زودهنگام بسیار مهم است. برای مثال طبق جدول 2، درصورتی‌که خرابی غیرقابل‌شناسایی باشد عدد 10 و اگر خرابی به‌راحتی قابل‌تشخیص باشد عدد 1 در جدول 1 و در ستون مربوط به تشخیص در نظر گرفته می‌شود.

پس از اتمام تجزیه‌وتحلیل، می‌توان مرحله دوم فرآیند FMEA را آغاز کرد. در این مرحله عدد اولویت ریسک (RPN) برای هر حالت خرابی محاسبه می‌شود و اقداماتی در راستای کاهش اثرات خرابی مستند می‌شوند. RPN در حقیقت ریسک‌ها را ازنظر میزان اهمیت اولویت‌بندی می‌کند و بنابراین این اجازه را می‌دهد تا ابتدا بر ریسک‌ها با بالاترین میزان تأثیر متمرکز شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.